Postawa trenera wobec filozofii karate i jego system wartości, a postawy i systemy wartości jego uczniów = The attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students

Aleksandra Zienowicz, Dariusz Parzelski, Dagmara Budnik-Przybylska

Abstract


Zienowicz Aleksandra, Parzelski Dariusz, Budnik-Przybylska Dagmara. Postawa trenera wobec filozofii karate i jego system wartości, a postawy i systemy wartości jego uczniów = The attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):149-169. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30280

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30280

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A149-169

https://pbn.nauka.gov.pl/works/617848

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.07.2015. Revised 24.08.2015. Accepted: 29.08.2015.

 

Postawa trenera wobec filozofii karate i jego system wartości, a postawy i systemy wartości jego uczniów

 

The attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students

 

Aleksandra Zienowicz (1), Dariusz Parzelski (1), Dagmara Budnik‑Przybylska (2)

 

(1) Uniwersytet SWPS Warszawa

(2) Uniwersytet Gdański

 

„O ile rozwój fizyczny jest początkiem karate, o tyle rozwój duchowy jest celem ostatecznym tej sztuki walki.”

Sosai Masutatsu Oyama

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie: Problematyka utrzymania równowagi między życiem osobistym a zawodowym, pęd społeczeństwa, nastawienie na „mieć” (por. Gałkowska-Jakubik, 2007) skłania do refleksji na temat roli systemów wartości w życiu człowieka (Matusewicz, 1975). Punktem wyjścia były założenia filozofii karate oraz komercjalizacja tej sztuki walki, która wyłania dwa style: sportowy, skupiony na wyniku, sukcesie oraz styl tradycyjny, który koncentruje się na utrzymywaniu równowagi psychofizycznej, rozwoju duchowym prowadzącym do doskonałości moralnej (Miłkowski, 1983, Budnik, 2005).

Cel pracy: Celem przedstawionego badania jest eksploracja systemów wartości trenerów oraz ich uczniów, z uwzględnieniem opinii uczniów na temat swoich wychowawców, w oparciu o praktykowany styl.

Materiał i metoda: Uczestnikami badania było 22 trenerów oraz 54 uczniów karate. Analiza wyników skali, stworzonej na potrzeby badania, postawa wobec filozofii (PwF), wyłoniła 11 trenerów, 35 uczniów „sportowych” oraz 11 trenerów, 19 uczniów „tradycjonalistów”. Badanie przeprowadzono wykorzystując skalę wartości schelerowskich (Brzozowski, 1995)

Wyniki: Zgodnie z założeniami trenerzy i uczniowie “tradycjonaliści” uzyskali wyższe wyniki na skali wartości moralnych oraz podskali czynnikowej świętości religijnych

Wnioski:  „Tradycjonaliści” kierują się ascetycznym wzorem edukacyjnym, który zakłada, że poprzez rozwój fizyczny oraz duchowy dąży się do doskonałości moralnej. Wartości wynikające z duchowości stanowią nierozłączny element dobrego życia.

 

Słowa kluczowe: karate, wartości, trener-uczeń.

 

Abstract

Introduction: The issue of maintaining the balance between personal and professional lives, society  ofrush, the attitude to "be" (cf.. Gałkowska Jakubik, 2007) invites us to reflection concerning the role of systems of values in human life (Matusewicz, 1975). The starting point was philosophy of karate and commercialization of this martial art that emerges two styles: sporty, focused on the outcome, success and traditional style, which focuses on maintaining balance of mental and physical, spiritual development leading to moral perfection (Miłkowski, 1983, Budnik, 2005 ).

Aim: The aim of this study is to explore the trainers’ systems of values and their students, including students' opinion about their teachers, based on the practiced style.

Material and Methods: The participants of the study were 22 coaches and 54 karate adepts. The study was conducted by using a scale of Scheler’s values (Brzozowski, 1995)

Results:  'Traditionalists' trainers and students  scored higher on the scale of moral values and religious sanctity factor subscale

Conclusion: "Traditionalists" are guided by ascetic educational model, which assumes that through the t physical and spiritual development they seek to moral perfection. The values resulting from spirituality are an inseparable part of the good life.

 

Keywords: karate, values, trainer-student.


Keywords


karate, wartości, trener-uczeń, karate, values, trainer-student.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Apel shihan Andrzeja Drewniaka. Dokonajmy renesansu polskiego karate. Dostępne: 5 XII 2009. Strona internetowa: http://pzk.karate.org.pl/komunikaty/?st=37.

Berdel B., Kawalec Anna (2003). Relacje interpersonalne w kulturze fizycznej. Trener-zawodnik. IWFiZ UR. W: W.J. Cynarski, K. Obodyński (red.), Humanistyczna teoria sztuk i sportów walki. Koncepcje i problemy (s. 94-98). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Brzozowski P. (1995). Skala wartości schelerowskich. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Budnik D. (2005). Karate tradycyjne i sportowe a poziom agresywności adeptów. W: J. Supiński (red.), Agresja a kultura fizyczna. Wrocław: Studia i monografie Akademii Wychowania Fizycznego, 79, 123-129.

