Wpływ edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców = Health education influence on health behaviors of preschool children in the opinion of their parents

Dominik Olejniczak, Wioleta Święcka, Joanna Skonieczna, Grażyna Dykowska

Abstract


Olejniczak Dominik, Święcka Wioleta, Skonieczna Joanna, Dykowska Grażyna. Wpływ edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców = Health education influence on health behaviors of preschool children in the opinion of their parents. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):261-272. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30539

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30539

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A261-272

https://pbn.nauka.gov.pl/works/620092

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.08.2015. Revised 05.09.2015. Accepted: 06.09.2015.

 

Wpływ edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców

Health education influence on health behaviors of preschool children in the opinion of their parents

 

Olejniczak Dominik, Święcka Wioleta, Skonieczna Joanna, Dykowska Grażyna

 

Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Public Health Department, Medical University of Warsaw

 

Słowa kluczowe: higiena, promocja zdrowia, przedszkolaki.

Key words: health promotion, hygiene, preschool.

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie: Wiek przedszkolny to najlepszy okres rozwojowy do kształtowania nawyków, postaw i umiejętności życiowych. Rodzina i przedszkole to środowiska, w których występuje edukacja zdrowotna dziecka. Od rodziny oczekuje się stworzenia warunków zapewniających bezpieczeństwo i zaspokojenie zdrowotnych potrzeb dziecka, a także organizacji życia zgodnego z zasadami higieny somatycznej i psychicznej. Dziecko przebywa w przedszkolu wiele godzin, zdobywa podstawowe informacje i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.

Cel pracy: Ocena wpływu edukacji zdrowotnej na zachowania zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym z perspektywy rodziców.

Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem był autorski kwestionariusz. Grupę badaną stanowiło 105 rodziców w 1. etapie badania oraz 127 rodziców w 2. etapie badania.

Wyniki: Większość ankietowanych (76%) jest zdania, że wczesna edukacja zdrowotna ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju i stanu zdrowia dzieci. Około 77% badanych rodziców jest zdania, że dzieci wykorzystują wiedzę zdobytą w przedszkolu w życiu codziennym. Połowa badanych (52%) jest zdania, że zachowania zdrowotne dzieci znacznie się poprawiły po zajęciach z edukacji zdrowotnej.

Wnioski: Rodzice doceniają rolę wczesnej edukacji zdrowotnej w rozwoju i zdrowiu dzieci. Edukacja zdrowotna w przedszkolu przyczynia się do wzrostu zainteresowania zdrowiem wśród dzieci. Środowisko rodzinne może mieć pozytywny wpływ na zachowania prozdrowotne dzieci. Część rodzin nie zapewnia dzieciom właściwych warunków do wychowania zdrowotnego, dlatego należy rozważyć implementację działań edukacyjnych skierowanych do osób planujących bądź posiadających dzieci. Należy dążyć do zwiększenia roli osób wykonujących zawody medyczne w promocji zdrowia.

 

Abstract

 

Introduction: Preschool is the best period to acquire habits, attitudes and life skills. Family and kindergarden are environments where health education is performed. The family is responsible for creating conditions to ensure safety and meet the health needs of the child and for the organization of life compatible with the rules of somatic and mental health. The child spends many hours in preschool gaining basic information and skills about taking care of health and safety.

Aim: The evaluation of health education influence on health behaviors of preschool children in the opinion of their parents.

Material and Methods: The study was conducted using a diagnostic survey and a questionnaire designed by the author. The study included 105 parent in first phase and 127 parents in second phase.

Results: The vast majority of respondents (76%) believe that early health education is very important for the child development and health. Approximately 77% of parents believes that children use the knowledge gained in preschool in everyday life. Half of parents (52%) believe that health behavior of their children significantly improved after health education classes.

Conclusions: Parents appreciate the role of early childhood care in the development and health of children. Health education conducted in preschool contributes to increased interest in health among children. The family environment can have a positive impact on children's health behaviors. Some families do not provide children with appropriate conditions for health education. Implementation of educational actions directed to people planning or have children should be considered. The role of health professionals in health promotion should be increased.


Keywords


higiena, promocja zdrowia, przedszkolaki, health promotion, hygiene, preschool.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4, poz. 17).

Bonisławska I. Zachowania zdrowotne dzieci uczęszczających do wrocławskich przedszkoli. W: Frołowicz T, Lisiecki T, (red.). Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna. Gdańsk: Wydawnictwo AWFIS w Gdańsku; 2008.

Bożkowa K, Sito A. Opieka zdrowotna nad rodziną. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1994.

Cianciara D. Zarys współczesnej promocji zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.

Jodkowska E, Wierzbicka M, Rusyan E, Strużycka I. Publiczny Program Zapobiegania Próchnicy w Polsce u dzieci w wieku 5, 7 i 15-lat realizowany w roku 2011. Przegl Epidemiol. 2013; 67: 765 - 768.

Karczewski JK (red.). Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2002.

Kwiatkowska-Łozińska M. Żyj bezpieczne i zdrowo – program profilaktyczno -wychowawczy edukacji zdrowotnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”; 2007.

Łuszczyńska A. Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczą? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2004.

Macioł-Kisiel U. Wkład rodziny w realizację zadań edukacji prozdrowotnej uczniów szkoły podstawowej. Nauczyciel i Szkoła. 2001; 3,4: 141–148.

Madejski E. Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym i rodzinnym. W: Frołowicz T, Lisiecki T, (red.). Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna. Gdańsk: Wydawnictwo AWFIS w Gdańsku; 2008.

Misiąg W. Wystąpienie pokontrolne. Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych. Najwyższa Izba Kontroli.Warszawa. 2013. https://www.nik.gov.pl/plik/id,5280,vp,6841.pdf

Muchacka B. Zabawa jako źródło inspiracji poznawczej dziecka. W: Kuźma J, Morbitzer J, (red.). Edukacja – szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej; 2005.

Pańczyk W, Warchoł K. Wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacji konsumpcyjnej. W: Rakiel-Czarnecka W, Cendrowski Z, (red.). Zdrowie naszych dzieci. Warszawa: Fundacja Dobre Życie; 2007.

Rakiel-Czarnecka W., Cendrowski Z. (red.). Zdrowie naszych dzieci. Warszawa: Fundacja Dobre Życie; 2007.

Strużycka I, Wierzbicka M, Jodkowska E, Rusyan E, Ganowicz M, Ziemiecka K. Wyniki Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej populacji młodych dorosłych w Polsce w 2012 roku. Nowa Stomatologia. 2013; 4: 195-199.

Szybka P, Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego; 2009.

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)