Koncepcja „Społeczeństwa wychowującego” i ciągłej edukacji w realiach współczesnej szkoły = The idea of upbringing society and permanent education in modern school

Arleta Magdalena Rogozińska, Małgorzata Karwowska, Justyna Rybicka, Mariusz Klimczyk

Abstract


Rogozińska Arleta Magdalena, Karwowska Małgorzata, Rybicka Justyna, Klimczyk Mariusz. Koncepcja „Społeczeństwa wychowującego” i ciągłej edukacji w realiach współczesnej szkoły = The idea of upbringing society and permanent education in modern school. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):337-342. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.29066

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.29066

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A337-342

https://pbn.nauka.gov.pl/works/611806

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-b5767c3d-a1f7-4d35-9a07-54606e4aa94f

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.07.2015. Revised 21.08.2015. Accepted: 23.08.2015.

 

Koncepcja „Społeczeństwa wychowującego” i ciągłej edukacji w realiach współczesnej szkoły

The idea of upbringing society and permanent education in modern school

 

Arleta Magdalena Rogozińska, Małgorzata Karwowska, Justyna Rybicka, Mariusz  Klimczyk

 

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

 

Streszczenie

 

W artykule poruszono problem kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Dokonano próby analizy porównawczej w zakresie edukacji dorosłych w celu podniesienia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych i kształcenia ustawicznego nauczycieli. Dostrzeżono potrzebę doskonalenia warsztatu nauczyciela w szybko zmieniającym się świecie, w którym człowiek musi zmienić dotychczasowe myślenie o sobie i zbudować w  sobie pokłady motywacji do ciągłej pracy nad sobą, aby być.

Słowa kluczowe: społeczeństwo wychowujące, edukacja ustawiczna.

 

Abstract

 

The article addresses the issue of lifelong learning for adults. An attempt was made a comparative analysis of adult education in order to improve educational and professional qualifications and continuing education of teachers. Workshop recognized the need to improve teacher in a rapidly changing world in which man must change the existing way of thinking about ourselves and build decks motivation in itself to continuing work on each other to be.

Keywords: politics parents, lifelong learning.


Keywords


społeczeństwo wychowujące, edukacja ustawiczna, politics parents, lifelong learning.

Full Text:

PDF

References


Znaniecki F., (1928), Socjologia wychowania, T. 1, Wychowujące społeczeństwo, Książnica-Atlas Tow. Naucz. Szkół Wyższych, Warszawa.

Szczepański J., (1975), Rzecz o nauczycielach w wychowującym społeczeństwie socjalistycznym, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Skolik S., (2013), Od kontrkultury do konformizmu. Ewolucja relacji jednostka-internetowa wspólnota działań na przykładzie Wikipedii, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 36, 216-227.

Długosz P., (2014), Pomiędzy konformizmem a wycofaniem-analiza strategii wchodzenia w dorosłość młodzieży polskiej i ukraińskiej, Rocznik Lubuski, 40, 2a, 121-136.

Matczak E., Kozłowski W., (2014), Konformizm i samokierowanie jako wartości wychowawcze rodziców, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Godawa P., (2013), Pokonać negatywizm i krytycyzm, Centrum Chrześcijańskie Woda Życia, Koszalin.

Stankowski A., (1991), Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Mazan B., Tynecka-Makowska S., (2005), Pozytywizm i negatyzm: my i wy po stu latach, Wydawnictwo Biblioteka Mateusz Poradecki,

Głażewski M., (2013), Zaburzenie procesu socjalizacji. Wykolejenie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży w ujęciu psychologicznym, społecznym i pedagogicznym, Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, 16, 35-60.

Heldak M., (2007), Analiza wybranych zjawisk demograficznych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1988, 1996, 2002, Acta Scientiarum Polonorum. Administriato Locorum, 6, 1.

Kęsek Z., (2013), Twórcza kontynuacja?, Środowisko Mieszkaniowe, 11, 209-213.

Migdał-Najman K., Szreder M., (2013), Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce, Marketing i Rynek, 20 (11), 2-8.

Paradysz J., Paradysz K., (2012), Rozwój demograficzny wsi: trendy i perspektywy (1950-2030), Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13 (1), 167-183.

Woźniak M. G., (1992), Problemy stabilizacji w gospodarce: uwarunkowania systemowe, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna, Monografie, 104, 1-195.

Paleczny T., (2007), Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Liwiński J., Sztanderska U., (2010), Kształcenie ustawiczne. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Czajkowska-Ziobrowska D., Zduniak A. (red.), (2009), Edukacja a społeczeństwo-teoretyczne konteksty relacji zmiany społecznej i oświatowej. Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Edukacja XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Albin J., (2013), Kształcenie tłumaczy a samokształcenie, czyli o poszukiwaniu metod wykonywania w dydaktyce doświadczeń zawodowych tłumaczy, Między Oryginałem a Przekładem, 19-20, 45-64.

Socjologia wychowania (Tom I Warszawa 1928, Tom II Warszawa 1930).

Szczepański J., (1973), Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)