Deskrypcja długości i szerokości stóp kobiet i mężczyzn w obciążeniu masą własną, w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

Mirosław Mrozkowiak

Abstract


Mrozkowiak Mirosław. Deskrypcja długości i szerokości stóp kobiet i mężczyzn w obciążeniu masą własną, w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej = Description the length and the width of the feet of men and women in the load weight of their own, ranging in age from 4 to 18 years in light of the moire projection. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):293-304. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30682

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30682

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A293-304

https://pbn.nauka.gov.pl/works/622295

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 08.09.2015.

 

Deskrypcja długości i szerokości stóp kobiet i mężczyzn w obciążeniu masą własną, w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

Description the length and the width of the feet of men and women in the load weight of their own, ranging in age from 4 to 18 years in light of the moire projection

 

Mirosław Mrozkowiak

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej, Bydgoszcz

e-mail: magmar54@interia.pl, strona: http://wadypostawy.republika.pl

 

Słowa kluczowe: długość i szerokość stopy.

 

Streszczenie

 

Wstęp. Długość i szerokość stopy to cechy, których przyśpieszony wzrost w okresie pokwitania pojawia się najwcześniej. U chłopców przypada na okres między 12,5 a13 r.ż., wg innych doniesień długość i szerokość stopy u chłopców wzrasta do 18 r.ż. Z wiekiem stopa zmienia się z szerokiej i krótkiej u noworodków, do pośredniej u dzieci starszych.

Cel. Określenie przebiegu zmian średnich wartości długości i szerokości stóp, okresów gwałtownego wzrostu i spowolnienia przyrostu badanych parametrów w grupie dziewcząt i chłopców w wieku od 4 do 18 lat.

Materiał i metodyka. Pomiarami długości i szerokości stóp objęto populację 9804 dziewcząt i 8699 chłopców w wieku od 4 do 18 lat, z losowo wybranych przedszkoli i szkół regionu warmińsko–mazurskiego. Do oceny wykorzystano stanowisko do komputerowej oceny postawy ciała, techniką mory projekcyjnej.

Wyniki. Krzywa średnich wartości długości stóp obojga płci ma bardzo zbliżony przebieg  do wykresu właściwej płci. Krzywa rozpoczyna się wartością P: 168,2, L:168,22 mm, kończy P: 238,0, L:233,3 mm. W 14 r.ż. występuje obniżenie wartości do P: 214,68, L:209,91 mm. Szerokość posiada wartość początkową P: 62,99, L:64,92 mm, końcową P: 90,8, L:90,18 mm. W 14 r.ż. występuje załamanie do wartości P: 81,82, L:82,39 mm.

Wnioski

    1. Przyrost długości i szerokości stóp populacji żeńskiej i męskiej od 4 do 18 r.ż. jest równomiernie intensywny, przy czym w 14 r.ż. następuje spowolnienie przyrostu wielkości badanych cech.

    2. Przebieg zmian średnich wielkości długości i szerokości stopy w wieku od 4 do 18 lat regionu warmińsko – mazurskiego nie znajduje w pełni potwierdzenia w badaniach metodą podometryczną.

 

Keywords: length and width of the foot.

 

Summary

 

Admission. The length and width of the foot are the characteristics which accelerated growth during puberty occurs at the earliest. Boys fall for a period of between 12.5 and 13 deposition, according to other reports the length and width of the foot in boys rises to 18 the age of deposition rate varies from a wide and short in newborns, to indirect in children. Aim. Determination of course change of the average values of the length and width of the foot, periods of rapid growth and slow growth of the test parameters in the Group of boys and girls aged from 4 to 18 years.

Material and methods. The measurements of length and width of the foot covered the population 9804 girls and 8699 boys aged from 4 to 18 years of age, with a randomly selected kindergartens and schools in the region of Warmia-Mazury. To evaluate the position was used to evaluate computer posture, projection moire. The results. The curve of the average length of the foot of both sexes has a very similar process to the appropriate sex. The curve starts at the value of P: 168,2, L: 168,22 mm, d: 238,0, l: 14 mm 233,3 deposition occurs downgrading to the P: 214,68, L: 209,91 mm. Width of initial value P: 62,99, L: 64,92 mm, final P: 90,8, L: 90,18 mm 14 students at the breakdown occurs to the value of P: 81,82, L:82, 39 mm.

Conclusions

1. Increase the length and width of the foot of the female and male populations from 4 to 18 deposition is intense, with evenly deposition growth decelerate 14 size tested characteristics.

2. the Process of change to medium sized length and width of the foot between the ages of 4 to 18 years old in the region of Warmia-Mazury is not fully confirmed in research by podometric method.


Keywords


długość i szerokość stopy, length and width of the foot.

Full Text:

PDF

References


Lebioda H., Próba oceny stanu wysklepienia stopy u młodzieży szkolnej i studenckiej. Przegląd Antropologiczny, Poznań, t. 31, z. 1, 1965.

Łuba R., Kaszuba Z., Analiza i ocena wysklepienia łuku podłużnego stóp ludności dorosłej w Polsce. Prace Instytutu Przemysłu Skórzanego, R. 16, Łódź, 1972.

Wolański N., Wpływ funkcji i kończyn (baczność) na kształtowanie asymetrycznej budowy ciała w aspekcie onto- i filogenezy, Przegląd Antropologiczny, t. 28, z. 1, Poznań, 1962.

Siemienova I. A., 1937, Rozmiary i formy stopy płodów i młodzieży, Antropologia, 10, Moskwa – Leningrad, 1937.

Nadolska-Ćwikła I., Budowa stopy mieszkańców Gorzowa Wlkp. w wieku 3 – 65 lat, Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF Poznań, nr 266, 1990.

Karsick D., Wapner K. L., Hallux valgus deformity: preoperative radiologic assessment. Am. J. Roentgenol 1990; 155(1).

Sotirow B., Uwagi na temat patomechaniki i leczenie operacyjnego palucha koślawego, Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pl. 1980, XLV, 1.

Betaman J., E., Pitfals In forefood burgery, Orthopedic Clinics of North America, 1976, 7(4).

Dziak A., Anatomia stopy. PWSZ, 1973.

Karski T., Skoliozy tzw. idiopatyczne, Wydawnictwo KGM, Lublin, 13 – 28, 2000.

Lizis P., Nowobilski R., Częstość występowania płaskostopia w świetle kryterium siatki centylowej i równania regresji logistycznej u dzieci z Nowej Huty w wieku 8 – 15 lat, Postępy Rehabilitacji, Suplement II, 331 – 337, 1996.

Ignasiak Z., Wysklepienie stopy w aspekcie budowy astenicznej chłopców w okresie skoku pokwitaniowego, Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, XIX, 207 – 219, 1985.

Demczuk – Włodarska E., Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka, Studia i Monografie nr 66, AWF Wrocław, 2003.

Tanner J.M., Rozwój w okresie pokwitania, PZWL, Warszawa, 1963.

Mrozkowiak M., Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej, Wydział Zamiejscowy Kultury Fizycznej AWF Poznań, Gorzów Wlkp., 2008.

Świerc A., Komputerowa diagnostyka postawy ciała – instrukcja obsługi, Czernica Wrocławska, 2006.

Makarczyk A., Dudkiewicz K., Wpływ okresu pokwitania na konstrukcję i funkcję stopy, Annales, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Akademia Medyczna, vol. LIX, suppl. XIV, N4, Lublin, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)