RDW – nowy marker dla chorób sercowo-naczyniowych = RDW - a new marker for cardiovascular disease

Agnieszka Surowiec, Łukasz Wołowiec, Daniel Rogowicz, Krystian Kałużny, Justyna Surowiec, Agata Tarczykowska, Alicja Krakowska, Walery Zukow

Abstract


Surowiec Agnieszka, Wołowiec Łukasz, Rogowicz Daniel, Kałużny Krystian, Surowiec Justyna, Tarczykowska Agata, Krakowska Alicja, Zukow Walery. RDW – nowy marker dla chorób sercowo-naczyniowych = RDW - a new marker for cardiovascular disease. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):453-460. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.20975

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A453-460

https://pbn.nauka.gov.pl/works/590771

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20975

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 15.07.2015.

 

RDW – nowy marker dla chorób sercowo-naczyniowych

RDW - a new marker for cardiovascular disease

 

Agnieszka Surowiec1, Łukasz Wołowiec1, Daniel Rogowicz1, Krystian Kałużny2, Justyna Surowiec3, Agata Tarczykowska4, Alicja Krakowska2, Walery Zukow5

 

1Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

2Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

3Studenckie Koło Naukowe Anatomii Topograficznej Człowieka, Katedra Anatomii Człowieka, Międzynarodowy Uniwersytet Medyczny w Ivano- Frankivsku;

4Studenckie Koło Naukowe Biomed, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz;

5Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

 

Słowa kluczowe: RDW, marker, choroby sercowo-naczyniowe.

Key words: RDW, marker, cardiovascular diseases.

 

Streszczenie

Rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów (red cell distribution width - RDW) jest wskaźnikiem zmienności wielkości krwinek czerwonych (anizocytoza). Krwinki czerwone zazwyczaj mają standardową wielkość, ale zaburzenia prowadzące do nieskutecznego procesu erytropoezy lub sytuacje zwiększonego niszczenia krwinek czerwonych doprowadzają do większej różnorodności w wielkości krwinki czerwonej, co przekłada się na wzrost wskaźnika RDW. RDW jest parametrem rutynowo oznaczanym w praktyce klinicznej jako część morfologii krwi, jest obecnie stosowany jako pomoc w diagnostyce różnicowej anemii.
W celu poprawy stratyfikacji ryzyka chorób sercowo-naczyniowych identyfikacja nowych markerów prognostycznych może zapewnić poznanie dokładnej patofizjologii tych chorób oraz dać nowe możliwości terapeutyczne. Aktualnie szereg różnych parametrów i markerów biologicznych jest wykorzystywana do tworzenia modeli w celu przewidywania przeżycia pacjenta z daną chorobą sercowo-naczyniową. Najnowsze dane sugerują również, że RDW może być istotnym prognostycznie markerem dla śmiertelności długoterminowej w szeregu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego, niewydolności serca, udaru mózgu, nadciśnienia płucnego i choroby tętnic obwodowych.

Abstract

Red cell distribution width (RDW) is an index of the variation in red cells size (anisocytosis). Usually, red blood cells have a standard size, but disorders leading to ineffective erythropoiesis or situations of increased red blood cell destruction cause greater heterogeneity in red blood cell size, with a higher RDW value. Red cell distribution width is routinely measured in clinical practice as part of the automated complete blood count. Red cell distribution width is currently used as a diagnostic aid in the differential diagnosis of anemia because it reflects variability in the size of circulating erythrocytes. Higher values reflect greater heterogeneity in erythrocyte cell sizes.

To improving risk stratification, identification of new prognostic markers may provide insight into underlying pathophysiology or suggest avenues for therapeutic development. To date, a wide variety of clinical variables and biological markers have been used to create predictive models for survival in patients with cardiovascular disease.

Recent data also suggest that red cell distribution width also may be a prognostic marker for long-term mortality. This has been particularly well studied in patients with cardiovascular disease, including coronary disease, myocardial infarction, heart failure, strokes, pulmonary hypertension and peripheral artery disease.


Keywords


RDW, marker, choroby sercowo-naczyniowe, RDW, marker, cardiovascular diseases.

Full Text:

PDF

References


Oh J, Kang S, Hong N i wsp. Relation between red cell distribution width with echocardiographic parameters in patients with acute heart failure. J Card Fail 2009;15:517–22.

He W, Jia J, Chen J i wsp. Comparison of Prognostic Value of Red Cell Distribution Width. Int Heart J 2014;55:58–64.

Zöller B, Melander O, Svensson P, Engström G. Red cell distribution width and risk for venous thromboembolism: a population-based cohort study. Thromb Res 2014;133:334–9.

Zorlu A, Bektasoglu G, Guven FMK i wsp. Usefulness of admission red cell distribution width as a predictor of early mortality in patients with acute pulmonary embolism. Am J Cardiol 2012;109:128–34.

Hampole CV, Mehrotra AK, Thenappan T i wsp. Usefulness of red cell distribution width as a prognostic marker in pulmonary hypertension. Am J Cardiol 2009;104:868–72.

Ye Z, Smith C, Kullo IJ. Usefulness of red cell distribution width to predict mortality in patients with peripheral artery disease. Am J Cardiol 2011;107:1241–5.

Kim J, Kim K, Lee JH i wsp. Red blood cell distribution width as an independent predictor of all-cause mortality in out of hospital cardiac arrest. Resuscitation 2012;83:1248–52.

Dabbah S, Hammerman H, Markiewicz W, Aronson D. Relation between red cell distribution width and clinical outcomes after acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2010;105:312–7.

Felker GM, Allen LA, Pocock SJ i wsp. Red cell distribution width as a novel prognostic marker in heart failure: data from the CHARM Program and the Duke Databank. J Am Coll Cardiol 2007;50:40–7.

Clay A Cauthen, Wilson Tong, Anil Jain and WT. Progressive Rise in Red Cell Distribution Width Is Associated with Disease Progression in Ambulatory Patients with Chronic Heart Failure. J Card Fail 2013;18:146–52.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)