Zmiany wybranych wskaźników i cech gazometrii krwi w okresie fizjologicznej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku

Mirosław Mrozkowiak

Abstract


Mrozkowiak Mirosław. Zmiany wybranych wskaźników i cech gazometrii krwi w okresie fizjologicznej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = Changes in selected indicators and characteristics of blood gases during the period of physiological restitution after exercise endurance man in the 6 decade of life. A case report. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):489-506. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.21437

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A489-506

https://pbn.nauka.gov.pl/works/594545

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.21437

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 25.07.2015.

 

Zmiany wybranych wskaźników i cech gazometrii krwi w okresie fizjologicznej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku

Changes in selected indicators and characteristics of blood gases during the period of physiological restitution after exercise endurance man in the 6 decade of life. A case report

 

Mirosław Mrozkowiak

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej Zdrowia i

Turystyki, ul. Ogińskiego 16, Bydgoszcz

 

Słowa kluczowe: wysiłek wytrzymałościowy, wczesna i późna samoistna restytucja.

Keywords: exercise endurance, early and late spontaneous restitution.

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie.

Wypoczynek rozumieniu fizjologicznym jest dynamicznie zmiennym stanem ustroju, następującym bezpośrednio po zakończeniu bądź też zmniejszeniu intensywności wysiłku fizycznego lub umysłowego. W tym okresie dominują procesy asymilacyjne nad dysymilacyjnymi. Spadek wydolności fizycznej w starszym wieku należy tłumaczyć pogorszeniem stopnia perfuzji mięśni podczas wysiłku. Jego przyczyn należy upatrywać w anatomicznych zmianach zachodzących zarówno w mięśniu sercowym, jak i w naczyniach krwionośnych.

Celem pracy jest wykazanie zmian wybranych wskaźników i cech gazometrii krwi w okresie  fizjologicznej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym u mężczyzny w 6 dekadzie życia.

Materiał i metody. Badany mężczyzna realizujący zdrowy styl życia poddał się oznaczeniu wybranych wskaźników krwi po wysiłku wytrzymałościowym w czasie restytucji samoistnej: pH, PCO2, PO2, BB, BE, BEart,cHCO3, SO2(c).

Uzyskane wyniki. Pozytywne wyniki zaobserwowano w większości mierzonych wskaźników i cech gazometrii krwi. Przy czym różnie prezentowała się ich konfiguracja w trakcie 5 dniowego cyklu pomiarowego. Najbardziej pozytywne zmiany zaobserwowano w wielkości: BB, BE, PCO2.

Wnioski

  1. W okresie wczesnej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym u 61 letniego mężczyzny normalizacji ulega: ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi, tętno, ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, zasady buforujące osocze, stan zasad (nadmiar / niedobór). W okresie restytucji późnej: saturacja tlenowa, ciśnienie parcjalne tlenu.
  2. Należy przyjąć, że wskaźnik aktualnego nadmiaru zasad i stężenia jonów wodorowęglanowych wymaga dłuższego okresu normalizacji niż 54 godzina restytucji późnej.

 

Abstract

Introduction.

Rest meaning is dynamically variable physiological state of the body, immediately following the completion or reducing the intensity of physical or mental. During this period, dominated by the processes of assimilation over dissimilation. The decline of physical performance in older extent be explained by the deterioration of muscle perfusion during exercise. Its causes should be sought in anatomical changes occurring both in the myocardium, as well as blood vessels.

The aim of the study is to demonstrate the changes in selected indicators and characteristics of blood gases during the period of physiological restitution after exercise endurance for a man in 6 decade of life.

Materials and methods. Tested man pursuing a healthy lifestyle surrendered to the designation of selected indicators of blood after exercise endurance during spontaneous restitution pH, PCO2, PO2, BB, BE, BEart,cHCO3, SO2(c).

Obtained results. Positive results were observed in most measured rates and characteristics of blood gases. At the same time differently they presented their configuration during the 5-day measurement cycle. The most positive changes were observed in the size of BB, BE, PCO2.

Conclusions

1. During the early restitution after exercise endurance in a 61 year old male normalization is: systolic and diastolic arterial blood pressure, heart rate, the partial pressure of carbon dioxide, the principle of buffering plasma, state principles (excess / deficiency). In the late restitution: oxygen saturation, partial pressure of oxygen.

2. It is assumed that the current rate of excess bases and bicarbonate ion concentration requires a longer period of normalization than 54 hours restitution of late.


Keywords


wysiłek wytrzymałościowy, wczesna i późna samoistna restytucja, exercise endurance, early and late spontaneous restitution.

Full Text:

PDF

References


Jethon Zb., Aktywność ruchowa jako dystres, Hygea Public Health, 2013, 48 (2), 156-161.

