Próba określenia wczesnej i późnej samoistnej restytucji oraz fazy superkompensacji po wysiłku wytrzymałościowym na przykładzie mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku

Mirosław Mrozkowiak

Abstract


Mrozkowiak Mirosław. Próba określenia wczesnej i późnej samoistnej restytucji oraz fazy superkompensacji po wysiłku wytrzymałościowym na przykładzie mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = An attempt to determine the early and late spontaneous restitution and supercompensation phase after endurance effort on the example of a man in his sixties. A case study. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):63-94. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.29905

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.29905

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A63-94

https://pbn.nauka.gov.pl/works/615767

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 25.07.2015. Revised 24.08.2015. Accepted: 24.08.2015.

 

Próba określenia wczesnej i późnej samoistnej restytucji oraz fazy superkompensacji po wysiłku wytrzymałościowym na przykładzie mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku

An attempt to determine the early and late spontaneous restitution and supercompensation phase after endurance effort on the example of a man in his sixties. A case study.

 

Mirosław Mrozkowiak

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej Zdrowia, ul. Ogińskiego 16, Bydgoszcz

 

Słowa kluczowe: wysiłek wytrzymałościowy, wczesna i późna samoistna restytucja, faza superkompensacji.

 

Streszczenie

Wstęp. Interpretacja aktywności w kontekście teorii stresu wydaje się kompleksowa i dobrze opisująca zjawiska zachodzące w organizmie. Jednym z problemów treningu fizycznego nie tylko 20-30 letniego ale i 60-70 letniego człowieka jest wybór właściwego pod względem objętości, intensywności i specyfiki obciążenia oraz właściwej formy i czasu wypoczynku. Celem badań jest określenie indywidualnych ram czasowych fazy wczesnej i późnej restytucji oraz fazy superkompensacji u mężczyzny w 6 dekadzie życia po wysiłku wytrzymałościowym. Opis przypadku. 

Materiał i metody. Badany mężczyzna realizujący zdrowy styl życia poddał się oznaczeniu wybranych 46 wskaźników krwi po wysiłku wytrzymałościowym w czasie restytucji samoistnej.

Uzyskane wyniki. Pozytywne wyniki zaobserwowano w większości mierzonych cech krwi. Przy czym różnie prezentowała się ich konfiguracja w trakcie 5 dniowego cyklu pomiarowego, określająca fazę wczesną, późną i superkompensacji

Wnioski. (1) Pierwsza faza (szybka) restytucji po wysiłku wytrzymałościowym u mężczyzny w 6 dekadzie życia kończy się zależnie od analizowanej cechy krwi w pierwszej, drugiej lub trzeciej godzinie, druga faza (wolna) w wielu przypadkach badanych cech     kończy się po 45 godzinie od zakończenia pracy, (2)Na podstawie analizowanych cech nie można jednoznacznie określić czasu występowania fazy superkompensacji, ale jak należy sadzić w przypadku probanta jest to 33 godzina od zakończenia pracy, (3) Dla określenia dokładniejszych stref czasowych występowania wczesnej i późnej restytucji wymagane są badania na stosunkowo większej populacji i po wysiłkach fizycznych angażujących odmienne zdolności motoryczne o różnych parametrach, płci i wieku.  

 

Key words: endurance effort, early and late spontaneous restitution, supercompensation phase.

 

Summary

Introduction. The interpretation of physical activity in light of stress theory seems comprehensive and well suited to describe the processes taking place within the human body. One of the problems inherent in physical training, and encountered not only by the individuals in their twenties or thirties but also in their sixties and seventies, is the choice of a proper – in terms of volume, intensity and specificity – exercise load as well as form and time of rest. The aim of the present study is to determine individual time frames of the early and late restitution and supercompensation phase after endurance effort in a man in his sixties. A case study.

Material and methods. The studied male individual who lives a healthy life-style subjected himself to the markings of 46 selected blood indicators conducted after endurance effort in the spontaneous restitution phase.

Results. Positive results were observed in most of the blood features. However, their configuration within the 5-day measurement cycle varied and thus allowed one to determine both the early and late restitution and supercompensation phase.

