Samoleczenie wśród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie = Self-medication practice among medical students of Medical University in Lublin

Magda Sowa, Witold Kołłątaj, Barbara Kołłątaj, Irena Dorota Karwat, Justyna Szakuła

Abstract


Sowa Magda, Kołłątaj Witold, Kołłątaj Barbara, Karwat Irena Dorota, Szakuła Justyna. Samoleczenie wśród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie = Self-medication practice among medical students of Medical University in Lublin. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):439-452. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.20851

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A439-452

https://pbn.nauka.gov.pl/works/589949

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20851

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 15.07.2015.

 

Samoleczenie wśród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Self-medication practice among medical students of Medical University in Lublin

 

Magda Sowa1, Witold Kołłątaj2, Barbara Kołłątaj3, Irena Dorota Karwat3, Justyna Szakuła4

 

1Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

3Katedra i Zakład Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Witold Kołłątaj

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Metaboliczną UM w Lublinie

ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

e-mail: wk@data.pl

 

Słowa kluczowe: samoleczenie, studenci medycyny, leki OTC.

 

Streszczenie

 

Wstęp

Samoleczenie polega na samodzielnie podjętym przez chorego działaniu, polegającym na stosowaniu leków lub aplikowaniu metod leczniczych, bądź mających potencjalne właściwości  lecznicze, w celu przywrócenia zdrowia lub poprawy jakości życia.

Głównymi powodami, dla których ludzie sami podejmują próby leczenia są uwarunkowania kulturowe, brak czasu, niedostatki finansowe, trudny dostęp do lekarzy specjalistów (kolejki), przekonanie, iż błahe dolegliwości nie wymagają pomocy specjalisty, oraz łatwy dostęp do wielu środków leczniczych.

Cel pracy

Celem pracy była ocena zjawiska samoleczenia wśród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Materiał i metody

Badaniem zostali objęci studenci medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobór próby dokonany został metodą doboru proporcjonalnego reprezentatywnego. Liczba osób poddana badaniu była proporcjonalna do liczby osób z poszczególnych lat studiów.  W badaniu udział wzięło 267 studentów w wieku 19-32 lat życia, w tym 168 kobiet (62,9%) i 99 mężczyzn (37,1%). Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym Autorski Kwestionariusz Ankiety. Badanie przeprowadzono w październiku 2014.

Wyniki

Termin samoleczenie kojarzy się studentom medycyny na ogół z samodzielnym (bez konsultacji z lekarzem) stosowaniem leków do odręcznej sprzedaży – OTC (over-the-counter drugs) (71% ankietowanych) oraz ze stosowaniem tak zwanych domowych sposobów leczenia (60%). Spośród badanych, 23% studentów metody samoleczenia stosowało „zawsze” lub „niemal zawsze” w razie pojawienia się objawów chorobowych, 58% – okazyjnie,  11% nigdy.

Wśród osób decydujących się na samoleczenie, najpopularniejsze było stosowanie leków OTC (99% ankietowanych), fitoterapia (27%), ciepłe okłady i plastry rozgrzewające (24.8%)  oraz środki spożywcze używane w sposób niekonwencjonalny (21%).

Studenci medycyny bardzo chętnie sięgają po leki OTC. Niemal 90% przyznało, iż zdarza im się z takich leków korzystać, chociaż tylko 6% wyraziło opinię, że takie leki są w pełni bezpieczne i nie stwarzają żadnego zagrożenia dla pacjenta. Stosowanie leków OTC tłumaczą najczęściej łatwością ich zakupu (56% ankietowanych), wcześniej uzyskanymi dobrymi  efektami terapeutycznymi (36%) i atrakcyjną ceną (16%). Wśród OTC studenci medycyny preferują leki „na przeziębienie i grypę”, przeciwbólowe i przeciwzapalne, leki z innych grup stosowane są zdecydowanie rzadziej.

Wnioski

  1. Studenci medycyny chętnie korzystają z metod samoleczenia. Tylko 11% ankietowanych studentów medycyny nigdy nie korzystało z tych metod leczenia.
  2. Studenci najchętniej sięgają po leki grupy OTC i fitoterapię.
  3. Ze względu na wysoką liczbę osób stosujących metody samoleczenia, należy podjąć próby skutecznej edukacji młodzieży akademickiej w zakresie zalet i wad stosowania takiej formy terapii.

 

Keywords: self-treatment, students of medicine, OTC drugs.

