Trening sensomotoryczny w procesie szkolenia sportowego tenisistów = sensomotoric training in the process of sport training of tennis players

Ewa Waldzińska, Tomasz Waldziński, Bożena Kochanowicz, Rita Hansdorfer-Korzon

Abstract


Streszczenie

 Celem badań było ukazanie potrzeby włączenia w proces szkolenia sportowego tenisistów treningów sensomotorycznych. Obecnie tendencje rozwojowe i postępy sportowe
w tenisie wymagają od trenerów kompleksowej pracy z zawodnikami już we wczesnych fazach szkolenia. Oprócz przygotowania z zakresu umiejętności techniczno-taktycznych oraz treningu mentalnego zachodzi wyraźna potrzeba zastosowania ćwiczeń poprawiających stabilizację stawów również u młodych, dorastających zawodników. Specjalistyczne treningi z fizjoterapeutą poprawiające kinestezję oraz koordynację nerwowo-mięśniową pozwolą zminimalizować przeciążenia układu ruchu, mikrourazy, czy też urazy przewlekłe, które na długo lub na stale wykluczają zawodnika z gry.

Badaniami objęto 60 tenisistów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Return” Łomża. Grupę stanowiły dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat, trenujący tenis zawodniczo
lub w formie rekreacji. Tenisistów podzielono na dwie grupy. W grupie (A) zostały wprowadzone treningi sensomotoryczne według opracowanego rocznego programu treningowego, grupa kontrolna (B) nie została objęta programem i kontynuowała proces szkolenia wg wcześniejszych założeń.

Do badań wykorzystano trzy testy sensomotoryczne oceniające propriocepcję stawów kończyn dolnych, kończyn górnych oraz kręgosłupa. Fizjoterapeuta w obu grupach (A i B) przeprowadził testy sensomotoryczne przed rozpoczęciem szkolenia sportowego i po jego zakończeniu (po roku). Badania wykazały, że ćwiczenia propriocepcji poprawiają funkcjonalność stawów u wszystkich badanych objętych programem eksperymentalnym. W grupie tenisistów objętej cyklem treningów sensomotorycznych koordynacja nerwowo-mięśniowa uległa znaczącej poprawie.

 Przeprowadzone testy propriocepcji posłużyły kontroli efektywności treningu fizjoterapeuty z tenisistami. Zaleca się by trening sensomotoryczny stanowił integralną część treningu sportowego w tenisie.

 

Abstract

The purpose of the research was to portray the need of including sensomotoric trainings into the sport training process of tennis players. At present developmental tendencies and sport progress in tennis require from coaches comprehensive work with players in early phases of training. Apart from preparing technical-tactical abilities and mental training, there is a clear need to apply exercises improving stability of joints for young, adolescent competitors. Specialist trainings with the physiotherapist that improve kinesthesia and neuromuscular coordination will minimize surcharges of the layout of movement, microtraumas, or chronic injuries that may send the competitor off the game for a short time or even permanently.

    In the examinations 60 tennis players of a Student Sport Club "Return" in Łomża took part. They constituted a group of children and teenagers aged 10-18, training tennis as professionals or in the form of recreation. Tennis players were divided randomly into two groups. In the examined group (A) sensomotoric trainings were introduced according to the annual training program, and the control group (B) wasn't embraced with the program.

    In the examinations there were used three tests, that evaluate proprioception of joints of lower limbs, upper limbs and the spine. The physiotherapist conducted sensomotoric tests before starting the cycle of sensomotoric trainings with tennis players, next the same tests were repeated after the annual training cycle.

    It was stated that exercises of proprioception improve functionality of joints amongst all examined players. What is more, in the group of tennis players embraced with the cycle of sensomotoric trainings neuromuscular coordination underwent some significant improvement. Conducted tests of proprioception allowed to control the effectivenesses of training introduced by a physiotherapist with tennis players. Another assumption is that sensomotoric training should been integral part of the sport training in tennis.


Keywords


tenis; trening sensomotoryczny; urazy sportowe; tennis; sensomotoric training; sport injuries

Full Text:

PDF (Polski)

References


Blecharz J.: Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego. Kraków : AWF, 2008.

