Próba oceny skuteczności terapii BEMER w procesie odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym i wybranych funkcjach poznawczych. Opis przypadku

Mirosław Mrozkowiak, Magdalena Mrozkowiak

Abstract


Mrozkowiak Mirosław, Mrozkowiak Magdalena. Próba oceny skuteczności terapii BEMER w procesie odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym i wybranych funkcjach poznawczych. Opis przypadku = An attempt to evaluate the effectiveness of BEMER therapy wellness process after endurance exercise and cognitive functions selected. Case study. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):11-62. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.29904

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.29904

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A11-62

https://pbn.nauka.gov.pl/works/615733

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.07.2015. Revised 24.08.2015. Accepted: 24.08.2015.

 

Próba oceny skuteczności terapii BEMER w procesie odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym i wybranych funkcjach poznawczych. Opis przypadku

 

An attempt to evaluate the effectiveness of BEMER therapy wellness process after endurance exercise and cognitive functions selected. Case study

 

1Mirosław Mrozkowiak, 2Magdalena Mrozkowiak

 

1Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz

2Bioergonsport, Nowa Biała k/Płocka

 

Słowa kluczowe: BEMER, odnowa biologiczna, wytrzymałość, cechy krwi, funkcje poznawcze.

 

Streszczenie

Wstęp. Głównym rdzeniem technologii BEMER (Bio- Elektro- Magnetishe Energie – Regulation lub bioelektromagnetyczna regulacja energii) jest wielowymiarowa struktura sygnału, która ma skutecznie stymuluje ograniczone lub zaburzone mikrokrążenia. Celem badań jest ocena przydatności terapii BEMER w procesie odnowy biologicznej i funkcji poznawczych po wysiłku wytrzymałościowym. 

Metoda i materiał. Badany mężczyzna realizujący zdrowy styl życia poddał się oznaczeniu 46 wybranych wskaźników krwi w dwóch edycjach pomiarów po wysiłku wytrzymałościowym w czasie restytucji wspomaganej terapią BEMER.

Uzyskane wyniki. Najbardziej znaczące zmiany zaobserwowano we wskaźnikach krwi: EOS%, HHb, cHCO3, PO2, SO2(c), O2Hb, COHb, BE, BEakt, EOS, NEU%, LYM%, BASO%, MONO%, tHb, cHCO3, BB, MeHb, WBC, RBC, insulinie i kortyzolu, HGB, MCV, RDW, MPV i PLT, tHb, SO2 (c), O2Hb, COHb i HHb.

Wnioski. (1) Zastosowana metodyka terapii i profil parametrów sygnału BEMER poprzez zwiększenie światła naczyń mikrokrążenia wpływa zróżnicowanie na wielkość wybranych wskaźników krwi. Przy czym wielkości wielu mierzonych cech krwi są znacznie korzystniejsze w drugiej niż w pierwszej edycji badań, podczas której nie stosowano stymulacji, (2) Zastosowanie stymulacji BEMER w odnowie biologicznej po wysiłkach wytrzymałościowych u mężczyzn w 5-6 dekadzie życia może być uzasadnione. Uzyskane jednostkowe wyniki z przeprowadzonych pomiarów, nie mogą być podstawą do uogólnionych wniosków nad stosowaniem sygnału BEMER w ramach odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Mogą być jedynie próbą wskazania kierunku dalszych dociekań nad modyfikacją metodyki stosowania i parametrów wielowymiarowego strukturalnie sygnału BEMER i intensyfikacją odnowy biologicznej po różnych wysiłkach, (3) Stwierdzono znaczący wpływ obciążenia wytrzymałościowego na funkcje poznawcze, w przeciwieństwie do sygnału BEMER, (4) Następujące cechy ze względu na brak istotnych zmian pod wpływem stymulacji bioelektromagnetycznej należy wyeliminować: K, Ca, Mg, WBC, NEU, LYM, NEU%, LYM%, cHCO3, MONO, PCT, PCO2, MCH, MCHC i funkcje poznawcze, a w to miejsce poddać analizie wybrane cechy moczu: sód, potas, chlorki, azot,  hemoglobinurię, siarczany, amoniak i kreatyninę.

 

Keywords: BEMER, wellness, strength, blood characteristics, cognitive functions.

 

Abstract

Admission. The main core technology BEMER (Bio Energie Elektro Magnetishe - Regulation or bioelektromagnetyczna energy adjustment) is a multi-dimensional signal structure, which has effectively stimulates restricted or impaired microcirculation. The aim of the study was to evaluate the usefulness of BEMER therapy in the wellness and cognitive function after exercise endurance.

The method and material. Tested man pursuing a healthy lifestyle surrendered to the determination of 46 selected indicators of blood in two editions measurements after exercise endurance during restitution assisted therapy BEMER.

Obtained results. The most significant changes were observed in the indices of blood EOS%, HHb, cHCO3, PO2, SO2(c), O2Hb, COHb, BE, BEact, EOS, NEU%, LYM%, BASO%, MONO%, tHb, cHCO3, BB, MeHb, WBC, RBC, insulin and cortisol, HGB, MCV, RDW, MPV, PLT, tHb, SO2 (c), O2Hb, COHb and HHb.