 

Summary

 

Introduction

The phenomenon of self-medication is defined as using drugs or applying treatment methods with potential therapeutic properties without consultation or consent of a doctor in order to restore health or improve quality of life. The main reasons why people attempt to treat themselves are cultural factors, lack of time, financial shortcomings, difficult access to specialists (queues), the belief that trivial ailments do not require a specialist, and easy access to a variety of medications.

Aim of the study

The aim of the study was to assess the scope of phenomenon of self-medication among medical students of the Medical University of Lublin.

Materials and methods

The survey were conducted among medical students of the Medical University of Lublin. The study group consisted of representative samples of all 1-6 year study groups.  The study involved 267 students aged between 19-32 years, including 168 women and 99 men. There was used the diagnostic survey method based on the author's questionnaire. The study was conducted in October 2014.

Results

Medical students, usually, define the term self-treatment as an independent (without consulting a doctor) use of OTC (over the counter) medications (71% of respondents) or so-called home treatment (60%) applied to restore health or improve quality of life.

Among the surveyed  students 23% of respondents use methods of self-treatment "always" or "almost always" in case of any symptoms of the disease appearance, 58% – of polled do it occasionally, 11% have never applied such methods of treatment.

Among those opting for self-treatment, the most common was the use of OTC drugs (99% of respondents), herbal medicine (27%), warm poultices and warming plasters applying (24.8%) and foodstuffs used in an unconventional way (21%).

Medical students are very eager to use OTC drugs. Almost 90% polled confessed that they had been using such drugs in the past, although only 6% of them checked the opinion that such drugs are completely safe and do not pose any danger to the patient.

The attitude towards use of OTC drugs has been explained by students by ease of purchase (56%), previously obtained good therapeutic effects (36%) and attractive price (16%).

Polled medical students prefer OTC "cold and flu", analgesic and anti-inflammatory medications. Other OTC drugs are used by them much less frequently.

Conclusions

  1. Medical students are willing to use methods of self-treatment. Only 11% of polled medical students have never applied such methods of treatment.
  2. While opting for self-medication, they usually use OTC drugs and herbal medicine methods.
  3. Due to the high number of medical students using self-medications methods, it should be made attempts to improve education of students on the advantages and disadvantages of using of these forms of therapy.

Keywords


samoleczenie, studenci medycyny, leki OTC, self-treatment; students of medicine; OTC drugs

Full Text:

PDF (Polski)

References


Jaguś I. Lecznictwo ludowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Kielce 2002.

Jeszke J. Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian, Wrocław 1996.

Rossler W, Lauber C, Angst J, Haker H, Gamma A, Eich D, Kessler RC, Ajdacic-Gross V. The use of complementary and alternative medicine in the general population: Results from a longitudinal community study. Psychol Med. 2007;37:73–84.

Frass M, Strassl RP, Friehs H, Müllner M, Kundi M, Kaye AD. Use and acceptance of complementary and alternative medicine among the general population and medical personnel: a systematic review. Ochsner J. 2012 Spring;12(1):45-56.

Ganguli SC, Cawdron R, Irvine EJ. Alternative medicine use by Canadian ambulatory gastroenterology patients: Secular trend or epidemic? Am J Gastroenterol. 2004;99:319–326.

Parekh AD, Trusler LA, Pietsch JB, Byrne DW, DeMarco RT, Pope JC, Adams MC, Deshpande JK, Brock JW. Prospective, longitudinal evaluation of health related quality of life in the pediatric spina bifida population undergoing reconstructive urological surgery.J Urol. 2006 Oct;176(4 Pt 2):1878-82.

Modi AC1, Lim CS, Driscoll KA, Piazza-Waggoner C, Quittner AL, Wooldridge J. Changes in pediatric health-related quality of life in cystic fibrosis after IV antibiotic treatment for pulmonary exacerbations. J Clin Psychol Med Settings. 2010 Mar;17(1):49-55.

Gollust SE, Thompson RE, Gooding HC, Biesecker BB. Living with achondroplasia in an average-sized world: an assessment of quality of life. Am J Med Genet A. 2003 Aug 1;120A(4):447-58.

E H Shortliffe. Dehumanization of patient care--are computers the problem or the solution? J Am Med Inform Assoc. 1994 Jan-Feb; 1(1):76–78.

Shmueli A, Shuval J. Satisfaction with family physicians and specialists and the use of complementary and alternative medicine in Israel. eCAM. 2006;3:273–278.

