A historical and geographical analyses of peculiarities of establishing Yaremche-Vorokhta resort area, the largest in the Eastern Carpathians of the Austro-Hungarian period

Mykhailo Josypovycz Rutynskyi

Abstract


Rutynskyi Mykhailo. A historical and geographical analyses of peculiarities of establishing Yaremche-Vorokhta resort area, the largest in the Eastern Carpathians of the Austro-Hungarian period. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):475-488. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.21156

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A475-488

https://pbn.nauka.gov.pl/works/593179

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.21156

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 15.07.2015.

 

A HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ANALYSES OF PECULIARITIES OF ESTABLISHING YAREMCHE-VOROKHTA RESORT AREA, THE LARGEST IN THE EASTERN CARPATHIANS OF THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD

 

Mykhailo Rutynskyi*

 

*Ivan Franko National University of Lviv,

41, Doroshenko St., UA – 79000 L’viv, Ukraine, gm_lviv@i.ua

Abstract

 

This paper analyses the historical and geographical conditions and the peculiarities of  formation of the spa and climatic health resort area along the Prut river in the Eastern Carpathians at the end of XIX-th and the beginning of the XX-th century. The main centers of that climatic health resort area were mountainous villages Yaremche, Dora, Tatariv, Mykulychyn, Vorokhta located along the Trans-Carpathian railway line opened at the end of the nineteenth century. The peculiarities of  establishing the health-recreation specialization of the  settlements within the studied mountainous area were analyzed. The process of consolidation of the Hutsul villages in the polycentric Yaremche-Vorokhta resort area  of the Alpine spa and climatic health resorts type is found out.

 

Key words: spa and climatic health resort, historical and geographical analyses, health and recreational specialization, natural health-improvement resources, resort recreation, stages of resort area development.


Keywords


spa and climatic health resort, historical and geographical analyses, health and recreational specialization, natural health-improvement resources, resort recreation, stages of resort area development

Full Text:

PDF

References


BAKER, A.R.H. (1977). Historical Geography. Progress in Human Geography, 1, 465–474.

BAKER, A.R.H. (1979). Historical Geography: a New Beginning. Progress in Human Geography, 3, 560–570.

BAKER, A.R.H. (1982). On ideology and historical geography. In Baker, A.R. H., Billinge M. eds. Period and Place, Research Methods in Historical Geography. Cambridge (CUP), 233–243.

BAKER, A.R.H., GREGORY, D. eds. (1984) Explorations in Historical Geography. Cambridge (Cambridge University Press).

BEJDYK, О. (2001). Rekreacijno-turystycni resursy Ukrainy. Кyiv (VC Кyiv. Un-t).

BUTLIN, R. (1993). Historical Geography: Through the Gates of Space and Time. Oxford (Oxford University Press).

BUTLIN, R. (2013). Theory and Methodology in Historical Geography. In Pacione, M., ed. Historical Geography: Progress and Prospect. London (Routledge), 5–43.

BUTLIN, R., DODGSHON, R. (1998). An Historical Geography of Europe. Oxford (Oxford University Press).

DENNIS, R. (1984). Historical Geography: Theory and Progress. Progress in Human Geography, 8, 536–543.

ENTRIKIN, J. ed. (2008). Regions: Critical Essays in Human Geography. Aldershot.

GAGEN, E., LORIMER, H., VASUDEVAN, A. eds. (2007). Practising the Archive: Reflections on Method and Practice in Historical Geography. London (HGRG. Royal Geographical Society).

GREGORY, D. (1982). Action and structure in historical geography. In Baker, A.R. H., Billinge M. eds. Period and Place, Research Methods in Historical Geography. Cambridge (CUP), 244–250.

HALL, M., PAGE, S. (2014). The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space. London (Routledge).

HARRIS, C. (1991). Power, Modernity and Historical Geography. An¬nals of the Association of American Geographers, 81, 671–683.

HEKSCH, A., KOWSZEWICZ, W. (1882). Führer durch die Ungarischen Ostkarpathen, Galizien, Bukowina und Rumänien. Wien; Leipzig (Hartleben Verlag).

HOFFBAUER, H. (1898). Przewodnik na Czarnohorę i do Wschodnich Beskidów. Z. 2, Wycieczki ze stacyj kolejowych: Nadwórna, Delatyn, Dora, Jaremcze i Mikuliczyn. Kolomya.

INLENDER, A. (1892). Przewodnik ilustrowany po c. k. austr. kolejach państwowych: na szlakach: Lwów – Krasne – Podwołoczyska, Krasne – Brody, Lwów – Stanisławów – Kołomyja – Śniatyn – Czerniowce, Kołomyja – Słoboda rungurska, Kołomyja – Kniażdwór, Stanisławów – Buczacz – Husiatyn, Stanisławów – Woronienka, Koleje Podolskie. Wieden (Drukiem i nakładem drukarni i zakładu artystycznego “Steyrermühl”).

JOHNSON, N. (2000). Historical geographies of the present. In Graham, B. and C., Nash. eds. Modern Historical Geographies. Harlow (Prentice Hall), 251–272.

KITCHIN, R., TATE N. (2013). Conducting Research in Human Geography: Theory, Methodology and Practice. London (Routledge).

KRUL, V. (2008). Istoryczna geografija Zachidnoji Ukrainy. Czernivci (CNU).

LEWICKI, S., ORŁOWICZ, M., PRASCHIL, T. (1912). Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi obejmujący zdrojowiska, uzdrowiska, miejscowości klimatyczne oraz miejscowości posiadające źródła mineralne, wreszcie stacye turystyczne i sportów zimowych. Lwów (Grafil).

MORRISSEY, J., NALLY, D., STROHMAYER, U., WHELAN Y. (2014). Key Concepts in Historical Geography. London (SAGE).

NAYLOR, S. (2005). Historical geographies of science: Places, contexts, cartographies. British Journal for the History of Science, 38, 1–12.

ORŁOWICZ, M. (1919). Ilustrowany przewodnik po Galicji, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Lwów (Grafil).

POUNDS, N. J. G. (1990). An Historical Geography of Europe. Cambridge (CUP).

RUTYNSKYI, M., STECUK O. (2008). Тurystycný kompleks Karpatskogo regionu Ukrainy. Czernivci (Knygy–ХХІ).

TURNOCK, D. (1989). Eastern Europe: An Historical Geography, 1815-1945. London and New York (Psychology Press).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)