Conclusions. (1) Methodology therapy and profile parameters BEMER signal by increasing the light microvascular variation affects the size of selected indicators of blood. When the size of a number of measured characteristics of blood are much better in the second than in the first round of the study, during which no stimulation is used, (2) Pacing BEMER in rejuvenating the effort strength in men 5-6 decade of life can be justified. Separate results obtained from the measurements can not be the basis for generalized conclusions on the use of the BEMER signal in the context of wellness after exercise endurance. They can only be an attempt to indicate the direction of future research on the modification methodology of application and performance of multi-dimensional structurally signal BEMER and intensification of wellness through various efforts, (3) Found a significant impact load endurance on cognitive function, as opposed to the signal BEMER (4) The following features from Due to the lack of significant changes under the influence of bioelectromagnetic stimulation should be eliminated: K, Ca, Mg, WBC, NEU, LYM, NEU%, LYM%, cHCO3, MONO, PCT, PCO2, MCH, MCHC and cognitive function, and the place to be analyzed selected features of urine sodium, potassium, chlorides, nitrates, hemoglobinuria, sulfates, ammonia, and creatinine.


Keywords


BEMER, odnowa biologiczna, wytrzymałość, cechy krwi, funkcje poznawcze, BEMER, wellness, strength, blood characteristics, cognitive functions.

Full Text:

PDF

References


Gouyton A.C., Hall J.E. Textbook of medical physiology. Elsevier Inc., Philadeplhia 2006, 181-190.

Strujker-Boudier H.A.J., le Noble J.L.M.L., Messing M.W.J., Huijberts M.S.P., le Noble F.R.A.C., van Essen H. The microcirculation and hypertension. J. Hypertens. 1992, 10, 147-156.

Klopp R., Mikrozurkulation, inm Fokus der Forschung, 1 Auf. 2008 Mediquant Verlag AG in Schliessa 19b FL-Triesen.

Beerheide R., Zweiter Gesundheitmarkt wacht, 2014, nr 50, s. 12.

Mrozkowiak Mirosław, Mrozkowiak Magdalena: Co to jest zdrowy styl życia = What is meant by the healthy lifestyle? [W:] Ontogeneza i promocja zdrowia : w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, s. 117 130.

Michaeli H., Znaczenie utajonego zakwaszania tkanki dla terapii BEMER 3000, Abstract for the BEMER Symposium At the Freudenstadt ZAEN Congress 04.01.2011

Bernat S. I., Działanie różnych metod terapii fizykalnej na cechy funkcjonalne mikrokrążenia przy niedostatecznej regulacji ukrwienia narządów, ORV, HETIL, 2013, 194 (42), 1634-1679.

Piruet-Gottwald M., Multiple Sklerose: Wie Sie Ihen Korper starkę, Naturlich Heilen – Gesund Leben, Deutschland, Ausland inkl. Ubersee, 2014, nr 2, s. 10-12.

Łyskawa W., Ocena wybranych funkcji poznawczych i percepcji czasu u dorosłych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Medyczny, 2013 r.

Kolan M., Zaburzenia funkcji poznawczych a choroby niedokrwienne mózgu, Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2009-2011.

Instrukcja BEMER-SET Classic/Pro, User Manual, BEMER Group, August 2013Klopp RC, Niemer W, Schulz J., J Complement Integr Med. 2013;10(Suppl):S13-9. doi: 10.1515/jcim-2013-0032.….

Klaus Jung, Sports Medicine, University of maisz, the use of BEMER Therapy Sports Medicine

Weisskopf L., Use BEMER Therapy in musculoskeletal sporta injuries for regeberation and in the post-operative phase, Abstract for the BEMER Symposium at the Freudenstadt ZAEN Congress 04.01.2011

Ulatowski T., Teoria i metodyka sportu, Sit, Warszawa, 1981, s. 67.

Łukaszewska J., Raczyńska B., Wawrzyńczak-Witkowska A., Restytucja w procesie treningowym, II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej, 1986, s. 298-315.

Michaeli H., Znaczenie utajonego zakwaszania tkanki dla terapii BEMER 3000, Abstract for the BEMER Symposium At the Freudenstadt ZAEN Congress 04.01.2011

Spondaryk K., Działanie terapii skrajnie słabymi polami elektromagnetycznymi na oznaki i symptomy późniejszego bólu mięśni (zakwasów), 2004, Medicina Sportiva, 6, 19-25.

Konopka P., Obergfell W., Die gesunde Ernahrung des Sportlers, CD- Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1980, 143.

Whiting P.H., Maugham R.J., Miller J.O.B., Dehydration and serum biochemical changes in marathon runners, European Journal of Applied Physiology, 1984, 52, 183

Psjuk S. K., Wlijanje trenirowki na sodierżaniej cinka i żelaza w krowi sprtosmienow, Timor. I Prakt. Fiz. Kult., 1965, 4, 31.

Gieremek K., Dec L., Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa Biologiczna, AWF, 2000, Katowice.

Patriarca L., Topi G. C., Hematological alterations in strenuous work, Medicina dello Sport, Torino, 1967, 20, 1.

Araszkiewicz Z., Kubaj T, Zachowanie się wapna zjonizowanego i całkowitego w surowicy krwi po wysiłku fizycznym, Acta Physiol. Pol., 1967, 18, 53.

Hanke J., Wpływ zmęczenia fizycznego na aktywność enzymów surowicy krwi, Med. Pracy, 1966, 2, 128.

Hollmann W., Schlussel H., Spechtmeyer H., Eingie Enzyme-Spiegel bel dosierter dynamischer und statischer. Arbeit unter Atmung variabler O2 – Gemische. Sportarzt und Sportmed, 1965, 166.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)