Wykorzystanie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa = The use of modern methods of physiotherapy in ankylosing spondylitis

Łukasz Dembowski, Paula Dudek, Natalia Ciesielska, Wojciech Stemplowski, Remigiusz Sokolowski, Karolina Filipska, Walery Zukow

Abstract


Dembowski Łukasz, Dudek Paula, Ciesielska Natalia, Stemplowski Wojciech, Sokolowski Remigiusz, Filipska Karolina, Zukow Walery. Wykorzystanie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa = The use of modern methods of physiotherapy in ankylosing spondylitis. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):145-158. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.27864

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.27864

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A145-158

https://pbn.nauka.gov.pl/works/607000

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-38a8442b-5ab9-4ec2-97a2-0fdb1db836e2

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 12.08.2015.

 

Wykorzystanie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa

The use of modern methods of physiotherapy in ankylosing spondylitis

 

Łukasz Dembowski1, Paula Dudek1, Natalia Ciesielska1, Wojciech Stemplowski1, Remigiusz Sokolowski1, Karolina Filipska1, Walery Zukow2

 

 

1Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Abstrakt

Wstęp. Zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) jest chorobą reumatyczną zaliczaną do grupy spondyloartropatii zapalnych, obejmującą stawy, aparat więzadłowo-ścięgnisty kręgosłupa oraz stawy krzyżowo-biodrowych. ZZSK prowadzi do stopniowego ograniczenia ruchomości kręgosłupa oraz szeregu zmian w postawie pacjenta. Zastosowanie nowoczesnych technik w połączeniu ze standardową procedurą fizjoterapeutyczną, może przyczynić się do zwiększenia efektu terapeutycznego.

Cel. Przedstawienie nowoczesnych metody fizjoterapeutycznych stosowanych u osób z ZZSK.

Materiały i metody. Dokonano przeglądu 44 doniesień naukowych, obejmujących swą tematyką postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z ZZSK. Posługując się kluczowymi: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ankylosing spondylitis), fizjoterapia (physiotherapy), choroby reumatyczne (rheumatic diseases), usprawnianie (improving), metody fizjoterapeutyczne (kinesitherapy methods) przeszukano bazy bibliograficzne Medline, Web of Scientes, EBSCO HOST, ScienceDirect oraz Google Scholar.

Wnioski. Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, iż istnieje szereg alternatywnych metod, które mogłyby wspomagać standardowe procedury terapeutyczne stosowane w osób z ZZSK. Jednakże, w dalszym ciągu brak jest jednoznacznych i wiarygodnych dowodów na temat skuteczności większości z nich. Zatem można uznać że, prowadzenie badań klinicznie istotnych zgodnych z domeną Evidence Based Medicine (EBM), pomogłoby w rozstrzygnięciu tej kwestii.

 

Abstract

Admission. Ankylosing spondylitis (AS) is a rheumatic disease that belongs to the group of inflammatory spondyloarthropatia, including the joints, the ligamentotendos apparatus cross flow spine and hip joints. AS leads to a gradual reduction in spinal mobility and a number of changes in the attitude of the patient. The use of modern techniques in combination with the standard procedure of physiotherapy, can contribute to increasing the therapeutic effect.

Purpose. Presentation of the modern physiotherapy methods used in patients with AS.

Materials and methods. A review of 44 scientific reports, including its theme proceedings physiotherapy in patients with ankylosing spondylitis. Using the key: ankylosing spondylitis (ankylosing spondylitis), physiotherapy (physiotherapy), rheumatic diseases (rheumatic diseases), improvement (Improving), physiotherapy methods (kinesitherapy methods) bibliographic databases were searched Medline, Web of Scientes, EBSCO HOST, ScienceDirect and Google Scholar.

Conclusions. Based on a review of literature it can be stated that there are a number of alternative methods which could help the standard therapeutic procedures used in people with AS. However, there is still no clear and reliable evidence on the effectiveness of most of them. Thus, it can be considered that, by conducting studies consistent with clinically relevant domain Evidence Based Medicine (EBM), would help in resolving this issue.

 

Słowa kluczowe: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, ZZSK, fizjoterapia, choroby reumatyczne, usprawnianie, metody kinezyterapeutyczne, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, punkty spustowe, kinesiology taping, PNF.

Key words: ankylosing spondylitis, physiotherapy, rheumatic diseases, improving, kinesitherapy methods, myofascial release, trigger points, kinesiology taping, PNF.


Keywords


zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, ZZSK, fizjoterapia, choroby reumatyczne, usprawnianie, ankylosing spondylitis, physiotherapy, rheumatic diseases, improving, kinesitherapy methods, myofascial release, trigger points, kinesiology taping, PNF.

