Zapotrzebowanie na edukację z zakresu profilaktyki nowotworu jądra w grupie młodych mężczyzn - badania wstępne

Agata Pietraszek, Joanna Brzozowska, Marianna Charzyńska-Gula, Marta Łuczyk, Andrzej Stanisławek, Robert Łuczyk

Abstract


Pietraszek Agata, Brzozowska Joanna, Charzyńska-Gula Marianna, Łuczyk Marta, Stanisławek Andrzej, Łuczyk Robert. Zapotrzebowanie na edukację z zakresu profilaktyki nowotworu jądra w grupie młodych mężczyzn - badania wstępne = The need for education on testicular cancer prevention among young men - a preliminary report. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):521-532. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.21758

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.21758

https://pbn.nauka.gov.pl/works/597083

POL-index https:/pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-4e7ded6e-f8c7-4d74-9378-5568a10e8349

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A521-532

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 25.07.2015.

 

Zapotrzebowanie na edukację z zakresu profilaktyki nowotworu jądra w grupie młodych mężczyzn - badania wstępne

The need for education on testicular cancer prevention among young men - a preliminary report

 

Agata Pietraszek1, Joanna Brzozowska2, Marianna Charzyńska-Gula3, Marta Łuczyk1, Andrzej Stanisławek1, Robert Łuczyk4

 

1. Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

2. Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

3. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska

4. Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

 

1. Department of Oncology, Chair of Oncology and Environmental Health, Faculty of Health Science, Medical University of Lublin, Poland

2. Department of Ethic and Human Philosophy, Chair of Humanities, Faculty of Health Science, Medical University of Lublin, Poland

3. Faculty of Social Sciences and Humanities, Higher Vocational School Memorial of Prof. Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg, Poland

4. Chair of internal Medicine and Department of Internal Medicine in Nursing, Faculty of Health Science, Medical University of Lublin, Poland

 

Słowa kluczowe: nowotwory jąder, samobadanie, zachowania zdrowotne, zdrowie mężczyzny.

 

Key words: Testicular Neoplasms, Self-Examination, Health-Behavior, Men’s Health.

 

Adres do korespondencji:

Agata Pietraszek, Katedra Onkologii I Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4 (Collegium Maximum), Lublin 20-081, agata.pietraszek.umlub@gmail.com

 

Streszczenie

Wstęp. Rak jądra jest najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn w wieku od 15 do 35 lat. Badania sugerują wysoki potencjał wykorzystania samobadania jąder w profilaktyce raka jąder. Niemniej jednak, wiele doniesień wskazuje na niską wiedzę oraz słabe rozpowszechnienie samobadania wśród młodych mężczyzn wielu narodowości.

Cel pracy. Ocena zapotrzebowania na informacje dotyczące samobadania i chorób nowotworowych jąder w wybranej grupie młodych mężczyzn oraz znaczenia pracowników ochrony zdrowia, jako źródła tych informacji.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Narzędziem badawczym zastosowanym w pracy był autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 198 młodych mężczyzn w wieku od 17 do 29 lat

Wyniki. Nawet 73,2% ankietowanych nigdy nie słyszało o samobadaniu jąder. Ponad 79,8% mężczyzn deklarowała, iż nie wykonuje samobadania. Głównym powodem nie wykonywania samobadania przez respondentów był brak wiedzy odnośnie techniki badania. Nawet 50,5% ankietowanych chciałoby wziąć udział w edukacji onkologicznej na temat samobadania jąder. Preferowaną formą edukacji onkologicznej wśród badanych mężczyzn była głownie łatwo dostępne ulotki i broszury (49,5%). Respondenci deklarowali, iż do praktykowania samobadania jąder mogłaby ich zmotywować głównie partnerka (49,2%).

Wnioski. Rozpowszechnienie samobadania jąder wśród badanych mężczyzn jest bardzo niskie. Konieczne jest pilne opracowanie i wdrożenie sprawdzonych programów edukacyjnych skierowanych na profilaktykę nowotworów jąder.

 

Summary

Background. Testicular cancer is the most common type of neoplasm among men aged 15-35. The research suggests a high potential of testicular self-examination in testicular cancer prevention. However, numerous studies demonstrate a poor level of knowledge on and a low popularity of testicular self-examination among young men of various nationalities.

Objectives. The assessment of the respondents' demand for information on self-examination and testicular cancer in the selected group of young men and of the role of medical professionals as an information source.

