Prawne aspekty refundacji sprzętu ortopedycznego = Legal aspects of orthopaedic equipment, refunds

Paweł Zniszczol, Monika Gryczka, Patrycja Kropkowska, Urszula Kaźmierczak, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber‑Rajek, Katarzyna Strojek, Aleksander Goch

Abstract


Zniszczol Paweł, Gryczka Monika, Kropkowska Patrycja, Kaźmierczak Urszula, Radzimińska Agnieszka, Weber‑Rajek Magdalena, Strojek Katarzyna, Goch Aleksander. Prawne aspekty refundacji sprzętu ortopedycznego = Legal aspects of orthopaedic equipment, refunds. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):516-530. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30567

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30567

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A516-530

https://pbn.nauka.gov.pl/works/620763

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 06.09.2015.

 

Prawne aspekty refundacji sprzętu ortopedycznego

Legal aspects of orthopaedic equipment, refunds

 

Paweł Zniszczol1, Monika Gryczka2, Patrycja Kropkowska1, Urszula Kaźmierczak¹, Agnieszka Radzimińska¹, Magdalena Weber-Rajek1, Katarzyna Strojek¹, Aleksander Goch¹

 

1 Katedra Fizjoterapii , Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

2 Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Słowa kluczowe: refundacja, sprzęt ortopedyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, PFRON, prawne aspekty, niepełnosprawność, orzecznictwo.

Key words: refund, orthopedic equipment, National Health Fund, PFRON, legal aspects, disability, case-law.

 

Streszczenie:

Osobą niepełnosprawną można stać się bardzo łatwy sposób, wystarczy moment – chwila nieuwagi i życie osoby może zmienić się diametralnie. Z osoby cieszącej się pełnią zdrowia, radością życia, można stać się osobom niepełnosprawną, która niejednokrotnie będzie potrzebować pomocy innych. Może być uzależniona od innych, czy wymagać stałej opieki. W powrocie do „normalnego życia” pomocne będą: rehabilitacja, wsparcie społeczne i psychologiczne, a także środki ortopedyczne i pomocnicze, które pozwolą na jak najlepsze, w stosunku do stanu zdrowia, funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej w życiu codziennym, społecznym i kulturowym. Pomocne w tym procesie może być właśnie dofinansowanie ze środków: Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z których możemy starać się o dofinansowanie na zakup sprzętów, które ułatwią nam życie, będąc osobą niepełnosprawną.

 

Abstract:

A disabled person can become a very easy way, just a moment - a moment of inattention and can change a person's life forever. With people enjoying the fullness of health, joy of life, you become a person with a disability who often will need the help of others. It may be dependent on others or require constant care. In returning to "normal life" will be helpful: rehabilitation, social and psychological support, as well as orthopedic and auxiliary agents that allow for the best, in relation to health, functioning person with a disability in everyday life, society and culture. Helpful in this process can be precisely funding from: National Health Fund and the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities, from which we can apply for funding to purchase equipment that will facilitate our lives, being a disabled person.


Keywords


refundacja, sprzęt ortopedyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, PFRON, prawne aspekty, niepełnosprawność, orzecznictwo, refund, orthopedic equipment, National Health Fund, PFRON, legal aspects, disability, case-law.

Full Text:

PDF

References


– Wielkopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych. Wielkopolskie Forum Organizacji Osób niepełnosprawnych. Poznań 2011.

– Wolski P. Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

- § 32 ust. 2 pkt. 1 - 11Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328).

– art. 67, 68, 69: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

- §1, pkt. 2,3: Uchwała sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475).

– Wrocławski informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dolnośląskie Forum Integracyjne, Wrocław 2014.

- art. 2 pkt. 10: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

– Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin. Ośrodek Rozwoju Edukacji, październik 2013.

–art. 3 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- art. 4 ust. 1 - 3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

–Informator. Przewodnik Osoby niepełnosprawnej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, Świnoujście 2014.

–art. 4a ust. 1Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- art. 62 i 63 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- art.6c ust 8 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- §18 ust. 2 i 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328).

- §19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328).

- §18 ust. 1 pkt 1 - 7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328).

- §20 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328).

- §2 pkt. 1 - 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328).

– art. 6b ust 3 pkt 1 - 8Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- art. 6b ust. 1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- http://bip.wloclawski.pl/?cid=1708&bip_id=8766 [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

– W: Przysada G., Szpunar P. Zaopatrzenie ortopedyczne. W: Kwolek A. Rehabilitacja w udarze mózgu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

- Przeździak B., Nyka W. Zastosowanie kliniczne protez, ortoz i środków pomocniczych. Via Medica, Gdańsk 2008.

– art. 2 ust. 1pkt. 1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

– art. 3 ust. 1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696).

- http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/ [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

- https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/1454-przedmioty-ortopedyczne-i-rodki-pomocnicze [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

- http://www.nfz-lublin.pl/uimg/f/10.ortop.pdf?dc=1234562 [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

- http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/8/strona_27022009.pdf [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

- http://nfz-bialystok.pl/index.php?dzial=3&kat=zpo [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

- https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=049 [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

– art. 38 ust. 2 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678).

- http://nfz-gdansk.pl/wzory-skierowan-zlecen-kart-zaopatrzenia,77.html [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

- http://www.nfz-krakow.pl/index.php?com=komunikaty&id=2022 [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

- http://www.nfz-warszawa.pl/gfx/nfz-warszawa/userfiles/_public/dla_pacjenta/zalaczniki/wypelnione_zlecenie_wyroby_medyczne.pdf [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565).

- http://www.pfron.org.pl [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

- http://www.pfron.org.pl/bip [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

– art.. 46 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- §2 pkt. 3 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2013 poz. 1190).

– art. 48 ust. 1 pkt. 1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

- http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/2649,Realizacja-zadan-samorzadow-powiatowych-dofinansowanych-ze-srodkow-PFRON-w-2014-.html [dostęp z dnia 10.06.2015 r.].

- §510 ust. 2 i ust. 1 pkt. 1 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2013 poz. 1190).

- §10 ust.1 pkt.1 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2013 poz. 1190).

– Informator dla Osób Niepełnosprawnych. ZUS, Warszawa 2015.

- §1332 ust. 2 pkt. 2 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2013 poz. 1190).

- http://www.pcpr-ino.pl/?wnioski,83.

–„Człowiek najlepsza inwestycja” Informator Osoby Niepełnosprawnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Broszura informacyjna - bezpłatny egzemplarz.

- §1118 ust. 422 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2013 poz. 1190).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)