Full Text:

PDF

References


Adler S., Beckers D., Buck M., PNF w praktyce., wyd. DB Publishing, Warszawa 2009

Bailey M., Dick L., Nociceptive considerations In treating with counterstrain. Journal of the American Osteopathic Association 92, 1992

Bowles C. Dynamicneutral-a bridge. Academy od Applied Osteopathy , Yearbook 1-2

Brückle W. , Sückfzull M., Fleckenstein W., Gewabe- pO2- Mussung in der verspanntenRückenmuskulatur. Z. Rheumatol. 49, 199

Chaitow L., Techniki energii mięśniowej. , wyd. Elsevier , Wrocław 2011

Chaitow L. Techniki rozluźniania pozycyjnego. Elsavier, Wrocław 2011

Dammerholt J., McEvoy J., in press., Myofascial trigger point release approac, FA Davis Philadelphi

DiGiovanna E., Osteopathic approach of neuromuscular techniques. Lippincott, Philadelphia 1991

Gröbli C., Dommerholt J., MyofaszialeTriggerpunkte; Pathologie Und Behandlungsmöglichkeiten. ManuelleMedizin 35, 1997

Hałas I., KinesiologyTaping. Metoda wspomagająca terapię tkanek miękkich. Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja, nr. 9 wyd. Forum, Poznań wrzesień 2010

Hałas I., Senderk T., Okiem specjalisty … kiesiologytaping”, Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja, nr. 41, wyd. Forum, Poznańlipiec 2013

Heidemen M., Proprioceptive neuromuscular facilition in stroke rehabilitiation. ChurchilLivingstone, London 1995

Hulek. A, Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. PZWL, Warszawa 1969

Jones L., Missed anterior spinal dysfunction- a preliminary raport. The Doctor of Osteopathy 6, 1966

Kinezjotaping Polska, materiał szkoleniowy

Konturek S., Fizjologia człowieka. Neurofizjologia. Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998

Latey P., Feeling, muscles and movement. , Journal of Bodywork and Movement Therapies 1(1), 1996

Lewit K., Manipulative therapy in rehabilitation of the motor system. 3th end., Butterworths, London 1999

Liebenson C. Activemuscular relaxation techniques, part one. Basic principles and methods. Journals of Manipulative and Physiological Therapeutics ,12, 1989

Liebenson c., Murphy D. Rehabilitation of the spine: pos-isometric relaxation techniques- low back and Lower extremities, Williams and Wilkins, Baltimore, 1998 [videotape]

Łasisz B., Zdrojewicz Z. Krioterapia w reumatologii , Wiad. Lek., 1988

Majlesi J., Unalan H., Highpower pain threshold ultrasound technique in the treatment od active myfascial trigger points: a randomized dubleblind, casecontrol study. Arch. Phys. Med. Rehabil. 85, 2004

Manheim C.J Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Wyd. 1, WSEiT, Wrocław 2011

Miedzianow M., Koncepcja PNF to nie tylko wzorce ruchowe- wywiad z dr. Agnieszką Stępień., Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja, nr. 13, wyd. Forum, Poznań styczeń 2011

Mikołajewska E., Kinesiotaping. PZWL, Warszawa 2004

Moritan T., Activity of the motor unit Turing concentric end eccentric contractions. American Journal od Physiology 66, 1987

Müller W., Stratz T., Local treatment of tendinopathies and mifascial pain syndromes with the 5-HT3 receptor antagonist tropisetro. J. Rheumatol. Suppl., 2004

Myers T., James E. Rozluźnianie powieziowe dla równowagi strukturalnej. WSEiT Poznań 2012

Myers T. Taśmy Antomiczne. MeridianyMięsniowo-powięziowe dla Terapeutów Manualnych i Specjalistów Leczenia Ruchem. Wydaniedrugie. DB Publishing, Warszawa 2010

Noll D. Shores J., Gamber R., Benefits of osteopathic manipulative treatment of hospitalized elderly patients with pneumonia. Journal of the American Osteopathic Association 100(12), 2000

Radjieski J., Lumley M., Cantieri M., Effect of osteopathic manipulative treatment on length of stay for pancreatitis: a randomized pilot study. Journal of the American Osteopathic Association 98 (5), 1998

Richter P., Hebgen E. Punktyspustowe i łańcuchymięśniowo-powięziowe. Galaktyka, Łódź 2010

Rosłowski A. Podstawy fizjoterapii w chorobach reumatycznych., wyd. AWF Wrocław, Wrocław 1998

Rosłowski A., Sroczyńska K., Rehabilitacja lecznicza chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. , wyd. „ Sport i turystyka” , Warszawa 1976

Schlepi R., Frindley T.W, Chaitow L., Huijing P.A Powięź. Badanie, profilaktyka i terapia dysfunkcji sieci powięziowej.Wyd.1, Elsavier Urban & Partner Wrocław 2014

Schwartz H., The use of counterstrain in an acutely ill in-hospital population .Journal of the American Osteopathic Association 90(2), 1986

Stanek A. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej w różnych typach kriokomór na homeostazę organizmu osób zdrowych i pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Rozprawa habilitacyjna nr. 10/2011, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2011

Stecco L. Manipulacja powięzi w zespołach bólowych układu ruchu. Odnowa, Szczecin 2010

Van Buskirk R., Nociceptive reflexes and somatic dysfunction. Journal of the American Osteopathic Association 90, 1990

Wasik A., Rosłowski A., Zaburzenia psychiczne w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa. Wiad. Lek., 1973

Wright B. A. Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa. PWN, Warszawa 1965

Zimmermann-Górska I. Nowe spojrzenie na „spondyloartropatie seronegatywne”, Nowa Klinika, 2002

Zembaty A., Kinezyterapia., tom II, wyd. Kasper, Kraków 2002

www. Gabinetmasazu.wroclaw.pl, stan na 05.05.2015, 18:16


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)