Nadwaga a płaskostopie u dzieci w wieku przedszkolnym – raport z badań = Overweight and flat feet in children of preschool age – research report

Anna Srokowska, Dorota Piernicka, Andrzej Lewandowski, Tomasz Kowalik, Marcin Siedlaczek, Grzegorz Srokowski, Agnieszka Radzimińska

Abstract


Srokowska Anna, Piernicka Dorota, Lewandowski Andrzej, Kowalik Tomasz, Siedlaczek Marcin, Srokowski Grzegorz, Radzimińska Agnieszka. Nadwaga a płaskostopie u dzieci w wieku przedszkolnym – raport z badań = Overweight and flat feet in children of preschool age – research report. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):380-404. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30565

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30565

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A380-404

https://pbn.nauka.gov.pl/works/620754

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.03.2015. Revised 05.04.2015. Accepted: 06.04.2015.

 

Nadwaga a płaskostopie u dzieci w wieku przedszkolnym – raport z badań

Overweight and flat feet in children of preschool age – research report

 

1Anna Srokowska, 2Dorota Piernicka, 1Andrzej Lewandowski, 1Tomasz Kowalik, 2Marcin Siedlaczek, 2Grzegorz Srokowski, 2Agnieszka Radzimińska

 

1Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, Bydgoszcz, Polska

2Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

 

 

Adres do korespondencji: mgr Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz, tel. 600341155, e-mail a.srokowska@cm.umk.pl

 

Słowa kluczowe: nadwaga, płaskostopie, dzieci w wieku przedszkolnym, różnice, zależności.

 

Streszczenie

Stopa stanowi bardzo ważny element anatomiczny w ciele człowieka ze względu na swoją funkcję podporowo-nośną. Płaskostopie to wada postawy, która często występuje wśród dzieci, co uwidacznia się podczas badań przesiewowych.  Za jedną z przyczyn płaskostopia podaje się obciążenie układu kostno-stawowego nadmierną masą ciała.

Celem pracy jest ocena zależności podwyższonego wskaźnika BMI i płaskostopia u dzieci w wieku przedszkolnym.

Badaniem objęte zostały dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Niepublicznych Przedszkoli „Tęcza” i „Ludzikowo” w Bydgoszczy. Grupa badawcza składała się z 95 dzieci (45 dziewczynek i 50 chłopców). Badania rozpoczęto pomiarami wskaźnika względnej masy ciała BMI. Kolejnym etapem była ocena stanu wysklepienia stóp badanych dzieci, zarówno wysklepienia podłużnego jak i poprzecznego. Pomiary kątów Clarke'a i Wejsfloga umożliwiły odpowiednią klasyfikację. Narzędziem badawczym był tradycyjny podoskop oraz nowoczesne urządzenie RSscan International Footscan.

Podwyższone BMI wystąpiło w grupie badawczej jedynie w 6%. Płaskostopie zaś stwierdzono u ponad 1/3 badanych.

Uzyskane wyniki badań ze względu na mały odsetek osób z nadwagą i otyłością nie pozwoliły na jednoznaczne powiązanie występowania płaskostopia i zwiększonego wskaźnika BMI.

 

Keywords:, overweight, flat feet, children of preschool age, differences, depending on.

 

Abstract

Foot forms the basis of the human anatomy owing to its supporting function. Flat feet is a defect in a posture that is fairly common amongst children and it is shown during health screening. One of the reasons for flat feet is administered load on the bone - joint excess body weight.

The main aim of the thesis is to evaluate the relations between elevated BMI and structure of the preschooler's foot. The research spanned children aged between 3 and 6 of non-public nursery ''Tęcza'' and "Ludzikowo" in Bydgoszcz. The experimental group consisted of 95 children (45 girls and 50 boys). The researchers began with measurements of relative body mass index BMI. The next step was to asses the full extent of the children's fallen arches both longitudinal and transverse. The measurement of Clark's and Wejsflog's angles allowed appropriate classification. The research tool included a traditional podoscope and modern device RSscan International Footscan.

The percentage of elevated BMI that occurred was six per cent. Flat feet was found in more than one-third of the respondents.

Due to the fact that the results concluded small percentage of people with overweight and obesity there is no claim to relate the prevalence of flat feet to an increased BMI.


Keywords


nadwaga, płaskostopie, dzieci w wieku przedszkolnym, różnice, zależności, overweight, flat feet, children of preschool age, differences, depending on.