Material and methods. The research was conducted with the use of the diagnostic survey method and the questionnaire technique. A questionnaire prepared by the authors constituted the research instrument for the study. The survey included 198 young men aged 17-29.

Results. As many as 73.2% of the respondents had never heard of testicular self-examination. Over 79.8% of the men declared that they had not performed the self-examination. The major reason why the respondents did not practice the self-examination was the lack of knowledge on the technique. As many as 50,5% of the surveyed would like to participate in oncological education on testicular self-examination.  The preferred forms of oncological education for the surveyed men were easily accessible leaflets and brochures (49.5%). The respondents claimed that they could be motivated to practice testicular self-examination by their partner (49.2%).

Conclusions. Testicular self-examination was found to be rarely practiced by the surveyed men. Thus, there is an urgent need to develop and implement reliable educational programmes focussing on testicular cancer prevention.


Keywords


nowotwory jąder; samobadanie; zachowania zdrowotne; zdrowie mężczyzny; Testicular Neoplasms; Self-Examination; Health-Behavior; Men’s Health.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z 29/05/2015

Pypno W. Rak jądra. Post. Nauk Med. 2014; 1: 64-65

Pawlicki M, Siedlecki P. Nowotwory układu moczowo – płciowego. W: Krzakowski M, (red.). Onkologia kliniczna. Tom II. Warszawa: Wyd. Med. Borgis; 2006: 912 – 942

Czernek U. Nowotwory jądra. W: Kordek R, (red.). Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. III. Gdańsk: Via Medica; 2007: 267-270

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia. W: Woynarowska B. (red.). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN; 2012: 126-138

Kordek R, Piekarski J. Wczesna wykrywalność nowotworów. W: Kordek R, (red.). Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. III. Gdańsk: Via Medica; 2007: 67-70

Chmielarczyk W, Galicka M, Wojtaszczyk K. Refleksje na temat perspektywy edukacji onkologicznej w Polsce. Nowotwory. 2011; 61(2):178-180

Tichler T, Weitzen R, Feinstone A, Orvieto R, Moskovitz M, Singer A. Testicular cancer self awareness and testicular self examination in soldiers and physicians in the Israeli army. Harefuah. 2000; 139 (3–4): 102–105, 166

Sirin A, Unsal ŞA, Taşçı A. Protection from cancer and early diagnosis applications in İzmir, Turkey: A pilot study. Cancer Nurs. 2006; 29: 207-213

Wynd CA. Testicular self-examination in young adult men. J Nursing Schol. 2002; 34: 251-255

Handy P, Sankar KN. Testicular self-examination –Knowledge of men attending a large genito urinary medicine clinic. Health Educ J. 2008; 67, 9-15

Özbaş A, Çavdar İ, Fındık ÜY, Akyüz N. Inadequate Knowledge Levels of Turkish Male University Students about Testicular Self-Examination. Asian Pacific J Cancer Prev. 2011; 12: 919-922

Evans EC, Steptoe A, Wardle J. Testicular selfexamination: change in rates of practice in European

university students, from 13 countries, over a 10-year period. JMHG. 2006; 3: 368-37

Khadra A., Oakeshott P. Pilot study of testicular cancer awareness and testicular self-examination in men attending two South London general practices. Fam Pract. 2002; 19(3):294-6

Ugurlu Z, Akkuzu G, Karahan A. Testicular Cancer Awareness and Testicular Self-Examination among University Students. Asian Pacific J Cancer Prev. 2011; 12: 695-698

Yılmaz E, Koca Kutlu A, Çeçen D. The knowledge, attitude and behaviors school of health students related testicular cancer and testicular self examination. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2009; 4: 72-85 (in Turkish)

Shallwani K, Ramji R, Ali TS, Khuwaja AK. Self examination for Brest and testicular cancers: a community-based Intervention Study. Asian Pacific J Cancer Prev. 2010; 11: 383-386

McCullagh J, Lewis G, Warlow C. Promoting awarenessand practice of testicular self-examination. Nurs Stand. 2005; 19: 41-9

Vadaparampil ST, Moser RP, Loud J, Peters JA, Greene MH, Korde L. Factors associated with testicular self-examination among unaffected men from multiple-case testicular cancer families. Hered Cancer Clin Pract. 2009; 7: 1-10

Ward KD, Vander Weg MW, Read MC, Read MC, Sell MA, Beech BM. Testicular cancer awareness and self examination among adolescent males in a community- based youth organization. Prev Med. 2005; 41: 386-398.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)