Wariograf - jedna z metod praktyki śledczo-sądowej = Polygraph - one of the method crime detection and judicial practice

Agata Klimczyk

Abstract


Klimczyk Agata. Wariograf - jedna z metod praktyki śledczo-sądowej = Polygraph - one of the method crime detection and judicial practice. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):375-379. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30939

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30939

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A375-379

https://pbn.nauka.gov.pl/works/624393

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 12.09.2015.

 

Wariograf - jedna z metod praktyki śledczo-sądowej

Polygraph - one of the method crime detection and judicial practice

 

Agata Klimczyk

 

Nicolaus Copernicus University in Toruń

 

Streszczenie

 

Celem publikacji jest przedstawienie jednej z metod badań kryminalistycznych- wariografu.

W pracy dokonano analizy aktów prawnych,  w celu prześledzenia zagadnień dotyczących opisywanego tematu. Przeprowadzono analizę specjalistycznego piśmiennictwa.

Wskazano, ze wariograf jest jedną z metod  pozwalających na rejestrowanie więzi emocjonalnych badanego do ludzi, rzeczy, zjawisk, zdarzeń itp.

Stwierdzono, że wariografia kryminalistyczna jest kontrowersyjną metodą, może przyczynić się do wzrostu wykrywalności przestępstw oraz  do  oczyszczenia z zarzutów osób niewinnych.

 

Słowa kluczowe: kryminalistyka, wariograf, badania, prawo.

 

Abstract

 

The main aim of this work is to show one of the crime detection method- polygraph.

In the work was  used  special literature and legal regulations.

It indicated that the polygraph is one of the methods which record the audited emotional ties to the people, things , events , incidents ect.

Main conclusions are related that forensic polygraph is  controversial method  wchih can contribute to an increase in crime detection and could clear of the allegations of innocent people.

 

Key words: crime detection, polygraph, research, law.


Keywords


kryminalistyka, wariograf, badania, prawo, crime detection, polygraph, research, law.

Full Text:

PDF

References


http://www.wspol.edu.pl/kwartalnikpolicja/index.php/2009-rok-archiwum-69/38-policja-42009/134-dopuszczalno-bada-poligraficznych-w-wietle-przepisow-kodeksu-postpowania-karnego.

http://kryminalistyka.uni.wroc.pl/?q=node/1

Hołyst B., , 1996: Kryminalistyka Warszawa, s. 501.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 roku, I KZP 25/14.

http://www.wariograf.net.pl .

Kulicki M., Kwiatkowska- Wójcikiewicz V., Stępka L., 2009, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo- sądowej, Toruń, s. 642.

http://www.wykrywanie-klamstw.pl/wariograf/.

http://bordman.pl/blog/jak-wykrywac-klamstwo-1-czym-jest-slynny-blad-otella/.

http://www.se.pl/wiadomosci/ciekawostki/wykrywacz-klamstw-ile-kosztuje-badanie-wariografem-i-gdzie-mozna-je-wykonac-jak-oszukac-wariograf_559365.html

http://www.detectio.pl/badanie-wariografem-pracownikow-i-osob-ubiegajacych-sie-o-prace/.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 roku, I KZP 25/14

Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., art. 171 §5.

http://www.wykrywaczklamstw.pl/czy-da-sie-oszukac-wspolczesny-wariograf/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)