Poziom uzależnienia od nikotyny oraz motywacja do zaprzestania palenia tytoniu w wybranej grupie Polaków = Level of nicotine addiction and motication for qutting smoking in chosen group of Poles

Katarzyna Sawicka, Robert Łuczyk, Katarzyna Zięba, Marta Łuczyk

Abstract


Sawicka Katarzyna, Łuczyk Robert, Zięba Katarzyna, Łuczyk Marta. Poziom uzależnienia od nikotyny oraz motywacja do zaprzestania palenia tytoniu w wybranej grupie Polaków = Level of nicotine addiction and motivation for quitting smoking in chosen group of Poles. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):395-416. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.29693

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.29693

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A395-416

https://pbn.nauka.gov.pl/works/614567

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.07.2015. Revised 24.08.2015. Accepted: 24.08.2015.

 

Poziom uzależnienia od nikotyny oraz motywacja do zaprzestania palenia tytoniu w wybranej grupie Polaków

Level of nicotine addiction and motivation for quitting smoking in chosen group of Poles

 

Katarzyna Sawicka1, Robert Łuczyk1, Katarzyna Zięba2, Marta Łuczyk3

 

1Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

3Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Adres do korespondencji:

katesawicka@wp.pl

 

Streszczenie

Wstęp: Palenie tytoniu jest poważnym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym
w Polsce i na całym świecie [16]. Podejmowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) liczne działania antynikotynowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Palenie tytoniu jest nadal powszechne powodując poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego [1].

Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone od lipca do sierpnia 2014 roku. Grupę badaną stanowiły osoby palące papierosy od 25 - 70 roku życia. Respondenci wyrażający chęć wzięcia udziału w badaniu otrzymali zestaw testów składający się z autorskiej metryczki oraz wystandaryzowanego narzędzia: Testu uzależnienia od nikotyny wg Fagerströma oraz Testu motywacji do zaprzestania palenia wg dr Niny Schneider. Test uzależnienia od tytoniu wg Fagerströma mierzy głębokość uzależnienia biologicznego od nikotyny. Kwestionariusz składa się
z 7 pytań, za każdą z odpowiedzi można otrzymać od 0 do 3 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 12. Test motywacji do zaprzestania palenia tytoniu wg Niny Schneider służy do pomiaru gotowości do zaprzestania palenia. Składa się on z 12 pytań, na które respondent odpowiada „tak” lub „nie”. Przewaga odpowiedzi „tak” świadczyć ma o motywacji do leczenia, przewaga odpowiedzi „nie” świadczy o braku chęci leczenia.

Wyniki badań i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników wyciągnięto następujące wnioski:

- osoby palące nie są w większości uzależnione od nikotyny,

- motywację do zaprzestania palenia mają częściej osoby nieuzależnione od nikotyny,

- uzależnieni od nikotyny są częściej mężczyźni, osoby starsze, pracownicy fizyczni, w mniejszym stopniu od nikotyny uzależnione są osoby z wykształceniem wyższym,

- bardziej zmotywowane do rzucenia palenia są kobiety,

- wiek, wykształcenie i status zawodowy nie wpływają na motywację do zaprzestania palenia,

- osoby, u których zdiagnozowano chorobę częściej były uzależnione od nikotyny niż osoby zdrowe,

- występowanie choroby wśród badanych nie wpływa na motywację do zaprzestania palenia,

- osoby, które palą dłużej są częściej uzależnione od nikotyny niż osoby palące krócej,

- okres palenia papierosów nie wpływa na motywację do rzucenia nałogu,

- czynnik zdrowotny ma największy wpływ na zerwanie z nałogiem palenia tytoniu przez palaczy.

 

Słowa kluczowe: palenie tytoniu, uzależnienie, motywacja do rzucenia palenia.

 

Abstract

Introduction: Smoking is a serious social and economic health problem in Poland and worldwide [16]. Numerous anti-smoking actions taken by the World Health Organization (WHO) do not bring expected results. Smoking is still universal thing, causing serious consequences for the public health [1]. Materials and methods: The study was conducted from July up to August 2014. Individuals smoking cigarettes constituted the examined group from 25 - 70 of year of age. Respondents expressing desire for the participation in the study received the set consisting of the author's certificate and the standardized tool: the nicotine addiction test according to Fagerström and of motivation test for ceasing smoking according to Dr. Nina Schneider. Smoking tobacco test according to Fagerström measures the intensity of biological dependence on nicotine. The questionnaire consists of 7 questions, for every of reply, it was possible to receive from 0 to 3 points. The maximum number of points reaches 12. The test of motivation for ceasing smoking according to Nina Schneider is used for the measurement of the readiness to quit the habit.
It consists of 12 questions which the respondent answers as: "yes" or "not". Majority of the reply "yes" proves the motivation for the treatment, majority of the reply "not" attests to the indisposition of the treatment. Results and conclusions: Based on conducted study and analysis of the results, the following conclusions were drawn:

