Przydatność rokownicza nowych markerów w przewlekłej skurczowej niewydolności serca = The prognostic usefulness of new markers in chronic systolic heart failure

Agnieszka Surowiec, Daniel Rogowicz, Łukasz Wołowiec, Bartosz Kochański, Małgorzata Wołowiec, Anna Plaskiewicz, Alicja Krakowska, Walery Zukow

Abstract


Surowiec Agnieszka, Rogowicz Daniel, Wołowiec Łukasz, Kochański Bartosz, Wołowiec Małgorzata, Plaskiewicz Anna, Krakowska Alicja, Zukow Walery. Przydatność rokownicza nowych markerów w przewlekłej skurczowej niewydolności serca = The prognostic usefulness of new markers in chronic systolic heart failure. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):11-22. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.22209

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.22209

https://pbn.nauka.gov.pl/works/599236

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-8513eaa7-5cb2-478b-9e97-a2125f241da8

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A11-22

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 25.07.2015.

 

Przydatność rokownicza nowych markerów w przewlekłej skurczowej niewydolności serca

The prognostic usefulness of new markers in chronic systolic heart failure

 

Agnieszka Surowiec1, Daniel Rogowicz1, Łukasz Wołowiec1, Bartosz Kochański2, Małgorzata Wołowiec3, Anna Plaskiewicz2, Alicja Krakowska2, Walery Zukow4

 

1Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3Koło Naukowe Psychologii Zarządzania, Katedra Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

4Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Przewlekła skurczowa niewydolność serca (PNS) jest chorobą o złożonej symptomatologii. PNS dzieli się na skurczową oraz na niewydolność serca (NS) z zachowaną frakcją wyrzutową. Choroba ta występuje u około 1-2% dorosłych w krajach rozwiniętych, natomiast u osób >70 roku życia odsetek ten stanowi >10%. Niewydolność serca stanowi jedną z wiodących przyczyn śmierci i niepełnosprawności na świecie, ponadto charakteryzuje się stale rosnącą zapadalnością. W przebiegu tej choroby w mięśniu sercowym dochodzi do niekorzystnych zmian, które mogą zostać zatrzymane lub nawet cofnięte poprzez wczesne, odpowiednie i zintensyfikowane leczenie. Chorzy na PNS stanowią niejednorodną grupę, a wpływ na stężenie peptydów natriuretycznych mają różne czynniki kliniczne, takie jak wiek, płeć, funkcja nerek, funkcja tarczycy, indeks masy ciała oraz niedokrwistości. Ponadto ocena stężenia peptydów natriuretycznych nie charakteryzuje wszystkich mechanizmów, które stanowią podłoże niewydolności serca. Zarówno chorzy ze skurczową PNS jak i chorzy z zachowaną frakcją wyrzutową mają podobne objawy, ale różne przyczyny patofizjologiczne NS oraz odmienną odpowiedź na leczenie. Na skutek tych wszystkich ograniczeń peptydów natriuretycznych w dalszym ciągu poszukuje się nowych markerów, które w lepszy i dokładniejszy sposób będą oceniały rokowanie chorych na PNS w praktyce klinicznej. Celem pracy jest przedstawienie roli wybranych nowych markerów w stratyfikacji ryzyka chorych z przewlekłą skurczową niewydolnością serca.

 

Abstract

Chronic systolic heart failure (CHF) is a disease with complex symptomatology. Chronic CHF can divided into systolic and heart failure (NS) with preserved ejection fraction. Approximately 1-2% of adults suffer from the disease in the developed countries, whereas it affects >10% of  patients > 70 years of age. Heart failure is one of the leading causes of death and disability in the world, furthermore it is characterized by an ever-increasing incidence. In the course of the disease adverse changes take place in the heart muscle, however, these changes can be stopped or even reversed by timely, relevant and intensified treatment. Patients with CHF are a heterogeneous group and the influence on the concentration of natriuretic peptides have various clinical factors such as age, sex, renal function, thyroid function, body mass index and anemia. Moreover, the evaluation of natriuretic peptides does not characterize all the mechanisms that underlie heart failure. Both patients with systolic CHF and patients with preserved ejection fraction have similar symptoms but different pathophysiological causes of NS and a different response to treatment. As a result of all these limitations related to natriuretic peptides there are still searches for new markers that will assess the prognosis of CHF patients in clinical practice better and more accurately. The aim of the study is to present the role of new (selected) markers in risk stratification of patients with chronic systolic heart failure.

