Ocena nawyków higienicznych u młodzieży w wieku licealnym = The rating of hygiene habits in people of secondary school age

Dominik Olejniczak, Katarzyna Taraś, Urszula Religioni, Aleksandra Czerw

Abstract


Olejniczak Dominik, Taraś Katarzyna, Religioni Urszula, Czerw Aleksandra. Ocena nawyków higienicznych u młodzieży w wieku licealnym = The rating of hygiene habits in people of secondary school age. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):36-46. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.22426

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.22426

https://pbn.nauka.gov.pl/works/600221

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-43cd4092-dbdb-4b02-a7ae-2eac6e953390

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A36-46

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 25.07.2015.

 

Ocena nawyków higienicznych u młodzieży w wieku licealnym

 

The rating of hygiene habits in people of secondary school age

 

Dominik Olejniczak1, Katarzyna Taraś2, Urszula Religioni1, Aleksandra Czerw1

 

1Warszawski Uniwersytet Medyczny

   Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

   ul. Banacha 1a,

   02-097 Warszawa

 

2Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

   Warszawski Uniwersytet Medyczny

   Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

   ul. Banacha 1a,

   02-097 Warszawa

 

Adres do korespondencji:

Dominik Olejniczak

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

ul. Banacha 1a,

02-097 Warszawa

 

dominikolejniczak@op.pl

Tel: 22 599 21 80

Fax: 22 599 21 81

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie

Dbanie o higienę jest istotnym elementem w życiu człowieka. Pozwala zachować zdrowie oraz zmniejsza ryzyko występowania niektórych chorób.

Już od najmłodszych lat człowiek uczy się podstawowych czynności higienicznych.

Z upływem lat dbanie o higienę rąk, twarzy i ciała staje się bardziej istotne.

Materiał i metoda

W badaniu wzięło udział 417 licealistów, w tym 226 kobiet i 191 mężczyzn. Wszyscy respondenci byli w wieku 17-19 lat, a niemal 80% z nich mieszkała w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców.

Do badania został wykorzystany autorski kwestionariusz w formie papierowej. Zawierał on 21 pytań dotyczących badanego problemu oraz 3 pytania dotyczące wieku, płci oraz miejsca zamieszkania badanych osób.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona. Za istotne statystycznie różnice uznano te, dla których prawdopodobieństwo p<0.05.

Wyniki

Zdecydowana większość licealistów bierze kąpiel - codziennie 60% badanych. Żaden ankietowany licealista nie kąpie się dwa razy w tygodniu. Ponad połowa 55% ankietowanych odpowiedziała, że myje włosy codziennie. Żaden z ankietowanych nie odpowiedział że w ogóle nie myje włosów. Na pytanie jak często ankietowani myją zęby, ponad połowa 54% odpowiedziała, że myje zęby dwa razy dziennie.

Wnioski

Zachowania higieniczne licealistów są zadowalające. Można stwierdzić, że licealiści dbają o swoją higienę osobistą. Prawie każdy z nich codziennie myje zęby oraz całe ciało. Ponad połowa ankietowanych chodzi kontrolnie do dentysty, oraz stosuje różne dodatkowe preparaty do mycia jamy ustnej, co prowadzi do poprawy stanu uzębienia. Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości poważniejszych problemów  z zębami.

    Respondenci dbają o mycie rąk po wyjściu z toalety lub przyjściu do domu. Obniża to ryzyko zapadnięcia na infekcje i choroby, wynikające z braku zachowania higieny.

 

Słowa kluczowe: higiena, zachowania zdrowotne, młodzież.

 

Abstract

 

Introduction

Taking care of your hygiene is a key element in human life. Allows you to stay healthy and reduce the risk of certain diseases.

From an early age man learns basic personal hygiene. Over the years, taking care of the hygiene of the hands, face and body becomes more important.

Matherial and methodes

In the study, 417 high school students participated, including 226 women and 191 men. All respondents were aged 17-19 years, and almost 80% of them lived in the city more than 500 thousand. residents. The survey questionnaire was used author of the paper. It included 21 questions on the test problem, and three questions on age, gender and place of residence of individuals.

The results were statistically analyzed using Pearson Chi2 test. The differences were considered statistically significant those for which the probability of p <0.05.

Results

The vast majority of high school students taking a bath - every day 60% of the respondents. No high school student respondent does not bathe twice a week. More than half of the 55% of respondents said that washing your hair every day. None of the respondents did not answer it at all does not wash hair. When asked how often respondents brush their teeth, more than half of the 54% said that brushing teeth twice a day.

Conclusions

Hygienic behavior of high school students are satisfactory. It can be concluded that high school students take care of their personal hygiene. Almost all of them daily brushing teeth and body. More than half of the respondents regard as controls to the dentist, and uses a variety of additional preparations for washing the mouth, which leads to the improvement of the teeth. Reduces the likelihood of future serious problems with their teeth. Respondents care about washing their hands after going to the toilet or returning home. This reduces the risk of developing infections and diseases due to lack of hygiene.

 

Key words: hygiene, health behaviour, young people.


Keywords


higiena, zachowania zdrowotne, młodzież, hygiene, health behaviour, young people.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Murawska-Ciałowicz E., Zawadzki M., „Higiena: podręcznik dla studentów kosmetologii”, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2009

Cianciara D., Miller M., Przewłocka T., ”Zwyczaje higieniczne Polaków”, Zakład Promocji Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny Warszawa 2001

Materiały Państwowej Inspekcji Sanitarnej ”Raport z analizy danych ankietowych pochodzących z badania zwyczajów żywieniowych i zdrowotnych młodzieży w gimnazjach”, Warszawa 2009

Wojtyła-Buciora P., „Badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży licealnej i ich rodziców w celu poznania możliwości optymalizacji programów edukacyjnych i działań z zakresu promocji zdrowia”, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Medycyny Społecznej Zakład Higieny, Poznań 2011

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., ”Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2010”, Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011

Cianciara D., Miller M., Przewłocka T., ”Zwyczaje higieniczne Polaków”, Zakład Promocji Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny Warszawa 2001

Cianciara D., Miller M., Przewłocka T., ”Zwyczaje higieniczne Polaków”, Zakład Promocji Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny Warszawa 2001


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)