Deskrypcja kąta szpotawości i koślawości piątego palca stóp dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

Mirosław Mrozkowiak

Abstract


Mrozkowiak Mirosław. Deskrypcja kąta szpotawości i koślawości piątego palca stóp dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej = Description the varus and valgus angle on the fifth finger of the foot of children and youth aged 4 to 18 years in the light of the moiré projection. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):245-260. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30538

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30538

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A245-260

https://pbn.nauka.gov.pl/works/620061

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 06.09.2015.

 

Deskrypcja kąta szpotawości i koślawości piątego palca stóp dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

 

Description the varus and valgus angle on the fifth finger of the foot of children and youth aged 4 to 18 years in the light of the moiré projection

 

Mirosław Mrozkowiak

 

 

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Instytut Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki w Bydgoszczy

e-mail: magmar54@interia.pl

strona: http://wadypostawy.republika.pl

 

 

 

Słowa kluczowe: kąt szpotawości i koślawości palca V.

 

Streszczenie

Wstęp. Współczesny i ogólnie praktykowany tryb życia sukcesywnie ogranicza wysiłek fizyczny na rzecz sedenteryjnego modelu spędzania czasu wolnego. Destrukcyjny wpływ hipokinezy i obciążeń statycznych znajduje odzwierciedlenie w stawach kręgosłupa, barkowych, biodrowych i stóp, skutkując zaburzeniami morfologicznymi  całego organizmu, bowiem  zmiany te ze względy na jedność morfo-funkcjonalną całego narządu ruchu nie ograniczają się tylko do lokalnych zmian.

Cel. Określenie kąta szpotawości lub koślawości palca piątego stóp w warunkach obciążenia masą własną kobiet i mężczyzn w wieku od 4 do 18 lat.

Materiał i metodyka. Badaniami objęto populację 9804 kobiet i 8699 mężczyzn w wieku od 4 do 18 lat, z wybranych losowo przedszkoli i szkół regionu Warmińsko – Mazurskiego. Metodyka badań obejmowała pomiar kąta szpotawości lub koślawości piątego palca stóp. Do oceny wykorzystano stanowisko do komputerowej oceny postawy ciała, techniką mory projekcyjnej – Posturometr M.

Wyniki. Wyniki badań opracowano graficznie. Przedstawiono przebieg zmian średnich wartości kąta koślawości lub szpotawości palca piątego lewej i prawej stopy płci żeńskiej i męskiej na tle zmian obojga płci.

Stwierdzenia

  1. Kąt koślawości palca V obu stóp u kobiet nie przekracza 1, u mężczyzn 1,5 stopnia.
  2. Kąt szpotawości u kobiet i mężczyzn wykazuje nieistotną statystycznie tendencję rosnącą z okresem względnej stagnacji w wieku 12-14 lat.

 

Key words: angle of varus and valgus finger V.

 

 

 

Summary

 

Introduction contemporary and generally practiced lifestyle gradually reduces the physical effort for the sedentary model of leisure. Disruptive hypokinetic and static loads is reflected in the joints of the spine, shoulder, hip and foot, resulting in morphological abnormalities of the whole organism, because these changes with regards to the unity of the morpho-functional the entire locomotor system are not limited only to local changes. Aim. Determination of the angle of Varus or valgus finger five feet in load conditions the weight of its own men and women between the ages of 4 to 18 years. Material and methods. The studies covered the population of 9804 women and 8699 men aged from 4 to 18 years of age, with a random sample of kindergartens and schools in the region of Warmia-Mazury. The research methodology involved the measurement of the angle of varus or valgus of the fifth finger of the foot. To evaluate the position was used to evaluate computer posture, moire technique-screening Posturometr M. The results. The results of the tests have been developed graphically. Describes the process of change of the angle values valgus or varus fifth finger left and right feet female and male on the background of the changes in both sexes. Determine the angle of the valgus finger V both feet in women does not exceed 1, men 1.5 degree. The angle of the varus on men and women shows a statistically insignificant trend growing out of a period of relative stagnation at the age of 12-14 years.


