Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Magdalena Antkowiak, Maria Engler, Ewelina Drumińska, Sylwia Wilczyńska, Robert Stępniak, Łukasz Pabianek

Abstract


Antkowiak Magdalena, Engler Maria, Drumińska Ewelina, Wilczyńska Sylwia, Stępniak Robert, Pabianek Łukasz. Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego = The students recreational profile - based on chosen parameters of physical fitness on the example of the Kazimierz Wielki University. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):326-336. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28967

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28967

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A326-336

https://pbn.nauka.gov.pl/works/611599

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-e843f956-2ad8-4fef-857b-6e33b1dde738

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.07.2015. Revised 21.08.2015. Accepted: 21.08.2015.

 

Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

The students recreational profile - based on chosen parameters of physical fitness on the example of the Kazimierz Wielki University

 

Antkowiak Magdalena1, Engler Maria1, Drumińska Ewelina1, Wilczyńska Sylwia1, Stępniak Robert2, Pabianek Łukasz2

 

1 Sekcja Kultury Fizycznej, Koło Naukowe „Wykona” Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

2 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

 

 

Corresponding autor:

Stępniak Robert Ph.D

Instytut Kultury Fizycznej,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul. Sportowa 2,

85-091 Bydgoszcz

Polska

email: <robi1969@wp.pl>

 

 

 

Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa, studenci, sprawność ogólna.

 

Keywords: physical recreation, students, physical fitness.

 

 

Streszczenie

 

Cel: Jednym z problemów młodego pokolenie polskiego społeczeństwa rzutującym w przyszłości na stan zdrowia jest niska aktywnością fizyczną. Dotyczy to również młodzieży studenckiej, która poza obowiązkowym WF-em w niewielkim stopniu podejmuje dodatkowe ćwiczenia fizyczne. W prezentowanych badaniach sprawdzono sprawność fizyczną studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wybranych sekcjach sportowych i spróbowano stworzyć profil studenckiej rekreacji sportowej w oparciu o uzyskane wyniki.

Materiał i metody: Badania sprawności ogólnej, wskaźnika BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej przeprowadzono w latach 2013/2015, na mężczyznach trenujących rekreacyjnie koszykówkę, pikę nożną i judo, a wyniki porównano z grupą osób nie ćwiczących rekreacji ruchowej. Materiał opracowano używając programu Excell wersja 2007.

Wyniki: Wykazano istotne różnice pomiędzy sprawnością fizyczną  studentów trenujących w sekcjach sportowych, a studentami prowadzącymi osiadły tryb życia. Wykazano również istotne różnice w niektórych wynikach sprawności fizycznej, wskaźnika BMI, oraz ilości tkanki tłuszczowej, pomiędzy studentami ćwiczącymi różne formy rekreacji ruchowej.

Wnioski: Aktywność fizyczna studentów realizowana w różny sposób poprawia sprawność fizyczną studentów w różny sposób, który można ułożyć w charakterystyczny profil studenckiej rekreacji ruchowej.

Profil rekreacji sportowej może być właściwym wskaźnikiem zachęcającym do podejmowania określonej aktywności fizycznej studentów.

 

Abstract

Objective: One of the problems of the young generation of Polish youth affecting in the future on human health, is low physical activity. This also applies to student youth, which, apart from the obligatory PE take only a little part in recreational physical fitness.

In the present study we tested physical fitness of students at the Kazimierz Wielki in selected sports sections and try to create a student profile sports recreation on the basis of the results obtained.

Material and Methods: The study contained: physical fitness, BMI and body fat, were carried out in the years 2013/2015, for men recreational exercisers basketball, football and judo. The results were compared with a group of non-exercisers recreation. The material was developed using Excel 2007 version of the program.

Results: It show the significant differences between the physical fitness of students training in sports sections, and students leading a settled life. It was also demonstrated significant differences in some of the results of physical fitness, BMI, and fat tissue, between students from various forms of physical recreation.

Conclusions: The students physical activity  performed in a variety of ways improve physical fitness which can be arranged in a characteristic profile of the student recreation.

These profile of sports recreation may be appropriate indicator for certain encouraging to physical activity students.


Keywords


rekreacja ruchowa, studenci, sprawność ogólna, physical recreation, students, physical fitness.

Full Text:

PDF

References


Adam, M., Smaruj, M., Pujszo, R. (2012). The individual profile of the technicaltactical preparation of the World judo Championships in 2010–2011. Ido Movement For Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 12(2): 50-59.

Almeida, T. A. D., & Soares, E. A. (2003). Nutritional and anthropometric profile of adolescent volleyball athletes. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 9(4): 198-203.

