Nadwaga a gibkość młodzieży licealnej – raport z badań = Overweight and flexibility secondary school students – research report

Anna Srokowska, Andrzej Lewandowski, Tomasz Kowalik, Zuzanna Piekorz, Grzegorz Srokowski, Agnieszka Radzimińska, Walery Zukow

Abstract


Srokowska Anna, Lewandowski Andrzej, Kowalik Tomasz,Piekorz Zuzanna, Srokowski Grzegorz,Radzimińska Agnieszka, Zukow Walery. Nadwaga a gibkość młodzieży licealnej – raport z badań = Overweight and flexibility secondary school students – research report. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):482-495. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30568

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30568

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A482-495

https://pbn.nauka.gov.pl/works/620769

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 06.09.2015.

 

Nadwaga a gibkość młodzieży licealnej – raport z badań

Overweight and flexibility secondary school students – research report

 

1Anna Srokowska, 1Andrzej Lewandowski, 1Tomasz Kowalik, 2Zuzanna Piekorz, 2Grzegorz Srokowski, 2Agnieszka Radzimińska, 3Walery Zukow

 

1Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, Bydgoszcz, Polska

2Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

3Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Bydgoszcz, Polska

 

Adres do korespondencji: mgr Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz, tel. 600341155, e-mail a.srokowska@cm.umk.pl

 

Słowa kluczowe: młodzież licealna, BMI, skłon tułowia, różnice, zależności.

 

Streszczenie:

Problem nadwagi i otyłości to temat często podejmowany przez wielu badaczy. Konsekwencje tych zaburzeń mają swoje skutki dopiero w wieku dorosłym, dlatego ważne jest wczesne wykrywanie i zapobieganie nadmiernej masie ciała. Nadwaga i otyłość może również prowadzić do obniżenia sprawności fizycznej, a co za tym idzie gibkości jako jednego z jej komponentów.

Celem pracy jest ocena gibkości młodzieży licealnej o prawidłowej masie ciała i z nadwagą oraz ustalenie częstości jej występowania. Sformułowano hipotezę, że nadmierna masa ciała dotyczy populacji młodzieży licealnej, a także w negatywny sposób wpływa na poziom gibkości.

Badaniami objęto 309 uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Bydgoszczy. Wykonano pomiary wysokości i masy ciała jako podstawowych charakterystyk, które pozwoliły na obliczenie wskaźnika wagowo-wzrostowego Queteleta (BMI). Wykonano pomiar poziomu gibkości testem skłonu tułowia w przód w pozycji siedzącej.

Wykonane badania nie wykazały istotnego problemu z nadwagą i otyłością wśród uczniów klas licealnych, a także istotnego statystycznie wpływu masy ciała na gibkość badanych osób. Młodzież o podwyższonym BMI osiągnęła podobne wyniki gibkości jak uczniowie z BMI w normie. Grupa dziewcząt charakteryzowała się większymi głębokościami skłonu tułowia w przód jednakże również w tej grupie stwierdzone różnice nie były znaczące. Obliczone współczynniki korelacji poziomu gibkości z wybranymi cechami morfologicznymi wskazują na brak lub słabą zależność w grupie uczniów bez nadwagi i bardziej istotne statystycznie dodatnie oraz ujemne zależności w grupie uczniów z nadwagą.

            Uczniowie klas licealnych nie mają większego problemu z nadwagą, a zwiększona masa ciała nie wpływa na niższy poziom gibkości. Oznacza to, że problem skutków nadwagi w większym stopniu może dotyczyć innych cech sprawności fizycznej lub ujawniać swoje negatywne skutki w okresie dorosłości.

 

Keywords: secondary school students, BMI, bend the trunk, differences, depending on.

 

Abstract:

The problem of overweight and obesity is a topic frequently raised by many researchers. The consequences of these disturbances have their effects until adulthood, therefore, early detection and prevention of excessive weight gain are of vital importance. Overweight and obesity can also lead to limited physical fitness, and thus flexibility as one of its components.

The aim of the study is to evaluate the flexibility of school youth of normal weight and overweight and to determine the frequency of its occurrence. It  was hypothesized that excessive body weight in a population of high school students has negative effects on flexibility.

The study included 309 students of the High School No. VIII in Bydgoszcz. Measurements of basic morphological features (weight, height) were taken in order to determine weight-growth rate by Quetelet (BMI). Next, the level of torso flexibility in the sitting position was measured.

The studies showed no significant problem of overweight and obesity among high school students, or statistically significant effect of body weight on the flexibility. Young people with a higher BMI achieved similar results in flexibility as students with a BMI in the normal range. Yet, girls were characterized by a greater suppleness than the boys. The observed differences were not significant. In turn, no correlation between the selected levels of flexibility and morphological features, was found in the students with correct weight. Statistically more significant correlations were observed in the group of overweight students.

