Epidural hematoma in the pediatric population – case study = Krwiak nadtwardówkowy w populacji pediatrycznej - opis przypadku

Kamila Woźniak, Dorota Małgorzata Ratuszek-Sadowska, Maciej Śniegocki

Abstract


Woźniak Kamila, Ratuszek-Sadowska Dorota, Śniegocki Maciej. Epidural hematoma in the pediatric population – case study = Krwiak nadtwardówkowy w populacji pediatrycznej - opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):243-252. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28216

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28216

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A243-252

https://pbn.nauka.gov.pl/works/608458

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-67a48fe5-300f-4ef4-b02c-ba2f9b605908

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 12.08.2015.

 

Krwiak nadtwardówkowy w populacji pediatrycznej - opis przypadku

 

Epidural hematoma in the pediatric population – case study

 

Kamila Woźniak1, Dorota Ratuszek-Sadowska2, Maciej Śniegocki1

 

  1. 1.          Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Department of Neurosurgery, Neurotraumatology and Pediatric Neurosurgery Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

 

  1. 2.          Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

2.Chair and Department of Rehabilitation Medicine, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

 

 

Streszczenie

Urazy głowy są głównymi przyczynami zgonu i nabytych zaburzeń neurologicznych. Odmienny niż u dorosłych przebieg urazu głowy w populacji dziecięcej powoduje, że w tej grupie zdarza się najwięcej nieoczekiwanych powikłań. Z uwagi na brak specyficznych objawów klinicznych krwiak nadtwardówkowy w populacji pediatrycznej stanowi duże wyzwanie zarówno diagnostyczne jak i lecznicze. Autorzy przedstawiają opis przypadku i postępowania u 6- letniego dziecka po urazie głowy,  z rozpoznanym w badaniu obrazowym krwiakiem nadtwardówkowym.

 

Słowa kluczowe: uraz czaszkowo-mózgowy, krwiak nadtwardówkowy, populacja pediatryczna.

 

Abstract

Head injuries are the main causes of death and acquired neurological disorders. Differently than adults mileage head injury in the pediatric population means that in this group it happens most unexpected complications. Given the lack of specific clinical symptoms epidural hematoma in the pediatric population is a major challenge for both diagnostic and therapeutic. The authors present a case and proceedings in a child 6 years old after a head injury diagnosed in the study imaging epidural hematoma.

 

Key words: cephalo-cerebral trauma, epidural hematoma, pediatric population.


Keywords


uraz czaszkowo-mózgowy; krwiak nadtwardówkowy; populacja pediatryczna; cephalo-cerebral trauma, epidural hematoma, pediatric population.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Duthie G., Reaper J., Tyagi A., Crimmins D., Chumas P.: Extradural haematomas in children: a 10-year review. The British Journal of Neurosurgery 2009; 23(6): 596-600.

Szarpak L., Madziała M.: Cranio-cerebral injuries in the pediatric population. New Pediatric 2011; 4: 85-9.

Alexiou G.A., Sfakianos G., Prodromou N.: Pediatric head trauma. J Emerg Trauma Shock 2011; 4: 403.

Engberg A.W., Teasdale T.W.: Epidemiology and treatment of head injuries in Denmark from 1994 to 2002. Ugeskr Laeger 2007; 3: 199-203.

Masson F.: Epidemiology of severe cranial injuries. Ann Fr Anesth Reanim 2000; 19: 261-9.

Kuppermann N.: Pediatric head trauma: the evidence regarding to Indications for emergent Neuroimaging. Pediatr Radiol 2008; 38(4): 670-4.

Cavalcanti A.L., Barros de Alencar C.R.: Injuries to the head and face in 0-4-year-old child victims of fatal external Causes in Campina Grande, PB, Brazil. Turk J Pediatr 2010; 52: 612-7.

Cunningham J., Brison R.J., Pickett W.: Concussive symptoms in emergency department patients diagnosed with minor head injury. J Emerg Med Jan 2009; 19.

Kelly J.C., O'Callaghan A., Mc Mullin L., Clinton O.H., Binchy J.: Management of traumatic head injuries in a rural Irish hospital: implications of the NICE guidelines. Ir J Med Sci 2010; 179: 557-60.

Dietrich A.M., Bowman M.J., Ginn-Pease M.E., Kośnik E., King D.R.: Pediatric head injuries: clinical factors can reliably predict an abnormality on computed tomography? Ann. Emerg. Med 1993; 22: 1535-1540.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)