Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne = Self-efficacy and health behawior

Mariusz Baumgart, Michał Szpinda, Agnieszka Radzimińska, Aleksander Goch, Walery Zukow

Abstract


Baumgart Mariusz, Szpinda Michał, Radzimińska Agnieszka, Goch Aleksander,  Zukow Walery. Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne = Self-efficacy and health behawior. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):226-235. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28074

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28074

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A226-235

https://pbn.nauka.gov.pl/works/607775

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 12.08.2015.

 

Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne

Self-efficacy and health behavior

 

Mariusz Baumgart1, Michał Szpinda1, Agnieszka Radzimińska2, Aleksander Goch2, Walery Zukow3

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Bydgoszcz, Polska

2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

 

Autor do korespondencji

dr. n.med. Mariusz Baumgart

e-mail: baumgartmar@gmail.com

 

Streszczenie

 

Wstęp

Czynnikiem mającym ogromny wpływ na nasze zdrowie jest styl życia. Elementami składowymi stylu życia są różne kategorie zachowań ludzkich, w tym także zachowania zdrowotne. Czynnikiem determinującym wiele aspektów ludzkiego zachowania jest poczucie własnej skuteczności.

Materiał i Metody

Badaniami objęto 150 osób (84 kobiety i 66 mężczyzn) w wieku 20 – 37 lat (średnia wieku 27,95, SD=5,02). W badaniach wykorzystano Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ)
i Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES).

Wyniki

Wykazano istotną statystycznie (p<0,05) dodatnią korelację między wynikami wszystkich kategorii kwestionariusza IZZ i skali GSES.

 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, poczucie własnej skuteczności.

 

Summary

Introduction

The factor that had a huge impact on our health is a lifestyle. The components of lifestyle are different categories of human behavior, including health behaviors. The factor which determines many aspects of human behavior is self-efficacy.

Material and Methods

The study involved 150 people (84 women and 66 men) aged 20 - 37 years (mean age 27.95, SD = 5.02). The study used the Health Behaviour Inventory and Generalized Self Efficacy Scale.

Results

It has been shown statistically significant (p <0.05) positive correlation between the results of all categories IZZ questionnaire and GSES.

 

Key words: health behavior, self-efficacy.


Keywords


zachowania zdrowotne, poczucie własnej skuteczności, health behavior, self-efficacy.

Full Text:

PDF

References


Kosińska M. (red). Styl życia dla zdrowia. Beskidzka Szkoła Umiejętności: Żywiec; 2006.

Gniazdowski A. (red). Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. IMP: Łódź, 1990.

Bandura A. Health Promotion by Social-Cognitive Means. Health Education

& Behavior 2004; 31: 143-164.

Juczyński Z. Poczucie własnej skuteczności jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. W: Promocja Zdrowia. Nauki społeczne i medycyna 1998, ss. 54-63

Heszen I., Sęk H. Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007, ss. 107–121.

Schwarzer R. Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuowaniu zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia terapeutyczne i nowy model. W: Heszen - Niejodek I., Sęk H. (red.). Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997: 175–205.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w psychologii i promocji zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2001.

Schwarzer R., Fuchs R. Self-efficacy and Health Behaviours, [W:] Conner M., Norman (red.), Predicting Health Behaviour, Open University Press, Buckingham –Philadelphia 1996, ss. 163–196.

Seydel E., Taal E., Wiegman O. Risk-appraisal, outcome and self-efficacy expectancies: Cognitive factors in preventive behavior related to cancer. Psychology and Health 1990; 4: 99-109.

Mariańczyk K., Steuden S. Oczekiwania oraz intencje zachowań zdrowotnych jako czynniki warunkujące wykonywanie profilaktycznej cytologii w grupie kobiet po 45. roku życia. Psychoonkologia 2011; 2: 55–64.

Andruszkiewicz A, Basińska M, Kubica A. Czynniki wpływające na poziom motywacji do zaprzestania palenia tytoniu w grupie osób uzależnionych od nikotyny. Folia Cardiologica Excerpta, 2010; 5, (2): 49-53.

Von Ah D., Ebert S., Ngamvitroj A., Park N., Kang D.H. Factors Related to Cigarette Smoking Initiation and Use among College Students. Tobacco Induced Diseases 2005; 3 (1): 27-40.

Żuralska R., Mziray M., Muczyn A., Postrożny D, Kuzepska M. Problemy Pielęgniarstwa 2012; 20 (2): 247–251.

Chodkiewicz J. Predyktory ukończenia terapii mężczyzn i kobiet uzależnionych od alkoholu. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (1): 39–45.

Laudet A.B., Stanick V. Predictors of motivation for abstinence at the end of outpatient substance abuse treatment. Journal of Substance Abuse Treatment 2010; 38, 4: 317–327.

Di Clemente C.C., Doyle S.R., Donovan D. Predicting treatment seekers‘ readiness to change their drinking behavior in the COMBINE Study. Alcoholism, Clinical and Experimental Research 2009; 33 (5): 879–92.

Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Osobowość: stres a zdrowie. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Difin; 2010, ss. 9-43.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)