Prawne podstawy wykonywania zawodu psychologa = The Legal basis of profession of psychologist

Agata Klimczyk

Abstract


Klimczyk Agata. Prawne podstawy wykonywania zawodu psychologa = The Legal basis of profession of psychologist. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):280-284. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28671

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28671

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A280-284

https://pbn.nauka.gov.pl/works/610938

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-e195f758-2eab-4c9f-aa41-41fea649d620

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 20.07.2015. Accepted: 18.08.2015.

 

Prawne podstawy wykonywania zawodu psychologa

The Legal basis of profession of psychologist

 

Agata Klimczyk

 

Nicolaus Copernicus University in Toruń

 

Streszczenie

 

       Celem pracy jest przedstawienie prawnych uregulowań związanych z zawodem psychologa.  W pracy posłużono się materiałami źródłowymi z zakresu omawianej tematyki i odniesieniem do Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Autor skupia się  na wymaganiach stawianych psychologom. Możliwość poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej dodatkowo wpływa na rzetelne wykonywanie zawodu. Równowaga psychiczna stanowi podstawę ładu społecznego, stąd wzrasta ranga tego zawodu.

 

Słowa kluczowe: prawo, zawód, psychologia, psycholog.

 

Abstract

 

The aim of this work is to show legal basis related to profession of psychologist. In the work was used special literature and legal regulations. The author focuses on requirements for psychologists. The author notes that psychologists are disciplinary responsible for their work, what can have influence on quality of their job, and equilibrium is a base of social peace. Therefore significance of this profession grows.

 

Key worlds: profession law, psychology, psychologist.


Keywords


prawo, zawód, psychologia, psycholog, profession law, psychology, psychologist.

Full Text:

PDF

References


Memon A., Vrij A. i inni, Prawo i psychologia, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne 2003, str. 9.

Stanik J., Chowanna Tom 2 (37) Psychologia a prawo- płaszczyzny teoretyczne i aplikacyjne (związki i różnice), Psychologia i prawo, Węzłowe problemy teoretyczne i aplikacyjne, Katowice 2011 r., str. 15.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r., art. 7.

PISMO RZECZNIKA NR RPO-573306-VI/07/KP z 25 czerwca 2008 roku.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r., art. 8.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r art. 8 ust.1 pkt 4.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r art. 8 ust. 6.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r art. 8 ust. 7.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r., art. 10.3 w zw. Z art. 11.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r., art. 12.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r art. 15.

http://www.psychoanaliza.net/pokaz.php/czytelnia/10/

http://www.kariera.pl/czytaj/809/psycholog-zawod-z-przyszloscia/http://www.kariera.pl/czytaj/809/psycholog-zawod-z-przyszloscia/

wyrok WSA w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn.

III SA/Lu 897/13

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r., art. 20.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 8.06.2008 r., art. 61.

http://www.zlypsycholog.pl/prawo/

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=192


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)