Śmigielski R.: Kolano kinomana. Piłka Nożna PLUS 2004, 6, 58.

Deniau G.: Tenis. Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossol., 1991.

Kochanowicz K., Waldziński T.: Budowa somatyczna a wynik sportowy tenisistów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Return” Łomża. Rocznik Naukowy. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Tom XXI 2011.

Crespo M., Miley D.: Tenis ziemny: podręcznik wzorowego trenera: trening zawodników wyczynowych od 16 roku życia i wyżej. Katowice : Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka, 2004.

Prusik K., Kochanowicz K.: Kontrola sprawności specjalnej zawodników uprawiających dyscypliny o złożonej koordynacji ruchowej. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej: diagnostyka. T. 3. Red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2006, 91-94.,

Schefke T., Zieliński J.: Talentiada: nowa formuła zawodów tenisowych dla dzieci do lat 10. Warszawa : Polski Związek Tenisowy, 2003.

Clarey Ch.: Tenis ewoluuje, podobnie jak kontuzje z nim związane. [Dokument elektroniczny] www.pzt.pl [dostęp 12.12.2011].

Ashton-Miller J. A., Wojtys E. M., Huston L. J., Fry-Welch D.: Can proprioception really be improved by exercises? Knee. Surg. Sports. Traumatol. Artrosc. 2001, 9, 3, 128.

Weaver N. L., Marshall S. W., Miller M. D.: Preventing sports injuries: opportunities for intervention in youth athletics. Patient Educ. Couns. 2002, 46, 3, 199.

Lephart S.M., Pinicivero D.M., Rozzi S.L.: Proprioception of the ankle and knee. Sports Medicine 1998;25(3): 149-155,

Jau- Yih Tsauo, Pai-Fu Cheng, Rong- Sen Yang: The effest of sensorimotor training on knee proprioception and funcion for patients with osteoarthritis: a preliminary raprt. Clinical Rehabilitation 2008;22: 448-457.

Page P. Trening sensomotoryczny. Materiały szkoleniowe z Kongresu Reha 21-22.09.2002. AWF Kraków 2002.

Królak A. : Praca nóg, szybkość, balans i precyzja. Tenis 2005; 3 (81): 53- 54.

Styczyński T., Gasik R., Pyskło B.: Znaczenie kliniczne zaburzeń. Propriocepcja dla narządu ruchu. Reumatologia 2007;45 (6): 404-406.

Stolarczyk A, Śmigielski R., Adamczyk G.: Propriocepcja w aspekcie medycyny sportowej. Medycyna Sportowa 2000; 107: 23- 26.

Lephart S.M., Pincivero D.M., Rozzi S.L.: Proprioception of the ankle and knee. Sports Medicine 1998; 25 (3): 149- 155.

Tejszerska D., Tyrała W., Wolański w. i wsp.: Projekt urządzeń do rehabilitacji osób z zaburzeniami propriocepcji za Brotzman B.S., Wilk K. E. Rehabilitacja ortopedyczna. Wrocław, Urban&Partner 2007.

Kibler W., Safran M.: Musculoskeletal injuries in the young tennis player. Clin. Sports Med. 2000, 19, 4,781, Sport ijuries: mechanism, prevent and treatment. Ed. F. H. Fu. D.a. Stone. Baltimore: Williams & Wilkins, 1994, Van der Hoeven H., Kibler W.B.: Shoulder injuries in tennis players. British Journal of Sports Medicine 2006; 440: 435-440.

Sakowicz B.: Ryzyko uszkodzeń stawu barkowego w wieloletnim profesjonalnym procesie treningowym tenisistów i piłkarzy ręcznych. Lublin: Annales Uiversitatis Mariae Curie- Skłodowska 2005; LX, XVI, 472.

Guzowski K.: Deficyt rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym a aktywność i siła mięśni stabilizujących łopatkę u tenisistów. Artroskopia i chirurgia stawów 2010; 6(1):5-17.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)