Prawne zagadnienia związane z dostępem do zawodu syndyka = Legal issues related to access to profession of curator in bankruptcy

Agata Klimczyk

Abstract


Klimczyk Agata. Prawne zagadnienia związane z dostępem do zawodu syndyka = Legal issues related to access to profession of curator in bankruptcy. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):307-310. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28819

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28819

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A307-310

https://pbn.nauka.gov.pl/works/611539

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-4fcd78eb-6ccb-421d-be28-3b9102c95678

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.07.2015. Revised 21.08.2015. Accepted: 21.08.2015.

 

Prawne zagadnienia związane z dostępem do zawodu syndyka

Legal issues related to access to profession of curator in bankruptcy

 

Agata Klimczyk

Nicolaus Copernicus University in Toruń

 

Streszczenie

 

       Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych problemów związanych z zdaniami syndyka oraz wymaganiami, które powinna spełniać osoba starająca się o zostanie syndykiem.

W pracy posłużono się metodą polegającą na analizie aktów prawnych i fachowej literatury.

Główne wnioski autora są związane z akceptacją utrudnień związanych z dostępem do tego zawodu.

 

Abstract

 

       The main aim of this work is to show main issues related to profession of curator in bankruptcy. And requirement which must meet candidate for this profession.

In the work was used special literature and legal regulations.

Main conclusion are related to acceptance of requirements related to access to this profession.

 

Key words: insolvency, curator in bankruptcy, profession, law.

Słowa kluczowe: niewypłacalność, syndyk, zawód, prawo.


Keywords


insolvency, curator in bankruptcy, profession, law, niewypłacalność, syndyk, zawód, prawo.

Full Text:

PDF

References


Miczek Z., o potrzebie standaryzacji pracy syndyka, Fenix.pl maj 2010, str. 7.

Art. 2 ustawy o licencji syndyka.

Ustawa o licencji syndyka, 15.06.2007 r., art. 4 ust. 1.

art. 6 ust. 2.

art. 8 ust. 2, 3.

Art. 14, 18, 20.

http://www.infor.pl/prawo/pomoc-prawna/u-prawnika/289809,Czym-zajmuje-sie-syndyk.html

Hrycaj A., Nadzór sędziego komisarza nad czynnościami syndyka rozpoznawanie sprawozdań z czynności oraz sprawozdań rachunkowych, Fenix.pl maj 2010, str. 10.

Kim Pan jest? – Przedsiębiorcą. A dokładnie? – Syndykiem , Fenix.pl maj 2010, s. 16.

Tokarski A., czynności dotyczące rachunkowości w procesie upadłości przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 , str. 312.

Filipiak P., Kondej M., Opodatkowanie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, Przegląd prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 4/ 2014, str. 4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)