Analiza nawyków i zachowań związanych higieną jamy ustnej = Analysis of oral hygiene-related habits and behaviours

Piotr Kozłowski, Dominika Streit, Magdalena Kozłowska, Barbara Cuch

Abstract


Kozłowska Magdalena, Streit Dominika, Kozłowski Piotr, Cuch Barbara. Analiza nawyków i zachowań związanych higieną jamy ustnej = Analysis of oral hygiene-related habits and behaviours. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):95-101. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.29915

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.29915

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A95-101

https://pbn.nauka.gov.pl/works/615869

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.07.2015. Revised 24.08.2015. Accepted: 24.08.2015.

 

ANALIZA NAWYKÓW I ZACHOWAŃ ZWIĄZANYCH HIGIENĄ JAMY USTNEJ.

Analysis of oral hygiene-related habits and behaviours

 

Magdalena Kozłowska1, Dominika Streit2, Piotr Kozłowski3, Barbara Cuch3

 

1Katedra i Klinika Neurologii, UM w Lublinie

2Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, UM w Lublinie

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Aleje Racławickie 1, 20-093 Lublin

e-mail: piotr7176@gmail.com

 

Abstrakt:

Celem pracy była ocena nawyków i zachowań związanych z higieną jamy ustnej. Badaniem objęto 120 osób. W grupie badanej kobiety stanowiły 78,3% ankietowanych, natomiast mężczyźni 21,7%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 65 lat. Badanie przeprowadzono w styczniu 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem badawczym, którym posłużono się do zebrania danych, był autorski kwestionariusz, który zawierał 21 pytań. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie.

Niespełna połowa, bo 45,8% ankietowanych myło zęby rano, natomiast wieczorem przed pójściem spać zęby myło już 95% respondentów. Największa część ankietowanych myła zęby przez ok 2 min (43,3%). Podczas codziennej higieny jamy ustnej język i przedsionek jamy ustnej myło 71,7% respondentów. Odsetek osób myjących zęby po zjedzeniu słodkiego posiłku wynosił 36,7%, natomiast jamę ustną po spożyciu posiłku o niskim pH wodą płukało jedynie 25,8% respondentów. Ponad połowa (60%) osób niemyjących zębów po słodkim posiłku miała od 1 do 5 wypełnień, odpowiednio w grupie respondentów posiadających od 6 do 10 wypełnień w zębach 64% stanowiły osoby nie myjące zębów po zjedzeniu słodkich posiłków.

                Płyny do płukania jamy ustnej używało 50,8% respondentów. Nitka dentystyczna używana była przez 49,2% ankietowanych. Ponad jedna trzecia ankietowanych (37,5%) chodziła do dentysty raz na pół roku. Najczęstszą przyczyną (67,5%)  wizyty u stomatologa była wizyta kontrolna, ból zęba był przyczyną jedynie 15%  wizyt u dentysty.

 

Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, nieprawidłowe nawyki, mycie zębów.

 

Abstract

                The aim of the study was to evaluate habits and behaviours related to oral hygiene. The study involved 120 people. In the study group women accounted for 78.3%, while 21.7% of the respondents were men. The age of the respondents ranged from 18 to 65. the study was conducted in January 2015 incorporating a standardized interview research method. The research tool used was a questionnaire that included 21 questions. Statistical analysis was performed using chi-square test. All values with p<0.05 were considered statistically significant. Less than a half (45.8%) of the respondents brushed their teeth in the morning. However, as many as 95% brushed their teeth before going to bed. The largest group of the surveyed (43.3%) brushed their teeth for about 2 minutes. 71.7% claimed to clean their tongue and the vestibule on a daily basis. The percentage of people who brushed their teeth after eating a sugar-contains meal amounted to 36.7%. Only 25.8% of the respondents rinsed their mouth with water after eating a meal with a low pH. More than a half (60%) of those who did not brush their teeth after a sugar-containing meal had from 1 to 5 fillings. Within the group with 6 to 10 fillings, 64% were those who who did not brush their teeth after eating a sugar-containing meal.

                Liquid mouthwash was used by 50.8% of the respondents and dental floss was used by 49.2%. Over one third (37.5%) of the respondents claimed to visit a dentist every six months. Most cases were routine check-ups, and only 15% of all the appointments were toothache-related.

 

Key words: oral hygiene, bad habits, teeth brushing.


Keywords


higiena jamy ustnej, nieprawidłowe nawyki, mycie zębów, oral hygiene, bad habits, teeth brushing.

Full Text:

PDF

References


Chłapowska J.: Stomatologiczne problemy jamy ustnej dzieci i młodzieży;

X Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, 2014.

Krysiak P.L.: Zdrowie zaczyna się od zębów; Gazeta Lekarska 2011, 11.

Minister Zdrowia: Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015; Program na lata 2013-2015.

Stodolak A., Fuglewicz A.: Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia jamy ustnej – rola pracowników służby zdrowia; Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, 1: 76–81.

Manton D., Drummond B.K., Kilpatrick N.: Stomatologia dziecięca; Elsevier Urban&Partner, 2013, rozdział 3: 43-45.

Strużycka I., Adamowicz-Klepalska B.: Pilne zadania polityki państwa w zakresie zdrowia jamy ustnej w świetle zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia; Czasopismo Stomatologiczne, 2005, 6: 450-456.

Bruzda-Zwiech A., Szydłowska-Walendowska B., Wochna-Sobańska M. i wsp.: Wpływ nawyków higienicznych i żywieniowych na stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym;; Dent. Med. Probl., 2005, 42: 267-272.

Majda A., Zalewska- Puchała J., Bodys- Cupak I., i wsp.: Stan higieny jamy ustnej i stomatologiczne zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych; Probl. Hig. Epidemiol., 2014, 95: 895-900.

Batyk I.M.: Zwyczaje Żywieniowe Wśród Młodzieży; Journal of Health Sciences, 2012, (2)5:7-13.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)