Używki w ciąży – alcohol = Stimulants in pregnancy – alcohol

AGNIESZKA KONSTANCJA PAWŁOWSKA-MUC, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ANNA PILEWSKA-KOZAK, GRAŻYNA STADNICKA

Abstract


Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja, Łepecka-Klusek Celina, Pilewska-Kozak Anna Bogusława, Stadnicka Grażyna. Używki w ciąży – alcohol = Stimulants in pregnancy – alcohol. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):385-394. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.29606

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.29606

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A385-394

https://pbn.nauka.gov.pl/works/614390

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.07.2015. Revised 24.08.2015. Accepted: 24.08.2015.

 

Używki w ciąży - alkohol

Stimulants in pregnancy - alcohol

 

Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja1, Łepecka-Klusek Celina2, Pilewska‑Kozak Anna Bogusława2, Stadnicka Grażyna3

 

[1] Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4

2 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 23

3 Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Uniwersytet Medyczny

w Lublinie, ul. Staszica 4/6

1 Postgraduate Training Centre for Nurses and Midwives, Dr Tytus Chałubiński Specialist Hospital in Radom, ul. Lekarska 4

2 Department and Clinic of Gynaecology and Gynaecological Endocrinology, School of Health Studies, Medical University of Lublin, Al. Racławickie 23

3 Independent Obstetric Skills Workshop, Medical University of Lublin, ul. Staszica 4/6

 

Adres do korespondencji:

mgr piel. Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4

tel. 48  3615616; fax: 48 3615437

e-mail: agmich@vp.pl

 

Używki w ciąży - alkohol

Streszczenie

Wprowadzenie. Spożywanie alkoholu kobiety w wieku rozrodczym jest problemem wielu krajów świata. Stwarza ono duże zagrożenie dla ich zdrowia prokreacyjnego, prawidłowego przebiegu ciąży, zdrowia noworodka i dziecka w późniejszym okresie jego życia.

Cel pracy. Celem pracy było ukazanie skali problemu oraz skutków spożywania alkoholu przez kobiety w okresie ciąży.

Skrócony opis stanu wiedzy. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, iż skala problemu jest trudna do oszacowania. Negatywnych skutków jest zdecydowanie więcej niż pozytywnych. Dotychczas nie określono jeszcze bezpiecznej dawki alkoholu dla ciężarnych,
a kobiet spożywających napoje alkoholowe w tym czasie jest wciąż za duża. Świadomość konsekwencji takich zachowań nie zawsze idzie w parze z całkowitą rezygnacją z picia alkoholu podczas ciąży.

Podsumowanie. Istnieje potrzeba większego niż dotychczas angażowania się pracowników medycznych (lekarzy położników i położnych) w działalność nie tylko informacyjną, lecz także edukacyjną i wspierającą.

 

Słowa kluczowe: alkohol, ciąża, płód, zdrowie.

 

                                          Stimulants in pregnancy - alcohol

Abstract

Introduction. Alcohol consumption by women in the reproductive period is a current problem in many countries around the world. It poses a great threat to their reproductive health, the correct parturition, the health of the newborn and the child in the later part of its life.

Aim. It was the aim of this work to present the scale of the problem as well as the results of women’s alcohol consumption during pregnancy.

Brief description of the state of the art. The review of the bibliography indicates that the scale of the problem is hard to assess. Negative effects are much more prevalent than the positive ones. A safe unit dose for pregnant women has not yet been established and the number of women consuming alcohol during this period is still too high. The awareness of the consequences of such actions is not always accompanied by complete abstinence from alcohol consumption during pregnancy.

Conclusion. This calls for a greater involvement than before on the part of the medical personnel (gynaecologists-obstetricians and midwifes) in the informative but also educational and supportive activities.

 

Key words: ethanol, pregnancy, foetus, health.


Keywords


alkohol; ciąża; płód; zdrowie; ethanol; pregnancy; foetus; health.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Blume’s D. Alcohol Can Be A Gas! Fueling an Ethanol Revolution for the 21st Century. Ed. Winks M. International Institute for Ecological Agriculture, Santa Cruz, California 2007.

