Opieka ginekologiczna z perspektywy pacjentek ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 12-25 lat, LBTQ oraz z niepełnosprawnościami

Patrycja Wonatowska, Joanna Skonieczna

Abstract


Wonatowska Patrycja, Skonieczna Joanna. Opieka ginekologiczna z perspektywy pacjentek ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 12-25 lat, LBTQ oraz z niepełnosprawnościami = Gynecological care from the perspective of patients with special focus on patients aged 12-25 years, LBTQ and with disabilities. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):343-352. ISSN 2391-8306. DOI10.5281/zenodo.29170

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.29170

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A343-352

https://pbn.nauka.gov.pl/works/612123

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-ca1a826b-2888-486c-b598-007eab8b6672

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.08.2015. Revised 24.08.2015. Accepted: 24.08.2015.

 

Opieka ginekologiczna z perspektywy pacjentek ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 12-25 lat, LBTQ oraz z niepełnosprawnościami

 

Gynecological care from the perspective of patients with special focus on patients aged 12-25 years, LBTQ and with disabilities

 

Wonatowska Patrycja (1), Skonieczna Joanna (2)

 

(1)   Grupa Edukatorów Seksualnych “Ponton”, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

(2)   Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

(1)   Group of Sex Educators “Ponton”, Federation for Women and Family Planning

(2)   Public Health Department, Medical University of Warsaw

 

Słowa kluczowe: promocja zdrowia, ginekologia, młodzież, osoby niepełnosprawne.

Key words: health promotion, gynecology, adolescence, people with disabilities.

 

Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy: Zdrowie reprodukcyjne i seksualne to stan całkowitego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia. Celem pracy była ocena stanu opieki ginekologicznej z perspektywy osób z niej korzystających, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od 12. do 25. roku życia, osób LBTQ oraz osób z niepełnosprawnościami.

Materiał i metoda: Wykorzystanym narzędziem był autorski kwestionariusz wypełniany anonimowo w trybie online. Badaniem objęto 2501 respondentek.

Wyniki: Największą grupę, która wypełniła ankietę, stanowiły osoby w wieku 21-30 lat (62%). Blisko 18% to osoby nieheteroseksualne, a prawie 8% to osoby z niepełnosprawnościami. Najczęstszym powodem pójścia na wizytę do ginekologa była troska o własne zdrowie (38,7%). Prawie 15% traktuje wizytę jako „zło konieczne”, a u 9,7% budzi ona skrępowanie. Na wybór lekarza zdecydowanie największy wpływ ma opinia znajomych osób (67,2%). Najważniejszym oczekiwaniem podczas wizyty jest, aby lekarz wyczerpująco odpowiadał na pytania (80,4%). Pacjentki z niepełnosprawnościami ruchowymi zwracały uwagę na brak udogodnień lub bariery architektoniczne.

Wnioski: Brakuje u kobiet wykształconego od najmłodszych lat poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie reprodukcyjne i seksualne, które przekładałoby się na potrzebę regularnego odbywania wizyt ginekologicznych. Za wykształcenie odpowiednich nawyków prozdrowotnych powinni być odpowiedzialni rodzice młodych kobiet oraz szkolna edukacja seksualna. W toku edukacji ginekologów należy położyć większy nacisk na umiejętności właściwego podejścia do pacjentki jako osoby, w tym odpowiedniego sposobu komunikowania się i przekazywania rzetelnej wiedzy. Ginekolog powinien stanowić główne źródło informacji kobiety nt. jej zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego.

 

Abstract

Introduction: Reproductive health is defined as a state of physical, mental, and social well-being in all matters relating to the reproductive system, at all stages of life. The aim of this research was to evaluate gynecological care from the perspective of people using it, especially people between 12 to 25 years old, LBTQ and people with disabilities.

Material and Methods: The study covered 2501 respondents. Author's questionnaire was available on-line.

Results: Most questionnaires were filled by people aged 21-30 years (62%). Nearly 18% belonged to the LBTQ group, and almost 8% were people with disabilities. The most common reason to have a gynecological visit was a concern for their own health (38,7%). Almost 15% treated visits as a „necessary evil” and in 9,7% of responders feel ashamed. The biggest impact on choosing a doctor have the opinions of friends and close people (67,2%). During the visit the most important is that the doctor fully answers all questions (80,4%). There are significant barriers to access to gynecological care, especially for those women who have serious mobility problems.

Conclusions: There is a necessity to increase a sense of responsibility among women from an early age for their own sexual and reproductive health which would alter into the regular gynecological care. Parents and school sex education should take part into creation of appropriate healthy habits of young women. Future gynecologist should be educated how important are skills of suitable approach to the patient including appropriate method of communication and sharing of reliable knowledge. The gynecologist should be the main source of information about reproductive and sexual health among women.