Allais L, Venter F. The ethical, legal and human rights concerns raised by licensing HIV self-testing for private use. AIDS Behav. 2014 Jul;18 Suppl 4:S433-7.

Peel M. Human rights and medical ethics. J R Soc Med. 2005 Apr; 98(4):171–173.

Ash S., Jo S. The Human Rights Act 1998—why should it matter for medical practice? J R Soc Med. 2005 Sep; 98(9): 404–410.

Grov C, Golub SA, Parsons JT, Brennan M, Karpiak SE. Loneliness and HIV-related stigma explain depression among older HIV-positive adults. AIDS Care. 2010 May;22(5):630-9.

Courtwright A., Turner AN. Tuberculosis and Stigmatization: Pathways and Interventions. Public Health Rep. 2010; 125(Suppl 4):34–42.

Sanjeev VT., Aparna Nair. Confronting the stigma of epilepsy Ann Indian Acad Neurol. 2011 Jul-Sep; 14(3):158–163.

Gnoth C, Johnson S. Strips of Hope: Accuracy of Home Pregnancy Tests and New Developments. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2014 Jul;74(7):661-669.

Scott PA. Unsupervised self-testing as part public health screening for HIV in resource-poor environments: some ethical considerations. AIDS Behav. 2014 Jul;18 Suppl 4:S438-44.

Lowe NK, Ryan-Wenger NA.A clinical test of women's self-diagnosis of genitourinary infections. Clin Nurs Res. 2000 May;9(2):144-60.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Konwencja O Ochronie Praw Człowieka I Podstawowych Wolności. Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.

Taylor JS. The value of autonomy and the right to self-medication. J Med Ethics. 2012 Oct; 38(10):587-8; discussion 591-2. Epub 2012 Jul 26.

Leo RL. Competency and the Capacity to Make Treatment Decisions: A Primer for Primary Care Physicians. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 1999 Oct; 1(5):131–141.

Ruiz ME. Risks of self-medication practices. Curr Drug Saf. 2010 Oct;5(4):315-23.

Hughes CM, McElnay JC, Fleming GF. Benefits and risks of self medication. Drug Saf. 2001;24(14):1027-37.

Asseray N, Ballereau F, Trombert-Paviot B, Bouget J, Foucher N, Renaud B, Roulet L, Kierzek G, Armand-Perroux A, Potel G, Schmidt J, Carpentier F, Queneau P. Frequency and severity of adverse drug reactions due to self-medication: a cross-sectional multicentre survey in emergency departments. Drug Saf. 2013 Dec;36(12):1159-68.

Paul A. Potential Reduction in Unnecessary Visits to Doctors from Safe and Appropriate Use of OTC Medicines Could Save Consumers and Taxpayers Billions Annually. London and Associates; June 2011.

The Value of OTC Medicines to the United States. Booz & Co., Jan. 2012.

Paul A. Potential Reduction in Unnecessary Visits to Doctors from Safe and Appropriate Use of OTC Medicines Could Save Consumers and Taxpayers Billions Annually. London and Associates; June 2011.

Your Health at Hand: Perceptions of over-the-counter medicine in the United States. Strategy One for CHPA, November 24, 2010.

PASMI. Rynek OTC. Polski Związek Producentów Leków bez Recepty. 2015. http://www.pasmi.pl/rynek-otc/ [Available: 31.05.2015].

WHO. Guidelines for Regulatory Assessment of Medicinal Products for Use in Self-Medication, Geneva; 2000. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2218e/. Accessed July 15, 2011.

Brass EP. Changing the status of drugs from prescription to over-the-counter availability. N Engl J Med. 2001; 345(11):810-16.

Yatin N. Dholakia. Ethics, human rights and programmatic management of drug-resistant tuberculosis. Lung India. 2012 Jan-Mar; 29(1):95–96.

Nagai H, Inagaki T, Toyoda E, Kawabe Y, Fujiwara K, Masuyama H, Takahashi S.[Tuberculosis and human rights]. Kekkaku. 2005 Jan;80(1):31-45 [Article in Japanese].

Curhan SG, Eavey R, Shargorodsky J, Curhan GC. Analgesic use and the risk of hearing loss in men. Am J Med. 2010;123(3):231-7.

Schillie SF, Shehab N, Thomas KE, Budnitz DS. Medication overdoses leading to emergency department visits among children. Am J Prev Med. 2009;37:181-7.

Richard J. Over-the-counter medicine abuse - a review of the literature. J Subst Use. 2013;18(2):82-107.

