Porównawcza analiza poziomu wiedzy z zakresu epidemiologii raka piersi w grupie studentek i kobiet pracujących = Comparative analysis of the level of knowledge of the breast cancer epidemiology in female students and working women

Paweł Kalinowski, Urszula Bojakowska, Marta Kowalska

Abstract


Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula, Kowalska Marta. Porównawcza analiza poziomu wiedzy z zakresu epidemiologii raka piersi w grupie studentek i kobiet pracujących = Comparative analysis of the level of knowledge of the breast cancer epidemiology in female students and working women. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):353-364. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.20215

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A353-364

https://pbn.nauka.gov.pl/works/586200

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20215

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2015. Revised 05.07.2015. Accepted: 12.07.2015.

 

Porównawcza analiza poziomu wiedzy z zakresu epidemiologii raka piersi w grupie studentek i kobiet pracujących

Comparative analysis of the level of knowledge of the breast cancer epidemiology in female students and working women

 

Paweł Kalinowski1, Urszula Bojakowska1, Marta Kowalska1

 

1Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Independent Epidemiology Unit, Medical University of Lublin

 

Adres do korespondencji:

mgr Urszula Bojakowska,
Samodzielna Pracownia Epidemiologii,
 ul. Chodźki 1, 20 – 093 Lublin, tel. 723519551,
e-mail: urszula.bojakowska@umlub.pl

 

Słowa kluczowe: rak piersi, czynniki ryzyka, epidemiologia.

Key words: breast cancer, risk factors, epidemiology.

 

 

 

 

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie i cel pracy

Rak piersi stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych u kobiet w Polsce. Tylko w 2011 roku rozpoznano 16534 nowe przypadki tej choroby oraz zarejestrowano 5437 zgonów.

Celem pracy było porównanie poziomu wiedzy z zakresu epidemiologii raka piersi wśród studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz kobiet pracujących w makroregionie lubelskim.

Materiał i metoda

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, narzędziem badawczym była skonstruowana na potrzeby badań autorska anonimowa ankieta. Badaniem objęto 302 kobiety, 148 studentek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i 154 kobiety pracujące w zawodzie niezwiązanym z medycyną. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej.

Wyniki

W badanej grupie 75% studentek i 66,9% kobiet pracujących wiedziało, że rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet. Wskazanie liczby zachorowań na raka piersi jaką odnotowuje się w ciągu roku okazało się znacznie większym problemem. Uzyskane wyniki badań pokazują również, że kobiety nie zdają sobie sprawy, że nowotwór ten tak często prowadzi do zgonu. W badanej grupie 76% kobiet pracujących nie potrafiła oszacować liczby zgonów spowodowanych rakiem piersi, przy czym lepsze wyniki uzyskała grupa studentek.

Wnioski

Wiedza o czynnikach ryzyka raka piersi zarówno studentek, jak i kobiet pracujących jest na niskim poziomie. Wiedza z zakresu epidemiologii raka piersi nie jest satysfakcjonująca w badanych grupach.

 

Summary

 

Background and aim

Breast cancer is one of the major health problems among women in Poland. Only in 2011, 16,534 new cases were diagnosed with the disease and 5437 deaths were recorded.

The aim of the study was a comparison the level of knowledge of the epidemiology of breast cancer among the students of the Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin and the working women of the region of Lublin.

Material and method

The work applied a method of diagnostic survey, a research tool was constructed for research authored an anonymous survey. The study included 302 women, 148 students of the Medical University of Lublin and 154 women working in a profession unrelated to medicine. The results were analyzed statistically.

Resulsts

In the study group, 75% of students and 66.9% of working women know that breast cancer is the most frequently diagnosed cancer in women. Indication of the number of breast cancer that is recorded during the year proved to be a much bigger problem. The obtained results also show that women do not realize that cancer is so frequently leads to death. In the study group, 76% of working women could not estimate the number of deaths from breast cancer, a higher level of knowledge in this field represented by a group of students.

Conclusions

Knowledge about risk factors for breast cancer, both students and working women are at a low level. The knowledge of the epidemiology of breast cancer is unsatisfactory in the studies groups.


Keywords


rak piersi; czynniki ryzyka; epidemiologia; breast cancer; risk factors; epidemiology.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Nowotwory piersi u kobiet. Krajowy rejestr nowotworów. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów. Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie. Adres: http://onkologia.org.pl/raporty/ (dostęp 2014.07.11).

Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Warszawa; 2013.

GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Adres: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx (dostęp 2014.07.11).

King MC, Marks JH, Mandell JB. New York Breast Cancer Study Group.: Breast and ovarian cancer risks due to inherited mutations in BRCA1 and BRCA2. Science 2003;302:643–646.

Cigler T, Ryan PD. Onkologia piersi: obraz kliniczny i genetyka. W: Chaber BA, Lynch TJ, Longo DL, (red.). Onkologia. Wyd Lublin: Czelej; 2009: 368–374.

Michels KB, Mohllajee AP, Roset – Bahmanyar E, Beehler GP, Moysich KB. Diet and breast cancer. A review of the prospective observational studies. Cancer 2007;109,supl.12:2712–2749.

Kruk J, Aboul-Enein HY. Environmental exposure, and other behavioral risk factors in breast cancer. Curr Cancer Ther Rev. 2006;2(1):3–21.

Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory

złośliwe w Polsce w 2010 roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Warszawa; 2012.

Linsell L, Burgess CC, Ramirez AJ. Breast cancer awareness among older women. Br J Cancer 2008;99:1221–1225.

Lorenc A, Pop T, Boychuk T. Wiedza kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi. Young Sport Science of Ukraine 2012;4:59–65.

Najdyhor E, Krajewska–Kułak E, Krajewska–Ferishah K. Wiedza kobiet i mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi. Ginekol Pol. 2013;84:116–125.

Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Warszawa; 2009.

Hoffman B, Koper K. Profilaktyka chorób nowotworowych. W: Koper A, (red.) Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: PZWL; 2011: 64–70.

Ciechońska M, Borek M, Krawczyk W. Wiedza kobiet w zakresie zapobiegania nowotworom piersi i raka szyjki macicy. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis 2012;1:5–25.

Zych B, Marć M, Binkowska–Bury M. Stan wiedzy kobiet po 35 roku życia w zakresie profilaktyki raka piersi. Prz Med Uniw Rzesz. 2006;1:27–33.

Grodzka E, Owłasiuk A, Litwiejko A. Evaluation of knowledge on breast cancer prevention and health related behaviors connected with it among women living in Łapy. Prob Med Rodz. 2011;13:25–34.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)