Dehn M.M., Bruce R.A.: Longitudinal variations in maximal oxygen intake with age and activity. J. Appl. Physiol., 1972, 33, 805–807.

Żołądź J.A.: Wydolność fizyczna człowieka. W: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, red. J. Górski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 465–536.

Cobb F.R. i wsp.: Aging: Can the effects be prevented ? W: Exercise and Circulation in Health and Disease, red. B. Saltin i wsp. Human Kinetics, Champaign 2000, 245–256.

Mrozkowiak Mirosław, Mrozkowiak Magdalena: Co to jest zdrowy styl życia = What is meant by the healthy lifestyle? W: Ontogeneza i promocja zdrowia : w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, s. 117 130.

Łukaszewska J., Raczyńska B., Wawrzyńczak-Witkowska A., Restytucja w procesie treningowym, II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej, 1986, s. 298-315.

Ulatowski T., Teoria i metodyka sportu, SiT, Warszawa, 1981, s. 67.

McDougall J. D. Ward G. R., Sale D. G., Sutton J.R., Biochemical adaptation of human skeletal muscle to heavy resistance training and immobilization, J. Appl. Physiol, 1977, 43, 4, 800.

Presiler E., Fizjologiczne mechanizmy wydolności fizycznej (w zarysie), Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF Poznań, nr 57, 1984 r, 41-43.

Preisler E., Zachowanie się siły mięśniowej kajakowców i narciarzy po wysiłkach długotrwałych, Wychowanie Fizyczne i Sport, 1958, 2,53.

Preisler E., Zachowanie się siły mięśniowej kajakowców i narciarzy po wysiłkach długotrwałych, Wychowanie Fizyczne i Sport, 1958, 2,53.

Preisler E., Badanie czynnościowe w ocenie wydolności wysiłkowej ustroju, II Zmiany krzywej elektrokardiograficznej. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1958, 2, 567.

Preisler E., Wróblewska D., Doręgowska E., Wydolność fizyczna młodzieży medycznej w świetle próby czynnościowej układu krążenia, Kultura Fizyczna i Sport, 1958, 12, 273.

Preisler E., Kabza R., Zmiany aktywności aminotrasferazy asparaginianowej i alaninowej pod wpływem wysiłków wytrzymałościowych, Medycyna Pracy, 1967, 18, 333.

Górski J., Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2010, 301-302.

Jager A., Nazar K., Dziak A., Medycyna Sportowa, PZWL, Warszawa, 2013, 48.

Jaskólski Artur i Anna, Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka, AWF Wrocław, 2009, 389.

Klopp RC, Niemer W, Schulz J., J Complement Integr Med. 2013;10(Suppl):S13-9. doi: 10.1515/jcim-2013-0032

Drożdż W., Aktywacja granulocytów obojętnochłonnych i stres oksydacyjny u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych. Pol Przeg. Chirurg, 2000, 72, 5: 403–417.

Ernst E, Matari A ., Intermittent claudication, exercise and blood rheology. Circulation, 1987, 76: 1110–1115.

Bushinsy D.A., Acid-base imbalance and the skelton. Eur. J. Nutr. 40, 238-244.

Żołądź J.A., Fizjologia wysiłku fizycznego, [W] Fizjologia człowieka, [red.] Konturek S., ElSEVIER, Urbam & Partner, Wrocław, 2007, 1146.

Romanowski W., Eberhard A., Profilaktyczne znaczenie zwiększonej aktywności fizycznej, PZWL, Warszawa, 1972, 33.

Harris R.C., Sahlin K., Hultman E., Phosphagen and lactate contens of m. quadricps femoris of man after exercise, J. Appl. Physiol, 1977, 43/5, 852.

Gieremek K., Dec L., Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa Biologiczna, AWF, Katowice, 2000, 35.

Swallen T., Erythrocyte osmotic fragility test. Postgraduate Med., 1967, 36, A-46.

Romanowski W., Eberhard A., Profilaktyczne znaczenie zwiększonej aktywności fizycznej, PZWL, Warszawa, 1972, 33.

Art T., Lekeux P. 2005. Exercise-induced physiological adjustments to stressful conditions in sports horses. Livestock Production Science, 92: 101-111.

Williams C.A., Burk A.O. 2012. Antioxidant status in elite three-day event horses during competition. Oxidative Medicine and Cellular Longevity: 1-8.

Kirschvink N., de Moffarts B., Lekeux P. 2008. The oxidant/antioxidant equilibrium in horses. The Veterinary Journal, 177: 178-191.

Deaton C.M, Marlin D.J. 2003. Exercise-associated oxidative stress. Clin. Tech. in Equine Pract., 2: 278-291.

Mrozkowiak M, Przebieg samoistnej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku, [W] Behawioralne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych, [red.] Kaiser A, Warszawa, 2015 r., 165-182.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)