Keywords


kąt szpotawości i koślawości palca V, angle of varus and valgus finger V.

Full Text:

PDF

References


Mrozkowiak M., 2003, Różnice wybranych parametrów morfologicznych stóp dzieci 4-7 letnich środowiska miejskiego, [w:] L. Niebrój, M. Kosińska [red.] Rodzina: Dziecko i jego potrzeby zdrowotne, Wyd. Śląska AM, Katowice, s. 133.

Mrozkowiak M., 2003, Analiza kąta piętowego, szpotawości palca piątego i koślawości palucha u dzieci 4-7 letnich środowiska miejskiego, [w:] L. Niebrój, M. Kosińska [red.] Rodzina: Dziecko i jego potrzeby zdrowotne, Wyd. Śląska AM, Katowice, s. 138.

Mrozkowiak M., 2010, Deskrypcja powierzchni plantokonturogramu i wysklepienia stóp w warunkach obciążenia masą własną, populacji obojga płci w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej, Young Sports Science of Ukraine, L’viv, s. 132.

Mrozkowiak M., 2009, Deskrypcja formowania wysklepienia podłużnego stopy w posturogenezie dziecka 4-15 lat, [w:] A. Bogusz-Kocka, J. Kocki [red.] Wybrane problemy diagnostyki dziecka niepełnosprawnego, Wyd. Uniw. Med., Lublin, s. 149.

Mrozkowiak M., Doś J., Górska-Doś M., 2009b, Deskrypcja długości i szerokości stóp populacji żeńskiej w obciążeniu masą własną w wieku od 4 do 18 lat, w świetle mory projekcyjnej. Doniesienie z badań, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Wyd. promocyjne „Albatros”, t. 13, s.102.

Zawieska D., 2003, Rozprawa doktorska. Badanie przydatności techniki mory projekcyjnej w fotogrametrycznych pomiarach deformacji kręgosłupa, Politechnika Warszawska, Warszawa.

Mrozkowiak M., Strzecha M., Mora projekcyjna współczesnym narzędziem diagnostycznym postawy ciała, Antropomotoryka, 2012, Kraków, v. 22, nr 60, s. 33-49.

Świerc A., 2006, Komputerowa diagnostyka postawy ciała – instrukcja obsługi, Czernica Wrocławska.

Demczuk-Włodarczyk E., 2003, Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka, Studia i Monografie, AWF Wrocław.

Makarczuk A., Dudkiewicz K., Kijo P., 2003, Częstość występowania wad stóp u dzieci i młodzieży szkolnej, [red] Bulicz A., Potęgowanie zdrowia, czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne, Radom.

Knapik H., 1983, Kąty koślawości palucha i szpotawości palca małego u ludności polskiej, Przegląd Techniki Ortopedycznej i Rehabilitacyjnej, Warszawa, 1 (30), 17 – 27.

Knapik H., Mazur J., A, 2003, Kąty koślawości palucha i szpotawości palca małego jako kryterium zniekształceń palców oraz wytyczne do konstrukcji obuwia dla dzieci i młodzieży w wieku 3 – 15 lat, w [red.] Komosińska M., Niebrój L. Ergonomia w opiece zdrowotnej, Akademia Medyczna Katowice, s. 109 – 120.

Makarczuk A., Dudkiewicz K., Kijo P., 2003, Częstość występowania wad stóp u dzieci i młodzieży szkolnej, [red] Bulicz A., Potęgowanie zdrowia, czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne, Radom.

Zeyland-Malawka E., Nowakowski M., 2002, Analiza plantogramów dzieci przedszkolnych w aspekcie diagnozowania zagrożeń wydolności stóp, w [red.] Malinowski A. i wsp. Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 232-236.

Knapik H., 1984, Kąty koślawości palucha i szpotawości palca małego u ludności polskiej, Przegląd Techniki Ortopedycznej i Rehabilitacji, nr 1-2, s. 12-27.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)