Latkowska B, Fitko H, Stelmachbr S. Ocena właściwości paliwowych ubocznego produktu z produkcji bioetanolu. Inż Ekol. 2011, 25: 222–230.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przegląd sytuacji na rynku biokomponentów

i biopaliw. www.minrol.gov.pl/pol/. (dostęp dnia: 2015.08.20).

Szewczyk W. Zarys możliwości wykorzystania etanolu jako odnawialnego źródła energii. www.transport.gov.pl. (dostęp dnia: 2015.08.20).

Szymczak A, Niśkiewicz I, Krela - Kaźmierczak I, Linke K. Wpływ alkoholu na wybrane schorzenia przewodu pokarmowego. Now Lek. 2009; 78, 3 - 4: 222–227.

Żuralska R, Kuzepska M, Mziray M. Alkohol i ciąża. Wstępne badania opinii kobiet

na temat spożywania alkoholu w okresie ciąży. Probl Pielęg. 2011; 19(4): 533-537.

Lis K. Wpływ spożywania alkoholu etylowego na wyniki badań laboratoryjnych. Alkohol Narkom. 2009; 22(1): 65-73.

Warzycha J, Baryła M, Halkiewicz M, Warzycha E, Rakowska M. Wpływ alkoholu na rozwój dziecka - współczesne poglądy. Post Neonatol. 2013; 2(19): 64-68.

Wierzejska R, Jarosz M, Sawicki W, Stelmachów J, Siuba M. Antyzdrowotne zachowania kobiet ciężarnych. Tytoń, alkohol, kofeina. Żyw Człow. 2011; 38(2): 84-98.

Szychta W, Skoczylas M, Laudański M. Spożywanie alkoholu i palenia tytoniu przez kobiety w ciąży - przegląd badań. Perinatol Neonatol Ginekol. 2008; 1(4): 309-313.

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015. PARPA 2011.

Anderson P, Baumberg B. Alcohol in Europe. [London: Institute of Alcohol Studies (2006)]. Polskie wyd. Alkohol w Europie. Warszawa: Wyd. Parpamedia; 2007: 70.

Bogucki M, Gierczyński J, Gryglewicz J. Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce. Warszawa: Wyd. IOOZ Uczelni Łaziarskiego; 2013.

Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. http://www.parpa.pl/ (dostęp dnia: 2015.08.20).

Moskalewicz J. Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu. W: Niemiec T. (red.). Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006. Warszawa: Wyd. UNDP; 2007: 70–73.

Rasińska R, Nowakowska I, Nowomiejski J. Diagnoza stanu zdrowia studentów i ich opinie o zagrożeniach zdrowotnych. Pielęg Pol. 2013; 2 (48): 79–84.

Jamka M. Płodowy Zespół Alkoholowy. Skutki picia alkoholu w ciąży.

W: Bednarczyk M. (red.). Czy wiesz, że… Pijąc w ciąży szkodzisz swojemu dziecku. Radom: Wyd. Stowarzyszenie Słoneczny Dom; 2013: 2-8.

Żukiewicz - Sobczak W, Paprzycki P. Raport Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Lublin: Wyd. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki; 2013.

Alcohol consumption and the outcomes of pregnancy. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Statement 2006 No. 5. Wpływ alkoholu na przebieg ciąży. Aktualne (2006 r.) stanowisko Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Med Prakt Ginekol Położ. 2007; 3: 37-45.

Wojnar M, Fudała M, Brzózka K. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Picie alkoholu. PARPA. Posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 24.03.2010.

Wojtyła A, Kapka - Skrzypczak L, Diatczyk J, Fronczak A, Paprzycki P. Alcohol-related Developmental Origin of Adult Health - population studies in Poland among mothers and newborns (2010-2012). Ann Agric Environ Med. 2012; 19(3): 365-377.

Strycharz - Dudziak M, Nakonieczna - Rudnicka M, Bachanek T, Kobyłecka R. Telewizja i internet jako źródła wiedzy kobiet o wpływie palenia papierosów, spożywania alkoholu i napojów energetyzujących na stan zdrowia. Przegl Lek. 2014; 71(11): 624-628.