Conclusions. (1) In a man in his sixties the first (fast) restitution phase after endurance effort ends, depending on the analysed blood feature, in the first, second or third hour after finished effort; the second phase (slow), as observed in many of the measured blood features, ends 45 minutes after finished effort. (2) Based on the analyzed blood features, however, one cannot unambiguously determine the time occurrence of supercompensation phase; nevertheless, one may assume that for the studied individual it occurs thirty-three hour after finished effort. (3) In order to more accurately determine time frames of the early and late restitution, the research on a relatively larger population of varied sex and age is required; such a research would have to be conducted both before and after the physical efforts and it would have to engage various motoric functions of the studied individuals.


Keywords


wysiłek wytrzymałościowy, wczesna i późna samoistna restytucja, faza superkompensacji, endurance effort, early and late spontaneous restitution, supercompensation phase.

Full Text:

PDF

References


Ambroży T., Trening Holistyczny, EAS Kraków, 2005, 9.

Łukaszewska J., Raczyńska B., Wawrzyńczak-Witkowska A., Restytucja w procesie treningowym, II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej, 1986, 298-315.

Tomaszewska L., Odnowa biologiczna w sporcie, Wychowanie fizyczne i Higiena, 1985, 2, 52-54.

Mika T., Czynniki fizykalne w praktyce odnowy biologicznej, Trening, 1989, 1, 47-84.

Egoroff A., 1924, Die Veranderung des Blutbildes wahrend des Muskelarbeit bei Gesunden (Die myogene Leukocytose). Zeitschr. Fur Klinische Medizin, 100.

Cybertowicz K., 1934, Wpływ pracy fizycznej na obraz morfologiczny krwi, Przegląd Fizjologiczny Ruchu, 6, 111.

Mrozkowiak Mirosław, Mrozkowiak Magdalena, Co to jest zdrowy styl życia, [W:] Ontogeneza i promocja zdrowia: w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. Nauk. Tatarczuk J. Sienkiewicz R., Skorupka E., Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 117-130.

Ulatowski T., Teoria i metodyka sportu, SiT, Warszawa, 1981, s. 67

Jeger A., Nazar K., Dziak. A., Medycyna Sportowa, PZWL, wyd. II, Warszawa, 2013, 373.

Gieremek K., Dec L., Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa Biologiczna, AWF, Katowice, 2000, 35

Piekarski J., Odnowa biologiczna w sporcie – zmęczenie i przetrenowanie, Wychowanie Fizyczne i Zdrowie, 1990, 9-10, 223-226.

Zimkin N. W., Właściwości integracji funkcji ruchowych i wegetatywnych przy złożonych i dużych wysiłkach mięśniowych, Kultura Fizyczna, 1963, 10, 661.

Wołkow N., Skuteczność róznych rodzajów odpoczynku w warunkach narastającego zmęczenia, Sport Wyczynowy, 1971, 5, 55.

Issekutz B., Blizzard J.J., Birkhead N.C., Rodahl K., Effect of prolonged bed Rest on urinary calcium output, J. Appl. Physiol 1966, 21, 1013-192

Berg A., Keul J., Serumenzymkinetik wahrend und nach intensiver Langzeitbelastung „Deutsche Zeitschrift fur Sport medizin, 1982, 1, 12

Schaff H.B., MacSeattaigh E.T.M., Kallmayer J.C., Myoglobinuria rhabdomyolysis and marathon running, Quarterly Journal of Medicine, 1979, 47, 463.

Poortmans J.R., Protein turnover and amino acid oxidation during and after exercise, Medicine Sport Science, 1984, 17, 130.

Varrik E., Oopik V., Viru A., Protein metabolism in muscles after their activity, Clinical Physiology, 1985, v. 5, suppl. 4, Abstr. 131.

Konopka P., Obergfell W., Die gesunde Ernahrung des Sportlers, CD- Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1980, 143.

Whiting P.H., Maugham R.J., Miller J.O.B., Dehydration and serum biochemical changes in marathon runners, European Journal of Applied Physiology, 1984, 52, 183

Hermansen L., Grandmontagne M., Moehlum S., Ingres I., Postexercise elevation of resting oxygen uptake: possibile mechanisms and physiological signifcance, Medicine Sport Science, 1984, 17, 119

Mrozkowiak M, Przebieg samoistnej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku, [W] Behawioralne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych, [red.] Kaiser A, Warszawa, 2015 r., 165-182.

Mrozkowiak Mirosław. Zmiany wybranych wskaźników i cech gazometrii krwi w okresie fizjologicznej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = Changes in selected indicators and characteristics of blood gases during the period of physiological restitution after exercise endurance man in the 6 decade of life. A case report. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):489-506.ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.21437.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)