Budnik D. (2009), Personality profile, stress doping styles and self-image of karate competitors with different attitudes towards meditation. , Journal of Combat Sports and Martial Arts, Vol.1, 1(2), 2009, p. 15-20

Budnik-Przybylska D.(2014) Changing in motivation for practising karate as individuals gain experience through training. Cywilizacja i Polityka, 12, s. 366-378.

Cieciuch J. (2007). Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 31-36.

Cynarski W.J. (2000). Etyka drogi japońskich sztuk walki. Prolegomena aksjologii Budo. (W:) R.M. Kalina, W. Jagiełło (red.), Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki (s.16-20). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego.

Cynarski W.J. (2000). Sztuki walki budo w kulturze Zachodu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 26–34, 44–50.

Cynarski W.J. (2004). Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 47–96, 232-240.

Cynarski W.J. (2006). Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 35-355.

Cynarski W.J., Litwiniuk A. (2000). Metody przygotowania psychicznego w sztukach walki. Rocznik Naukowy Ido- ruch dla kultury, t. 2, 211–215.

Cynarski W.J. (2000). Filozofia sztuk walki. Ontologia i aksjologia azjatyckich sztuk walki. Rocznik Naukowy Ido - ruch dla kultury, t. 1, 54–85.

Cynarski W.J., Litwiniuk A. (2000). Metody przygotowania psychicznego w sztukach walki. Rocznik Naukowy Ido- ruch dla kultury, t. 2, 211–215.

Egami, S. (2002). Droga karate. Bydgoszcz: Diamond Books

Gałkowska - Jakubik M. (2007). Mieć czy być? Empiryczna weryfikacja koncepcji Ericha Fromma, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 13-27.

Golka M. (1992). Kultura jako system. Poznań: Ośrodek Wydawnictw naukowych, 120-130.

Harasymowicz J. (1978). Filozofia karate. Argumenty, 50, 10.

Harasymowicz J.K. (2000). Od sportów walki do sztuki życia. W: R.M. Kalina, W. Jagiełło (red.), Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki (s. 33-36). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego.

Herzig M. (2004). Trener - zawodnik- psycholog. Sport Wyczynowy, 7-8, 475-476.

Jarvis M. (2003). Psychologia sportu. Gdańsk – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 77, 80-82, 85-86.

Lesicki, M. Pojęcia i koncepcje wartości. Dostępne: 5 XII 2010. Strona internetowa: www. awans.oswiata.org.pl/publikacje/226.doc.

Matusewicz C. (1975). Psychologia wartości. Warszawa – Poznań: Państwowe

Wydawnictwo Naukowe, s. 9-42.

Miłkowski J. (1987). Sztuki i sporty Dalekiego Wschodu. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 136-156.

Miłkowski J. (1983). Karate. Wiadomości podstawowe. Warszawa: Wydawnictwo

Ministerstwa Obrony Narodowej, 29-33, 236.

Ośrodek Sztuk Walk Triada. Tekst Łukasza Kujawiaka, badanie Eligiusza Madejskiego, Sterkowicz (1999). Dostępne: 16 X 2010. Strona internetowa: http://www.triada.info.pl.

Rybicki P. (1965). Struktura społecznego świata. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 30-33.

Sas – Nowosielski, K. (2004). Efekt Pigmaliona - implikacje dla pracy trenera. Sport

Wyczynowy, 1-2/493/494 s. 54.

Sas – Nowosielski K. (2008). O niektórych społeczno-pedagogicznych aspektach roli trenera. Sport Wyczynowy, 1-3, 517-519.

Sikorski W., Tokarski S. (1988). Budo- Japońskie sztuki walki. Szczecin: Wydawnictwo Glob, 7-12, 115-131.

Sivanathan, N., Arnold, K.A., Turner N., Barling, J. (2007). Jak być dobrym liderem: przywództwo transformacyjne a dobrostan. (W:) P. Alex Linley, Stephen Joseph, J.Czapiński (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. (s. 153-193). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sterkowicz S. (2000). Kilka uwag o wartościach w kontekście praktyki karate. (W:) R.M. Kalina W Jagiełło (red.), Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki (s. 150- 153) Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego.

Szyszko-BohuszA. (1989). Nauka dla wszystkich. Pedagogika holistyczna. Kraków: Polska Akademia Nauk, 432, 3-8.

Trzebińska E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. s. 41-43, 52-54, 68, 79.

Trzebińska E. (2009). Pozytywna Psychologia Kliniczna. Wykład prezentowany w ramach wykładu Pozytywna psychologia kliniczna. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Van Deurzen E. (2010). Psychoterapia a poszukiwanie szczęścia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. s. 23-25, 69-71, 177.

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe Scholar. s. 246-255.

Żukowska Z. (1963). Wybrane zagadnienia pedagogiczne w pracy trenera. Warszawa, 73-76.

Żukowska Z. (2002). Zdrowie i sport w perspektywie edukacji globalnej. (W:) Z. Żukowska, R. Żukowski (red.), Zdrowie i sport w edukacji globalnej. Warszawa, s. 12-18.

http://okinawakarate.pl/grafika/strony/28/pdf/BiuletynPUSKK_12_2010.pdf s. 23

http://www.cos.pl/sw/34_06/5.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)