Ross SN, Ware K. Hypothesizing the body's genius to trigger and self-organize its healing: 25 years using a standardized neurophysics therapy. Front Physiol. 2013;4: 334.

Tabish SA, Complementary and Alternative Healthcare: Is it Evidence-based? Int J Health Sci (Qassim). 2008 Jan; 2(1): V–IX.

Lewis M. Self-Medication or Self-Destruction? Psychology Today. 2015. ww.psychologytoday.com/blog/addicted-brains/201208/self-medication-or-self-destruction [ Available 30.05.2015].

Bennadi D.Self-medication: A current challenge. J Basic Clin Pharm. 2013 Dec; 5(1):19-23.

Cianciara D, Piotrowicz M, Żochowski A. Społeczno-ekologiczne podejście do telewizyjnej reklamy produktów OTC. Część II. Poziom organizacyjny i polityki Hygeia Public Health 2013, 48(2):226-233.

Sirois FM, Purc-Stephenson R. Consumer decision factors for initial and long-term use of complementary and alternative medicine. Compl Health Pract Rev. 2008;13:3–19.

Boon H, Brown JB, Gavin A, Westlake K. Men with prostate cancer: Making decisions about complementary/alternative medicine. Med Decis Making. 2003;23:471–479.

ONET. Branża farmaceutyczna ratuje telewizję. 2013. http://biznes.onet.pl/wiadomosci/marketing/branza-farmaceutyczna-ratuje-telewizje/fr5gn [Available 30.05.2015].

Kumar P, Basu D. Substance abuse by medical students and doctors. J Indian Med Assoc. 2000;98(8):447-52.

Shivaraj BP, Vardhamane SH, Patil BV, Jeevangi S, Ashok SB, Anand RK. Self-Medication Practice and Perceptions Among Undergraduate Medical Students: A Cross-Sectional Study. J Clin Diagn Res. 2014;8(12): HC20-HC23.

Parikh D, Sattigeri BM, Kumar A, Brahmbhatt S. A survey study on use of over the counter (OTC) drugs among medical students, nursing and clerical staff of a tertiary care teaching rural hospital. Int J Res Med Sci. 2013;1(2):83-6.

James H, Handu SS, Al Khaja KA, Otoom S, Sequeira RP. Evaluation of the knowledge, attitude and practice of self-medication among first-year medical students. Med PrincPract. 2006;5:270-75.

Almalaka H, Albluwia AI, Alkhelba DA, Alsaleha HM, Khanb TM, Hassalic MAA, Aljadheya H. Students’ attitude toward use of over the counter medicines during exams in Saudi Arabia. Saudi Pharmaceutical Journal. 2014;22(2):107-12.

El Ezz NF1, Ez-Elarab HS. Knowledge, attitude and practice of medical students towards self medication at Ain Shams University, Egypt. J Prev Med Hyg. 2011 Dec; 52(4):196-200.

Krzos A., Rząca M., Charzyńska- Gula M. Przyjmowanie przez studentów leków bez konsultacji lekarskiej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2013: 19 (4): 530-534

Czerw A, Religioni U, Dziedzic D, Augustynowicz A. Wpływ czynników socjo-demograficznych na zjawisko samoleczenia bólu. Hygeia Public Health 2013, 48(4): 560-565.

Lowe NK, Ryan-Wenger NM. Over-the-counter medications and self-care. Nurse Pract. 1999 Dec; 24(12):34-44.

Brabers AEM, Van Dijk L, Bouvy ML, De Jong JD. Where to buy OTC medications? A cross-sectional survey investigating consumers’ confidence in over-the-counter (OTC) skills and their attitudes towards the availability of OTC painkillers Published online 2013 Sep 25. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003455BMJ Open. 2013; 3(9): e003455.

Bohater P. Strategia Europejskiej Farmacji Aptecznej. Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej. www.dia.com.pl/download/4188/

Ulz Z. Coraz więcej sfałszowanych leków na polskim rynku. Główny Inspektor Farmaceutyczny. http://polska.newsweek.pl/falszywe-leki-na-polskim-rynku-falszowanie-lekow-w-polsce-newsweek-pl,artykuly,361033,1.html [Available 30.05.2015].

Bohater P. Dyrektywa unijna w sprawie leków sfałszowanych lub podrobionych oraz ogólnopolski system informatyczny weryfikacji leków. Aptekarz Polski. 2013, marzec, nr 79/57 online.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)