- smoking individuals aren't largely dependent on nicotine,

- the persons nondependent on nicotine more often have motivation for ceasing smoking

- men, elderly people, manual workers are more often dependent on nicotine, individuals with higher education are dependent on nicotine to a lesser degree,

- more motivated for giving up smoking are women,

- the age, the education and the professional status don't influence to motivation for ceasing smoking,

- individuals at whom illness was diagnosed have been more often depended on nicotine than healthy persons,

- prevalence of disease amongst the examined doesn't influence to motivation for ceasing smoking, - who have smoked longer are more often dependent on nicotine than persons smoking more briefly,

- the period of the cigarette smoking doesn't influence to motivation for quitting the habit

- the health determinant has most considerable influence as for quitting tobacco addiction by smokers.

 

Keywords: smoking tobacco, addiction, motivation for quitting smoking.


Keywords


palenie tytoniu, uzależnienie, motywacja do rzucenia palenia, smoking tobacco, addiction, motivation for quitting smoking.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Łobaszewski J., Przewoźniak K., Zatoński W.: Nation-wide survey on smoking behaviors and attitudes in Poland, 2009. Study report for the World Lung Association, Fundacja “Promocja Zdrowia”, sierpień 2009.

Jurczak M. E.: Choroby cywilizacji. Wyd. PWN, Warszawa 1977: 289.

Krzyżanowska A., Głogowski C.: Nikotynizm na świecie - następstwa ekonomiczne. Przewodnik Lekarza 2004; 3: 98 - 103.

Zatoński W.: Raport dla Polski opracowany przez Fundację Promocja Zdrowia, Warszawa 2001.

Leszczyński S.: Społeczne aspekty palenia tytoniu. Pielęgniarka i Położna 1992; 3: 8 - 9.

Penar-Zadarko B., Osuchowski F., Bukała-Siedlecka I., Binkowska-Bury M.: Opinie pracowników na temat palenia tytoniu w miejscu pracy. Przegląd Lekarski 2009; 10: 801 - 804.

Fronczak A., Kaleta D., Polańska K., Makowiec-Dąbrowska T.: Palenie tytoniu wśród kobiet - strategia dla ograniczania epidemii tytoniowej. Przegląd Lekarski 2012; 10: 1103 – 1107.

Kłos J., Zysnarska M., Gromadecka – Sutkiewicz M., Adamek R.: Próby zerwania z nałogiem palenia tytoniu, Przegląd Lekarski 2011; 68 (10): 933 – 938.

Stokłosa A., Skoczylas A., Rudnicka A., Bednarek M., Krzyżanowski K., Górecka D.: Ocena motywacji do rzucenia palenia u pacjentów poradni antynikotynowej. Pneumonologia i Alergologia Polska 2010; 3: 211 - 215.

Hyland A., Bauer J., Li Q. i wsp.: Predictors of cessation in a cohort of current and former smokers followed over 13 years. Nic. Tabacco Res. 2004 (supl. 3); 363 – 369.

Siemińska A., Jassem E., Buczkowski K., Lewandowska K., Chełmińska M., Ucińska R.: Patterns of motivations and ways of quitting smoking among Polish smokers: a questionnaire study. BMC Public Health 2008; 8: 274.

Białkowska J., Mroczkowska D., Szypulska A., Fischer B.: Ocena świadomości chorych palących papierosy na temat wpływu palenia tytoniu na występowanie chorób cywilizacyjnych. Medycyna Środowiskowa 2013; 2: 23 - 30.

Ponczek D., Zamiar K.: Ocena motywacji chorych z miażdżycą kończyn dolnych do zaprzestania palenia tytoniu. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 3: 123 – 128.

Sztuczka E., Szewczyk M.: Ocena motywacji chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych do zaprzestania palenia tytoniu na podstawie testu Niny Schneider. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 5 - 11.

Szwed A.: Ocena stopnia motywacji i uzależnienia od nikotyny u palaczy podejmujących próbę zerwania z nałogiem. Pneumonologia i Alergologia Polska 2012; 6: 516 - 522.

Raport WHO: Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce, Publications WHO Regional Office Europe 2009, 7 - 8.

Andruszkiewicz A., Basińska M.: Zachowania zdrowotne osób uzależnionych od nikotyny. Przegląd Lekarski 2009; 10(66): 783 - 785.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)