 

Słowa kluczowe: przydatność rokownicza, markery, przewlekła skurczowa niewydolność serca.

Key words: prognostic usefulness, markers, chronic systolic heart failure.


Keywords


przydatność rokownicza, markery, przewlekła skurczowa niewydolność serca, prognostic usefulness, markers, chronic systolic heart failure.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Grupa Robocza 2012 Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ds. Rozpoznania oraz Leczenia Ostrej i Przewlekłej Niewydolności Serca DWWZANSE (Hfa). Kardiologia polska. Kardiol Pol 2012;70:101–76.

Mosterd A, Hoes AW. Clinical epidemiology of heart failure. Heart 2007;93:1137–46.

Lloyd-Jones D, Adams RJ, Brown TM, Carnethon M, Dai S, De Simone G, et al. Executive summary: Heart disease and stroke statistics-2010 update: A report from the american heart association. Circulation 2010;121:410–528.

Schocken DD, Benjamin EJ, Fonarow GC, Krumholz HM, Levy D, Mensah G a., et al. Prevention of heart failure: A scientific statement from the American Heart Association Councils on epidemiology and prevention, clinical cardiology, cardiovascular nursing, and high blood pressure research; Quality of Care and Outcomes Research Interdisc. Circulation 2008;117:2544–65.

Clerico A, Passino C, Franzini M, Emdin M. Cardiac biomarker testing in the clinical laboratory: Where do we stand? General overview of the methodology with special emphasis on natriuretic peptides. Clin Chim Acta 2015;443C:17–24.

Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE, Drazner MH, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: A report of the American college of cardiology foundation/american heart association task force on practice guidelines. J Am Coll Cardiol 2013;62:e147–239.

Vondráková D, Málek F, Ošt׳ádal P, Kru¨ger A, Neužil P. New biomarkers and heart failure. Cor Vasa 2013;55:e345–54.

Van Kimmenade RRJ, Januzzi JL. Emerging biomarkers in heart

failure. Clin Chem 2012;58:127–38.

Kalogeropoulos AP, Georgiopoulou V V, Butler J. Clinical adoption of prognostic biomarkers: the case for heart failure. Prog Cardiovasc Dis 2012;55:3–13.

Hirschfield GM, Pepys MB. C-reactive protein and cardiovascular disease: New insights from an old molecule. QJM - Mon J Assoc Physicians 2003;96:793–807.

Araújo JP, Lourenço P, Azevedo A, Friões F, Rocha-Gonçalves F, Ferreira A, et al. Prognostic value of high-sensitivity C-reactive protein in heart failure: a systematic review. J Card Fail 2009;15:256–66.

Lok DJ, Klip IT, Lok SI, Porte PWB De, Badings E, Wijngaarden J Van, et al. Incremental Prognostic Power of Novel Biomarkers Protein , Galectin-3 , and High-Sensitivity Troponin-T ) in Patients With Advanced Chronic Heart Failure 2013.

Windram JD, Loh PH, Rigby AS, Hanning I, Clark AL, Cleland JGF. Relationship of high-sensitivity C-reactive protein to prognosis and other prognostic markers in outpatients with heart failure. Am Heart J 2007;153:1048–55.

Anand IS, Latini R, Florea VG, Kuskowski M a, Rector T, Masson S, et al. C-reactive protein in heart failure: prognostic value and the effect of valsartan. Circulation 2005;112:1428–34.