Keywords


promocja zdrowia, ginekologia, młodzież, osoby niepełnosprawne, health promotion, gynecology, adolescence, people with disabilities.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Aragon S, Poteat V, Espelage D i wsp. The Infuence of Peer Victimization on Educational Outcomes for LGBTQ and Non-LGBTQ High School Students. Journal of LGBT Youth. 2014; 11(1): 1-19.

Charzyńska E. Uczęszczanie do ginekologa i relacja pacjentka-lekarz wśród kobiet mających stosunki seksualne z kobietami. Seksuologia Polska. 2013; 11(1).

Cichońska M, Borek M, Krawczyk W i wsp. Wiedza kobiet w zakresie zapobiegania nowotworom piersi i raka szyjki macicy. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. 2012; 1: 5-25.

Główny Urząd Statystyczny. Kobiety w Polsce. Warszawa. 2007; str. 21. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Kobiety_w_Polsce.pdf (dostęp: 2015.08.22).

Gruszka J, Wrześniewska M, Adamczyk-Gruszka O. Wizyta u ginekologa – aspekt psychologiczny, diagnostyczny i leczniczy. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014; 20(2): 126-130.

Health topics. Reproductive health. http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/ (dostęp: 2014.09.11).

http://www.schoolhealthcenters.org/wp-content/uploads/2012/06/2010-ACOG-primary-care-for-female-adolescents-guide.pdf (dostęp: 2015.08.22).

Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Stanowisko KB nr 4/2013. Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia. 2013. http://www.bioetyka.pan.pl/ (dostęp: 2015.08.22).

Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians. Ministry of Health and Welfare. 1974. http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf (dostęp: 2015.05.15).

Lew-Starowicz Z. Zdrowie seksualne kobiet. W: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V (red.). Podstawy seksuologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010: 122.

Braeken D, Otoo-Oyortey N, Serour G. Access to sexual and reproductive health care: Adolescents and young people. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2007; 98(2): 172-174.

Łepecka-Klusek C. Zdrowie i płodność kobiety. W: Łepecka-Klusek C. (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010: 1-44.

Maszczak T. Zdrowie jako wartość uniwersalna. Roczniki Naukowe. AWF w Poznaniu. 2005; 54: 73-81.

Mazurkiewicz B, Ochocka–Stępień J, Dmoch-Gajzlerska E. Profilaktyka raka sutka wśród młodzieży na przykładzie medycznej szkoły policealnej. Zdrowie i dobrostan. 2014; 2: 101-123.

Minister Zdrowia. Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w 2013 r. Warszawa. 2014. http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0004/18850/Sprawozdanie-NPZCHN-2013r.pdf (dostęp: 2015.08.22).

Ostrowska A. Profilaktyka zdrowotna: interpretacje, definicje sytuacji, racjonalności (przypadek profilaktyki ginekologicznej kobiet). Studia Socjologiczne. 2011; 3(202): 73-94.

Piróg M, Podgórniak M, Putowski M, Zawiślak J, Sadowska M, Padała O. Opieka ginekologiczna wśród młodych kobiet w Polsce z zastosowaniem technologii medycznych. European Journal of Medical Technologies. 2014; 3(4): 17-23.

Pozdał M. Materiały prasowe. Ogólnopolski raport „Współczesna Seksualność i Nowoczesna Antykoncepcja Polaków 2014”. http://www.takdlazdrowia.pl/images/portal_TDZ/lektura_na_zdrowie/PDF/raport.pdf (dostęp: 2015.08.22).

Słopiecka A. Korzystanie przez kobiety z porad lekarza ginekologa. Problemy Pielęgniarstwa. 2013; 21(1): 47–54

Sowińska-Przepiera E, Jarząbek-Bielecka G, Andrysiak-Mamos E i wsp. Wybrane aspekty prawne w ginekologii wieku rozwojowego. Ginekologia Polska. 2013; 84: 131-136.

Spaczyński M, Nowak-Markwitz E, Januszek-Michalecka L i wsp. Profil socjalny kobiet a ich udział w Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce. Ginekologia Polska. 2009; 80: 833-838.

Synowiec-Piłat M. Percepcja umiejętności interpersonalnych (komunikacyjnych) lekarzy ginekologów. Ginekologia Praktyczna. 2003; 11(3): 19-24.

The American College of Obstetricians and Gynecologists. Primary and Preventive Health Care for Female Adolescents. Tool Kit for Teen Care second edition. 2010.

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152).

Zielińska E, Nowicka W. Zdrowie kobiet w Polsce. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. 2009. http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/raporty/Raport%20Zdrowie%20Kobiet%20EZ_WN%202009.pdf (dostęp: 2015.08.22).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)