It can be concluded that students don’t suffer from obesity or overweight. Additionally, it was observed that even in students with increased weight, flexibility was not lowered. This means that the problem of the consequences of excess weight a greater extent may involve other features of physical or disclose its negative consequences in adulthood.


Keywords


młodzież licealna, BMI, skłon tułowia, różnice, zależności, secondary school students, BMI, bend the trunk, differences, depending on.

Full Text:

PDF

References


Białokoz-Kalinowska I., Zapolska J., Piotrowska –Jastrzębska J. Kontrowersje w leczeniu dietetycznym otyłości. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2008; nr 4/4:253-256.

Wąsowski M., Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E., Otyłość - definicja, epidemiologia, patogeneza. Postępy Nauk Medycznych 2013; nr 4: 301-306.

Kochman D. Otyłość w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. Możliwości zapobiegania i leczenia. Pielęgniarstwo Polskie 1(17)-2(18): 92-99.

Barańska E., Gajewska E. Ocena sprawności motorycznej występującej u dzieci z nadwagą i otyłością. Nowiny Lekarskie 2009; 78: 3-4: 182-185.

Prokopowicz D. Powstawanie i skutki nadmiernego żywienia. Lekarz 2008;1-2: 72-74.

Kociniak T., Rosołowski M. Otyłość – epidemia XXI wieku? Gastroenterologia Polska 2005; 12/2: 149-153.

Łuszczyńska A. Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007; 15-19.

Januszewski J., Mleczko E. Wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta II-BMI a sprawność fizyczna badana w konwencji zdrowia u chłopców z Małopolski, Antropomotoryka 2007; nr 37: 51-66.

Osiński W. Antropomotoryka. AWF; Poznań 2003: 273-285.

http://www. dietacambridge.atx.pl/czynniki środowiskowe otyłości.

Krawczyński M. Wzrastanie, dojrzewanie i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce na przełomie XX I XXI wieku. Endokrynologia Pediatryczna 2003; vol. 2: nr 1 (2).

Jodkowska M., Obłacińska A., Tabak I. Otyłość u polskich nastolatków w okresie dojrzewania oraz ich uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach ruchowych. Medicina Sportiva 2006; nr 10: supl. 4: 449-469.

Grabara M. Gibkość kręgosłupa i częstość występowania zwiększonej sztywności w stawach barkowych i biodrowych u młodzieży trenującej piłkę ręczną. Medycyna Sportowa 201; 5 (6) Vol. 24: 304-310.

Grabara M., Szopa J., Grabara D. Gibkość kręgosłupa i wybranych stawów u kobiet ćwiczących hatha jogę. Medycyna Sportowa 2011; 1(4): Vol.27: 61-73.

Knapik A., Plinta R., Saulicz E., Kuszewski M. Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowotnej. Zdrowie Publiczne 2004; t.114: nr 3: 331-337.

Eider J., Cięszczyk P. Poziom gibkości a zwiększona aktywność ruchowa na przykładzie uczniów klas sportowych w Szczecinie. Antropomotoryka 2004; nr 27: 73-76.

Jabłoński J. Jak rozwijać gibkość u dzieci młodzieży, propozycje ćwiczeń i testów sprawdzających. Magazyn trenera 2011:14-18.

Lewandowski A., Hagner W., Wierzelewska J., Hagner M. Zmiany w poziomie gibkości kręgosłupa u osób realizujących ćwiczenia siłowe. Kwartalnik Ortopedyczny 2006; nr 4: 265-271.

Olkowski G., Ślężyńska I. Gibkość kręgosłupa – uwarunkowania, znaczenie oraz pomiar. Niepełnosprawność i rehabilitacja 2011;1:108-121.

Grabowski H., Szopa J. „Eurofit” Europejski Test Sprawności Fizycznej. Kraków 1989.

Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. StatSoft Polska. Kraków 2006.

http://www.gis.gov.pl/

Piekorz Z., Lewandowski A., Srokowska A. i in. Nadwaga a poziom gibkości młodzieży szkolnej – raport z badań. Journal of Health Sciences. 2014;04 (04): 221-228.

Wasiluk A., Saczuk J. Sprawność fizyczna dziewcząt z nadwagą i otyłością z terenów wschodniej Polski. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2012; 8:1:15-19.

Dziadek M., Szeklicki B. Porównanie dwóch metod pomiaru. Wyd. Nauk. AWF, Poznań 1991.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)