Formy przekazu kampanii społecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii – badanie porównawcze = Forms of social media campaigns in Poland and the UK - a comparative study

Daria Skaruz, Dominik Olejniczak, Joanna Skonieczna, Grzegorz Juszczyk

Abstract


Skaruz Daria, Olejniczak Dominik, Skonieczna Joanna, Juszczyk Grzegorz. Formy przekazu kampanii społecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii – badanie porównawcze = Forms of social media campaigns in Poland and the UK - a comparative study. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):285-294. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28750

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28750

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A285-294

https://pbn.nauka.gov.pl/works/611023

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-72158a19-900f-4c93-8df4-69e2d4d39aee

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.08.2015. Revised 21.08.2015. Accepted: 21.08.2015.

 

Formy przekazu kampanii społecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii – badanie porównawcze

Forms of social media campaigns in Poland and the UK - a comparative study

 

Skaruz Daria, Olejniczak Dominik, Skonieczna Joanna, Juszczyk Grzegorz

 

Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Public Health Department, Medical University of Warsaw

 

Słowa kluczowe: kampanie zdrowotne, promocja zdrowia, reklama społeczna.

Key words: social advertising, health campaigns, health promotion.

 

Streszczenie

            Wprowadzenie: Kampania społeczna to rodzaj społecznej komunikacji. Polega na promowaniu społecznie właściwych i wartościowych wzorców zachowań, postaw, a także na zwróceniu uwagi społeczeństwa na istotne i trudne do rozwiązanie problemy.

            Cel pracy: Ukazanie różnic występujących w odbiorze wybranych kampanii społecznych przez respondentów.

            Materiał i metoda: Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i autorski kwestionariusze. Udzielanie odpowiedzi przez respondentów poprzedzono wyświetleniem nagrania wideo poszczególnych reklam społecznych. W badaniu wykorzystano reklamy społeczne z Wielkiej Brytanii i Polski. Grupą badaną byli uczniowie drugich i trzecich klas Liceum Ogólnokształcącego. W badaniu wzięło udział 209 uczniów,

            Wyniki: Blisko 38% badanych osób uważa, że udział dzieci w reklamach społecznych to dobry pomysł.  Blisko 58% licealistów odpowiedziało, że widok krwi nie zraża ich do dalszego oglądania spotu. Obraz nagiego ciała nie przeszkadzał 88% badanych, a ponad 93% badanych odpowiedziało, że sceny z podtekstem erotycznym nie wywołały u nich oburzenia.

            Wnioski: W procesie planowania kampanii społecznej istotne jest precyzyjne określenie grupy docelowej i sposobu dotarcia do niej w celu osiągnięcia  pozytywnych rezultatów. Przekaz powinien w sposób jednoznaczny opisywać problem i  być łatwy do zrozumienia. Warto rozważyć przygotowanie kontrowersyjnego spotu, gdyż w ten sposób można zwiększyć szansę na przykucie uwagi odbiorcy i wzbudzenie w nim chęci zapoznania się z podejmowanym problemem społecznym. Kampania społeczna powinna wzbudzać w odbiorcach emocje. Im większe emocje u odbiory, tym reklama lepiej zostanie zapamiętana, co może przełożyć się na zmianę zachowania odbiorcy.

Abstract

            Introduction: The social campaign is a kind of social communication. It promotes socially relevant, valuable patterns of behavior and draws attention on important social problems.

            Aim: To show differences in perception of selected social campaigns.

            Material and Methods: The study was conducted using a questionnaire designed by the author. Completing the questionnaire was prelude by displaying the Polish and English social advertising. The study covered 209 secondary school students.

            Results: Nearly 38% of respondents believe that children's participation in social advertising is a good idea. Nearly 58% of high school students answered that the blood on-screen does not estrange them to continue watching advertisement. The nakedness is not disturbed 88% of respondents. More than 93% of respondents don't feel outraged because of eroticism in advertising.

            Conclusions: Defining target group is essential in the process of planning a social campaign to achieve positive results. The advertising message should clearly describe the problem and be easy to understand. Controversial advertisement can increase a chance of gaining the attention to undertaken social problem. Social campaign should arouse emotion in the advertising addressee.


Keywords


kampanie zdrowotne; promocja zdrowia; reklama społeczna; social advertising; health campaigns; health promotion.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Maison D, Wasilewski P. Propaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom o Reklamie Społecznej. Wyd 2. Kraków: Agencja Wasilewski; 2002: 9,11.

Izdebski M. Reklama społeczna. Kreacja a skuteczność. Fundacja Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. http://www.kampaniespoleczne.pl/publikacja (dostęp: 2012.06.02).

Kwiatkowska M. Obraz świata w reklamie społecznej, II Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Łódź; 2003.

Doliński D. Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2008: 271- 274.

Tkocz AM. Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego – szanse i zagrożenia. http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_2_29.pdf (dostęp: 2015.08.15).

10 mniej. Zwolnij!. http://www.krbrd.gov.pl/pl/nasze-kampanie/10-mnijzwolnij.html (dostęp: 2015.08.14).

Cała klasa zginęła w wypadku. http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3229,cala_klasa_zginela_w_wypadku (dostęp: 2015.08.14).

My już wiemy, a TY.

http://kwp.radom.pl/my-juz-wiemy-a-ty,pa1,16908,0/jednostka/komenda-powiatowa-policji-w-ostrowi-mazowieckiej (dostęp: 2015.08.14).

Super Sexy Pierwsza Pomoc - Super Sexy CPR.

https://www.youtube.com/watch?v=nhn7UUc4_is (dostęp: 2015.08.14).

http://www.pilesniejedz.pl/ (dostęp: 2015.08.14).

Zakrwawiona twarz w toalecie. http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2785,zakrwawiona_twarz_w_toalecie (dostęp: 2015.08.14).

Papierosy pożerają człowieka żywcem. http://www.kampaniespoleczne.pl/ kampanie,978,papierosy_pozeraja_czlowieka_zywcem (dostęp: 2015.08.14).

Papieros ma raka. http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie, 2609,papieros_ma_raka (dostęp: 2015.08.14).

Rasińska R, Nowakowska I, Nowomiejski J. Kampanie społeczne jako przejaw działań edukacyjnych. Pielęgniarstwo Polskie 2014, 1(51): 20-25.

Maliszewski N. Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune Polska; 2007: 20.

Niwińska A. Praca licencjacka Kampanie społeczne w polskich mediach masowych. Szczecin 2011. http://www.kampaniespoleczne.pl/pliki/plik_20110728143153_996.pdf (dostęp: 2015.08.15).

Białek-Dratwa A, Kukielczak A, Czech N, Gętek. M. Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2): 414-419.

Radziwolska P. Praca magisterska Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. Socjopedagogiczna próba portretu. Częstochowa 2012. www.kampaniespoleczne.pl/pliki/plik_20121008151333_780.pdf (dostęp: 2015.08.15).

Michalczyk L. Wykorzystanie erotyzmu jako nośnika wartości marketingowej w świetle modelu AIDA (CS). Marketing i Rynek 2014,4:29-35.

Reichert, T. Sex in advertising research: A review of content, effects and functions of sexual information in consumer advertising. Annual Review of Sex Research 2002, 13:241-273.

Petrykowska J. Sposoby wywierania wpływu na adresatów reklamy społecznej. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie. 2013 Acta UNC Zarz., Z. 413:39-46.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)