Dudek K. Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu. Kwart Nauk. 2011; 4(8): 14-28.

Łepecka - Klusek C. Zdrowie i płodność kobiety. W: Łepecka-Klusek C. (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL; 2010: 1-44.

Machaj A, Roszak M, Stankowska I. Ryzykowne zachowania seksualne kobiet

w okresie prokreacyjnym. Now Lek. 2010; 79(1): 22-31.

Lesińska-Sawicka M. Planowanie ciąży a stosowanie używek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów europejskich. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(1): 127-131.

Salmon J. Fetal alcohol spectrum disorder: New Zealand birth mothers' experiences. Can J Clin Pharmacol. 2008; 15: 191-213.

Kapka-Skrzypczak L, Niedźwiecka J, Skrzypczak M, Diatczyk J, Wojtyła A. Dieta ciężarnej a ryzyko wad wrodzonych u dziecka. Med Og Nauki Zdr. 2011, 17(4): 218-223.

Horecka-Lewitowicz A, Lewitowicz P, Adamczyk-Gruszka O. Objawy, przebieg i postępowanie w alkoholowym zespole płodowym. Stud Med. 2013; 29(2): 195-198.

Szwedowska A, Antoszewska J, Kawala B. Wpływ alkoholu na powstawanie wad twarzoczaszki u płodu-przegląd piśmiennictwa. Pediatr Pol. 2009; 84(1): 76-79.

Bhuvaneswar CG, Chang G, Epstein LA, Stern TA. Alcohol Use During Pregnancy: Prevalence and Impact. Prim. Care Companion J Clin Psychiatry. 2007; 9 (6): 455–460.

Venugopala Rao B, Chaudhuri JD. Preconception Counseling in the Prevention of Fetal Alcohol Syndrome: A Unique Window of Opportunity. Research and Reviews: J Med Health Sci. 2013; 2(3): 31-38.

Szczepańska J, Szydłowska-Walendowska B, Lubowiedzka-Gontarek B, Pawłowska E. Cechy kliniczne części twarzowej czaszki oraz stan jamy ustnej dzieci narażonych na działanie alkoholu etylowego w okresie prenatalnym. Czas Stomatol. 2009; 62(6): 464-477.

Damgaard IN, Jensen TK, Petersen JH, Skakkebaek NE, Toppari J, Main KM. Cryptorchidism and maternal alcohol consumption during pregnancy. Environ Health Perspect. 2007; 115 (2): 272-7.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu. PTG 2005.

Sioda T. Wpływ alkoholu na prokreację i wczesny okres macierzyństwa. Pediatr Pol. 2009; 84(4): 344-361.

Maloney E, Hutchinson D, Burns L, Mattrick RR, Black E. Prevalence and Predictors of Alcohol Use in Pregnancy and Breastfeeding Among Australian Women. Birth 2011; 38(1): 3-9.

Przyłożyńska H. Negatywne skutki działania na płód alkoholu etylowego spożywanego przez kobiety w ciąży. Gin Prakt. 2008; 4: 25-27.

Sayal K, Heron J, Golding J, Alati R, Smith GD, Gray R. i wsp. Binge pattern of alcohol consumption during pregnancy and childhood mental health outcomes: longitudinal population-based study. Pediatrics. 2009; 123(2): 289-96.

Koren G. Understanding Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Bringing Schools and Teachers on Board. J Popul Ther Clin Pharmacol. 2011; 18(2): 242-244.

Alvik A, Haldorsen T, Groholt B, Lindemann R. Alcohol consumption before and during pregnancy comparing concurren and retrospective reports. Alcohol Clin Exp Res 2006; 30: 510-5.

Skagerström J, Alehagen S, Häggström - Nordin E, Årestedt K, Nilsen P. Prevalence of alcohol use before and during pregnancy and predictors of drinking during pregnancy: a cross sectional study in Sweden. BMC Public Health 2013, 13: 780 doi:10.1186/1471-2458-13-780.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)