Full Text:

PDF

References


Maciałczyk-Paprocka K. Postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Problemy higieny i epidemiologii. 2011; 92(2): 286-290.

Makarczuk A. Zaburzenia rozwoju fizycznego u dzieci sześcioletnich z terenu Warszawy. Annales Univeristis Mariae Curie-Skłodowska 2005; Vol.LX: SUPPL.XVI:301: 16: 342-345.

Przybylska D. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 28-35.

Woynarowska B. Otyłość. W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. Woynarowska B. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2010:179-193.

Barańska E. Otyłość i wynikające z niej problemy narządu ruchu a sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców z nadwagą i otyłością prostą. Nowiny Lekarskie 2012; 81: 4: 337-341.

Sikorska-Wiśniewska G. Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2007; 6 (55): 71-80.

Furgał W., Adamczyk A. Ukształtowanie sklepienia stopy u dzieci w zależności od poziomu aktywności fizycznej. Medycyna Sportowa 2008; 5(6) Vol. 24: 313-317.

Krupicz B. Wady stóp: biomechanika, diagnostyka, leczenie. Wyd. Politechniki Białostockiej; Białystok 2008: 23,34.

Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka. Wydawnictwo Anthropos. Starachowice 2005: 311-314.

McRae R. Kliniczne badanie ortopedyczne. Wyd. Urban & Partner; Wrocław 2006.

Pauk J., Derlatka M. Antropometria stopy płasko-koślawej. Modelowanie inżynierskie. Gliwice 2009; 38: 153-159.

Przybylska D. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 28-35.

Krawczyński M. Metody oceny rozwoju fizycznego - wykorzystywane w praktyce poradnianej. Przewodnik lekarza 2001; vol. 4; t. 4: 92-96.


Krawczyński M. Norma kliniczna w pediatrii. Wyd. PZWL; Warszawa 2005.

Palczewska I., Niedźwiecka Z. Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Medycyna Wieku Rozwojowego 2001; 5: I(2).

Puszczałowska – Lizis E. Trafność doboru wskaźników do oceny ukształtowania stopy w świetle anlizy czynnikowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010; 14 (6).

Żyłka J., Wiszomirska I., Lach U. Ocena sklepienia oraz rozkładu maksymalnych nacisków stóp u osób niewidomych. Postępy Rehabilitacji 2009;

Felińczak A. i wsp. Zjawisko nadmiernej masy ciała wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego. Family Medicine & Primary Care Review; 2012(14) 1:13-18.

Mazur A. i wsp. Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci przedszkolnych z regionu rzeszowskiego. Endokrynologia otyłość i zaburzenia przemiany materii. 2008; t.4 (4):159-162.

Furgał W., Adamczyk A. Ukształtowanie sklepienia stopy u dzieci w zależności od wskaźnika masy ciała. Medycyna Sportowa. 2009; 3(6) Vol.25:189-199.

Abramowicz P. i wsp. Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 7-9 lat w zależności od różnych wartości referencyjnych wskaźnika masy ciała (BMI). Klinika Pediatryczna. 2007; vol. 15: 77.

Gawron A., Janiszewski M. Płaskostopie u dzieci-częstość występowania wady a wartość masy i wzrostu odniesione do siatki centylowej. Medycyna Sportowa. 2008; Vol. 21, Nr 2:11-12.

Galiński i wsp. Stopy zawodników kadry narodowej judo-ocena plantokonturograficzna. WF i S. 1997.

Nadolska-Ćwikła I. Budowa stopy mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 3-65 lat. AWF Poznań: 56.

Prętkiewicz-Abacjew E., Opanowska M. Prawidłowe i zaburzone ukształtowanie kolan, stępów i wysklepienia podłużnego stóp u chłopców i dziewcząt w wieku 5-7 lat. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2013; 94(1): 92-96.

Mickle K., Telle J., Munro B. The feet of over-weight and obese young children: are they flat or fat? Obesity(Silver Spring). 2006; 14: 11: 49-53.

Bordin D., De Giorgi G., Mazzocco G., Rigon F. Flat and cavus foot, indexes
of obesity and overweight in a population of primary-school children. Minerva Pediatr. 2001; Feb 53:1:7-13.

Drzał-Grabiec J., Szczepanowska-Wołowiec B. Kształtowanie się wskaźników wagowo-wzrostowych i parametrów postawy ciała w poszczególnych typach postawy u dzieci w wieku 7-9 lat. Ortopedia Reuamtologia Rehabilitacja. 2011; 6(6),Vol.13: 591-600.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)