Bangsbo, J., Nørregaard, L., Thorsoe, F. (1991). Activity profile of competition soccer. Canadian journal of sport sciences= Journal canadien des sciences du sport, 16(2): 110-116.

Chabros, E., Charzewska, J., Rogalska-Niedźwiedź, M. Wajszczyk, B., Chwojnowska, E., Fabiszewska, J. (2008). Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości. Probl. Hig. i Epidemiol, 89(1): 58-61.

Drabik J. (1999) Aktywność fizyczna w kształtowaniu zdrowia człowieka — korzyści i zagrożenia. Wychowanie Fizyczne i Sport; 4: 124–125.

Leszczyńska, A. (2013) Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej polaków. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica, (45), 179-189.

Duda, B. (2008). Aktywność i sprawność fizyczna osób w wieku 60-69 lat. Polish Journal of Sports Medicine/Medycyna Sportowa, 24(6).

Dudziak, D. (2010). Wpływ aktywności fizycznej na parametry morfologiczne i psychologiczne wśród seniorek aktywnych i nieaktywnych fizycznie. Postępy Rehabilitacji, (3):45-50.

Janiszewska, R., Bornikowska, A., Gawinek, M., Makuch, R. (2013). Skład ciała i jego zmiany pod wpływem 3-miesięcznego treningu zdrowotnego u dorosłych kobiet. Probl Hig Epidemiol, 94(3): 484-488.

Kubińska, Z., Bergier, B., Bergier, J. (2011). Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w miastach i wsiach województwa lubelskiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 17(4).

Laurentowska, M., Michalak, E., Pospieszna, B., Jakubek, A., Rutkowski, R. (2009). Różne rodzajetreningu rekreacyjnego a tolerancja wysiłkowa. Polish Journal of Sports Medicine/Medycyna Sportowa, 25(1), 51-58.

Padfield, J. A., Elsenman, P. A., Luetkemeier, M. J., Fitt, S. S. (1993). Physiological Profiles of Performing and Recreational Early Adolescent Female Dancers. Pediatric Exercise Science, 5(1).

Park, S. H. (2001). A further exploration of the involvement profiles in selected recreational sport activities: Results from a study in Korea. Sport Marketing Quarterly, 10(2): 77-82.

Prusik, K., Prusik, Kr., Bartik, P., Dix B., Szewczyk P., Żukow W. (2013). Wybrane elementy aktywności rekreacyjno-turystycznej młodzieży w wieku 16-18 lat i ich rodzin. Journal of Heath Sciences. 3,(10): 55-88.

Przybylski, G., Pujszo, R., Pyskir, M., Pyskir, J., Bannach, M.(2010). Male recreational judo training as a factor improving physical wellness based on particular indicators. In: Physical activity in disease prevention and health promotion. Biała Podlaska (1): 61-70.

Pujszo R., Kuźmińska A., Przybylski G., Pyskir M., Pyskir J., Bannach M., Adam M.(2013) The differences in chosen spirometric values of young judo competitors against of the control group as one of the patterns to the improvement the health of the young generation. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13(4): 16-24.

Pyskir M., Pujszo R., Bosek M., Grzegorzewski B., Błach W. (2004) Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka. Medycyna Sportowa, 20(5): 247-253.

Riddick, C. C. (1984). Comparative psychological profiles of three groups of female collegians: swimmers, recreational swimmers, and inactive swimmers. Journal of Sport Behaviour, 7(4): 160-174.

Sekulic, D., Krstulovic, S., Katic, R., Ostojic, L. (2006). Judo training is more effective for fitness development than recreational sports for 7-year-old boys. Pediatric exercise science, 18(3), 329-336.

Siwiński, W., Tauber, R. D., (2004) Rekreacja ruchowa. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Ed: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, (1):11.

Sochocka, L., Wojtyłko, A. (2013). Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Medycyna Środowiskowa,16(2): 53-59.

Wang, C. J., Biddle, S. J. (2001). Young people’s motivational profiles in physical activity: A cluster analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23: 1-22.

Zuzda, J., Latosiewicz, R. (2010). Zasady i komponenty treningu rekreacyjnego-regulacja intensywności rekreacyjnych ćwiczeń systemu Step Reebok. Ekonomia i Zarządzanie, 2, 111-126.

Wartecka-Ważyńska, A. (2013). Factors affecting recreational activity of young people from secondary schools. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 5(4), 267-273.

Żychowska, M., Nowak, M., Żiżka-Salamon, D. (2010). Ocena sprawności motorycznej młodych kobiet uprawiających rekreacyjnie aerobik. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(15), 137-147.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)