Profil współczesnego turysty pielgrzymkowego = The profile of the contemporary pilgrimage tourist

Aleksandra Katarzyna Ropińska, Zbigniew Podgórski

Abstract


Ropińska Aleksandra Katarzyna, Podgórski Zbigniew. Profil współczesnego turysty pielgrzymkowego = The profile of the contemporary pilgrimage tourist. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):227-244. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30535

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30535

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A227-244

https://pbn.nauka.gov.pl/works/619938

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 06.09.2015.

 

Profil współczesnego turysty pielgrzymkowego

The profile of the contemporary pilgrimage tourist

 

Aleksandra Katarzyna Ropińska, Zbigniew Podgórski

 

1 Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 11

czarna91r@interia.pl

 

2 Instytut Geografii, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15

zbigniew.podgorski@ukw.edu.pl

Zakres treści: Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka profilu współczesnego turysty pielgrzymkowego. W pracy zasygnalizowano podstawowe kwestie i zagadnienia związane z turystyką pielgrzymkową. Do celów badawczych, użyto metody sondażu diagnostycznego, którego podstawowym narzędziem była ankieta. Badanie przeprowadzono w formie kwestionariusza ankiety internetowej, co pozwoliło na dotarcie do szerokiego grona respondentów. Przyjrzano się dokładnie podstawowym motywom oraz celom podejmowania turystyki pielgrzymkowej. Wskazano najpopularniejsze destynacje turystów pielgrzymkowych w Polsce. Zgodnie z wyznaczonym celem opracowano profil współczesnego turysty pielgrzymkowego. Profil ten, ukazuje swoją przydatność dla organizatorów pielgrzymek, jako obraz oczekiwań potencjalnych klientów.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turystyka pielgrzymkowa, profil turysty, główne destynacje pielgrzymów, ankieta.

Abstrakt: This thesis aimed at creating the profile of the contemporary pilgrimage tourist. The thesis discussed basic issues and questions connected with pilgrimage tourism. The research used the method of diagnostic survey with a questionnaire as a research tool. The research was conducted in a form of an Internet survey questionnaire which enabled the author to reach a great number of respondents. The main reasons for and purposes of making a pilgrimage were scrutinized. The most popular pilgrimage destinations in Poland were mentioned. According to the set objective, the profile of a contemporary pilgrimage tourist was created. The profile may prove useful to pilgrimage organizers as a picture of potential clients' expectations.

Keywords: culture tourism, pilgrimage tourism, tourist's profiles, main pilgrimage destinations, questionnaire.


Keywords


turystyka kulturowa, turystyka pielgrzymkowa, profil turysty, główne destynacje pielgrzymów, ankieta, culture tourism, pilgrimage tourism, tourist's profiles, main pilgrimage destinations, questionnaire.

Full Text:

PDF

References


Ablewicz J., 1974, Pielgrzymka jako znak święty, Ateneum Kapłańskie, 66, nr 393.

Barber, R., 1993, Pilgrimages. London, The Boydell Press.

Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków.

Reader, I., Walter, T., 1993, Pilgrimage in Popular Culture, London, The Macmillan Press.

Ropińska A. K., 2015, Profil współczesnego turysty kulturowego na przykładzie turysty pielgrzymkowego, IHiSM, Wydz. Humanistyczny, UKW Bydgoszcz [manuskrypt pracy magisterskiej realizowanej pod kierunkiem Z. Podgórskiego z Instytutu Geografii WKFZiT UKW w Bydgoszczy].

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku, 2009. GUS, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)