Zachowania higieniczne dzieci w wieku przedszkolnym w ocenie rodziców = Hygiene behavior among preschool children in the opinion of their parents

Joanna Skonieczna, Martyna Jankowska, Dominik Olejniczak, Wojciech Boratyński

Abstract


Skonieczna Joanna, Jankowska Martyna, Olejniczak Dominik, Boratyński Wojciech. Zachowania higieniczne dzieci w wieku przedszkolnym w ocenie rodziców = Hygiene behavior among preschool children in the opinion of their parents. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):109-116. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.30044

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30044

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A109-116

https://pbn.nauka.gov.pl/works/616441

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.07.2015. Revised 24.08.2015. Accepted: 24.08.2015.

 

Zachowania higieniczne dzieci w wieku przedszkolnym w ocenie rodziców

Hygiene behavior among preschool children in the opinion of their parents

 

Skonieczna Joanna, Jankowska Martyna, Olejniczak Dominik, Boratyński Wojciech

 

Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Public Health Department, Medical University of Warsaw

 

Słowa kluczowe: higiena, higiena jamy ustnej, promocja zdrowia, przedszkolaki.

Key words: health promotion, hygiene, oral hygiene, preschool.

 

Streszczenie

                Wprowadzenie: Według wielu autorów przedszkole powinno być pierwszym etapem edukacji dla wszystkich dzieci. Dzieci należy wychowywać i kształcić dzieci w obszarze  czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych a także wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej.

                Cel pracy: ocena wpływu rodziców/opiekunów prawnych i przedszkola w kontekście formowania nawyków higienicznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

                Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem był autorski kwestionariusz. Grupę badaną stanowiło 134 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 3 – 6 lat. Wśród odpowiadających rodziców/opiekunów prawnych większość stanowiły kobiety (90% respondentów)

                Wyniki: Zdecydowana większość (86%) rodziców uważa, że ich dzieci potrafią samodzielnie myć i płukać zęby. Blisko 52% małoletnich częściej niż raz dziennie szczotkuje zęby. Ponad połowa badanych (54%) odpowiedziała, iż dziecko regularnie odbywa wizyty u dentysty. Rodzice w większości (75%) deklarują uczestnictwo ich dziecka w dodatkowych zajęciach ruchowych.

                Wnioski: Przedszkole wspólnie z rodzicami powinno edukować dziecko w zakresie zachowań higienicznych. Gabinety stomatologiczne powinny być odpowiednio przystosowane do potrzeb najmłodszych dzieci w celu  zminimalizowania strachu przed dentystą. Rodzice w zbyt niskim stopniu zainteresowani są działaniami na rzecz promocji zdrowia realizowanymi w przedszkolu. Należy zintensyfikować działania mające na celu edukację rodziców w tym zakresie.

 

Abstract

                Introduction: Preschool should be the first step in education for all children. Children should be educated in self-service activities, hygiene and cultural habits as well as health education and physical fitness.

                Aim: The evaluation of parents and preschool influence on the hygienic habits in children of preschool age.

                Material and Methods: The study was conducted using a diagnostic survey and a questionnaire designed by the author.. The study included 134 parents / legal guardians of children ages 3 - 6 years, most women (90%).

                Results: The vast majority (86%) of parents believe that their children can brush their teeth alone. Nearly 52% of children brushing teeth more than once a day. More than half of respondents (54%) answered that the child takes the dentist regularly. Parents (75%) declare their child's participation in additional physical activities.

                Conclusions: Kindergarten together with their parents should educate children about hygiene behavior. Dental services should be properly adapted to the needs of the youngest children in order to minimize the fear of the dentist. Parents are not interested in the activities on health promotion implemented in kindergarten. Education of parents in this area should be intensified.


Keywords


higiena, higiena jamy ustnej, promocja zdrowia, przedszkolaki, health promotion, hygiene, oral hygiene, preschool.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bruza-Zwiech A, Szydłowska-Walendowska B, Wochna-Sobańska M, Daszkowska M, Filipińska-Skąpska R, Hilt A, Lubowiedzka-Gontarek B. Wpływ nawyków higienicznych i żywieniowych na stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym. Dent. Med. Probl. 2005; 42(2): 267–272.

Duszkiewicz P, Świtała J. Analiza porównawcza wiedzy stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym z dużego i małego miasta. Nowa Stomatologia. 2014; 2: 70-76.

Ipsos Marketing. Badanie przesiewowe stanu uzębienia wśród dzieci ze szkół podstawowych. http://www.pck.pl/media/repository/2015/cz_1/Raport_Ipsos_Chron_Dzieciece_Usmiechy_edycja_2.pdf (dostęp: 2015.08.30).

Jenson L, Budenz W, Featherstone JBD i in. Clinical protocols for caries management by risk assessment. CDA Journal. 2010; 35(10): 714-723.

Kizito A, Caitlin M, Wang Y, Kasangaki A, Macnab AJ. Oral health promotion in schools: rationale and evaluation. Health Education. 2014; 114(4): 293 - 303.

Kowalik T, Szczepańska J. Analiza nawyków żywieniowo-higienicznych oraz pH i pojemności buforowej śliny w aspekcie intensywności próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym. Nowa Stomatologia. 2014; 4: 167-172.

Małkiewicz EH, Borkowska T, Wierzbicka M. Świadomość stomatologiczna i zachowania zdrowotne opiekunów dzieci, zainteresowanych programami profilaktycznymi. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(1): 90-96.

Merkiel S, Chalcarz W, Deptula M. Porównanie aktywności fizycznej oraz ulubionych form spędzania czasu wolnego dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 2011; 62(1): 93-99.

Turska-Szybka A, Grudziąż-Sękowska J, Olczak-Kowalczyk D. Czynniki ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa i indywidualna ocena poziomu ryzyka na podstawie CAMBRA. Nowa Stomatologia. 2011; 3: 119-127.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977(dostęp: 2015.08.30).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)