Analiza nawyków i zachowań związanych ze stosowaniem leków oryginalnych i generycznych = The analysis of behaviour related to the use of original and generic drugs

Piotr Kozłowski, Dominika Streit, Magdalena Kozłowska

Abstract


Kozłowski Piotr, Streit Dominika, Kozłowska Magdalena. Analiza nawyków i zachowań związanych ze stosowaniem leków oryginalnych i generycznych = The analysis of behaviour related to the use of original and generic drugs. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):27-35. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.22392

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.22392

https://pbn.nauka.gov.pl/works/600221

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-b6702994-564a-4e79-8873-852a7206eecb

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A27-35

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 25.07.2015.

 

ANALIZA NAWYKÓW I ZACHOWAŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM LEKÓW ORYGINALNYCH I GENERYCZNYCH

The analysis of behaviour related to the use of original and generic drugs

 

Piotr Kozłowski1, Dominika Streit2, Magdalena Kozłowska3

 

1Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, UM w Lublinie

2Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Katedra i Klinika Neurologii, UM w Lublinie

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Aleje Racławickie 1, Lublin

e-mail: piotr7176@gmail.com

 

Abstrakt

Celem pracy była ocena zachowań i nawyków a także poziom wiedzy na temat leków generycznych. Badaniem objęto 108 osób. W grupie badanej kobiety stanowiły 67,6% respondentów, natomiast mężczyźni 32,4%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 20 do 60 lat. Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do lutego 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem badawczym, którym posłużono się do zebrania danych, był autorski kwestionariusz, który zawierał 29 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi-kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie.

                Najbardziej istotnym elementem dla ankietowanych wpływającym na wybór lek była jego cena. Istniała różnica biorąc pod uwagę płeć respondenta gdyż uwagę na cenę zwracało 58,9% kobiet i 37,1% mężczyzn. Większość ankietowanych (60,2%) nigdy nie została zapytana przez lekarza odnośnie preferencji dotyczących ceny leku. Jedna trzecia respondentów (32,4%) nigdy nie była zapytana przez farmaceutę o chęć kupna tańszego odpowiednika. Większość osób z grupy badanej (69,4%) zawsze lub sporadycznie wybierała kupno leku generycznego nawet jeżeli w aptece dostępny jest lek oryginalny. Analizie i ocenie została poddana również wiedza na temat leków oryginalnych i generycznych. Zdaniem jednej trzeciej (34,3%) ankietowanych nie było różnicy w działaniu pomiędzy lekami generycznymi a oryginalnymi.

Respondenci zapytani czy obie grupy leków maja ten sam skład w 50,9% nie znali odpowiedzi na to pytanie.

 

Słowa kluczowe: leki generyczne, leki odtwórcze, generyk.

 

 

Abstract

                The aim of the study was an evaluation of behaviours and habits, as well as an essesment of the level of knowledge about generic drugs. The study included 108 people. In the study group, women accounted for 67.6% of respondents, while 32.4% were men. The age of the respondents ranged from 20 to 60. The study was conducted in the period from January to February 2015 and it employed standardized interview research method. Research tool, which was used for data collection was a questionnaire consisted of 29 questions multiple-choice questions. Statistical analysis was performed using the chi-square test. All values for which p <0.05 (probability of error) were considered statistically significant.

                For the participants, the most important factor influencing the choice of particular drug was the price of the product. The difference was related to gender as 58.9% of female and only 37.1% male respondents agreed on the relevance of the price. The majority of the respondents (60.2%) had never been asked by a pharmacist about their price-dependent preferences. One third of the respondents (32.4%) had never been offered a cheaper generic equivalent for a brand-name drug. Most participants of the study (69.4%) always or occasionally chose to buy a cheaper generic equivalent fro a brand-name drug. The participants knowledge about original and generic drugs was also analysed and evaluated. According to one third (34.3%) of the respondents the generic products had effects identical to the original drugs. Being asked if the two groups products have the same composition, 50.9% of respondents did not know the answer.

 

Key words: generic drug, generics.


Keywords


leki generyczne, leki odtwórcze, generyk, generic drug, generics.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Lewek P., Kardas P.: Leki generyczne w praktyce lekarza rodzinnego; Forum Medycyny Rodzinnej 2009, tom 3, nr 4, 266–271.

European Medicines Agency; Pytania i odpowiedzi na temat leków generycznych; 22 listopada 2012 EMA/393905/2006 Rev. 2.

Davit B., Nwakama P., Buehler G. i inni: Comparing generic and innovator drugs: a review of 12 years of bioequivalence data from the United States Food and Drug Administration; Ann Pharmacother. 2009;43(10):1583-97.

Brodniewicz T., Kurowski K., Jakubiak L.: Innowacje w medycynie i farmacji; European Economic Congress 2011.

Dunne S.S., Dunne C.P.: What do people really think of generic medicines? A systematic review and critical appraisal of literature on stakeholder perceptions of generic drugs; BMC Med. 2015,29;13:173.

Gothe H., Schall I., Saverno K. i inni: The Impact of Generic Substitution on Health and Economic Outcomes: A Systematic Review; Appl Health Econ Health Policy 2015;13,1:21-33.

Bączkowka T., Lao M.; Leki oryginalne i odtwórcze w immunosupresji - jak dokonać racjonalnego wyboru? Nefrologia i Dializoterapia Polska; 2011;15:109-115.

Toverud E.L., Hartmann K., Håkonsen H.: A Systematic Review of Physicians' and Pharmacists' Perspectives on Generic Drug Use: What are the Global Challenges?; Appl Health Econ Health Policy 2015;13,1:35-45.

Kesselheim A.: Clinical equivalence of generic and brand-name drugs used in cardiovascular disease: a systematic review and meta–analysis; JAMA 2008;300:2514–2526.

Jakoniuk D.; Biorównoważność w ocenie skuteczności terapeutycznej leków generycznych; Zakład Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Farm-Pol 2009;65:834-838.

Skrzypczak Z., Haczyński J.: Światowy rynek farmaceutyczny w dobie kryzysu gospodarczego; Problemy Zarządzania; 11,1,2:128 – 145.

Drozdowska A., Hermanowski T.: Predictors of generic substitution: The role of psychological, sociodemographic, and contextual factors; Res Social Adm Pharm. 2015;27.

Dusza A.; Polacy nie wiedzą, co to są zamienniki; Medexpress.pl 2013.

Lewek P., Śmigielski J., Kardas P.: Czy poglądy aptekarzy sprzyjają substytucji generycznej – badanie ankietowe w województwie łódzkim; Nowiny Lekarskie 2013;82;4:329–334.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)