Lamblin N, Mouquet F, Hennache B, Dagorn J, Susen S, Bauters C, et al. High-sensitivity C-reactive protein: potential adjunct for risk stratification in patients with stable congestive heart failure. Eur Heart J 2005;26:2245–50.

Wedel H, McMurray JJ V, Lindberg M, Wikstrand J, Cleland JGF, Cornel JH, et al. Predictors of fatal and non-fatal outcomes in the Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in Heart Failure (CORONA): incremental value of apolipoprotein A-1, high-sensitivity C-reactive peptide and N-terminal pro B-type natriuretic peptide. Eur J Heart Fail 2009;11:281–91.

Tago K, Noda T, Hayakawa M, Iwahana H, Yanagisawa K, Yashiro T, et al. Tissue distribution and subcellular localization of a variant form of the human ST2 gene product, ST2V. Biochem Biophys Res Commun 2001;285:1377–83.

Pascual-Figal DA, Ordoñez-Llanos J, Tornel PL, Vázquez R, Puig T, Valdés M, et al. Soluble ST2 for predicting sudden cardiac death in patients with chronic heart failure and left ventricular systolic dysfunction. J Am Coll Cardiol 2009;54:2174–9.

Shah R V, Januzzi JL. ST2: a novel remodeling biomarker in acute and chronic heart failure. Curr Heart Fail Rep 2010;7:9–14.

Weinberg EO, Shimpo M, De Keulenaer GW, MacGillivray C, Tominaga S, Solomon SD, et al. Expression and regulation of ST2, an interleukin-1 receptor family member, in cardiomyocytes and myocardial infarction. Circulation 2002;106:2961–6.

Sanada S, Hakuno D, Higgins LJ, Schreiter ER, McKenzie ANJ, Lee RT. IL-33 and ST2 comprise a critical biomechanically induced and cardioprotective signaling system. J Clin Invest 2007;117:1538–49.

Ky B, French B, McCloskey K, Rame JE, McIntosh E, Shahi P, et al. High-sensitivity ST2 for prediction of adverse outcomes in chronic heart failure. Circ Heart Fail 2011;4:180–7.

Sobczak S, Wojtczak-Soska K, Ciurus T, Sakowicz A, Pietrucha T, Lelonek M. Single sST2 protein measurement predicts adverse outcomes at 1-year follow-up in patients with chronic heart failure. Pol Arch Med Wewnętrznej 2014;124:452–8.

Niizeki T, Takeishi Y, Arimoto T, Nozaki N. Persistently Increased Serum Concentration of Heart-Type Fatty Acid-Binding Protein Predicts Adverse Clinical Outcomes in Patients With Chronic Heart Failure 2008;72:109–14.

Setsuta K, Seino Y, Kitahara Y, Arau M. Elevated Levels of Both Cardiomyocyte Membrane and Myofibril Damage Markers Predict Adverse Outcomes in Patients With Chronic Heart Failure 2008;72:569–74.

Otaki Y, Arimoto T, Takahashi H, Kadowaki S, Ishigaki D, Narumi T, et al. Prognostic Value of Myocardial Damage Markers in Patients with Chronic Heart Failure with Atrial Fibrillation. Intern Med 2014;53:661–8.

Niizeki T, Takeishi Y, Arimoto T, Takabatake N, Nozaki N, Hirono O, et al. Heart-type fatty acid-binding protein is more sensitive than troponin T to detect the ongoing myocardial damage in chronic heart failure patients. J Card Fail 2007;13:120–7.

Ahmad T, Fiuzat M, Pencina MJ, Geller NL, Zannad F, Cleland JGF, et al. Charting a roadmap for heart failure biomarker studies. JACC Heart Fail 2014;2:477–88.

Ky B, French B, Levy WC, Sweitzer NK, Fang JC, Wu AHB, et al. Multiple biomarkers for risk prediction in chronic heart failure. Circ Hear Fail 2012;5:183–90.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)