Analiza składu ciała w kontekście stanu funkcjonalnego mieszkańców Domów Pomocy Społecznej = Body composition analysis in the context of the functional state of the inhabitants of Social Welfare Homes

Aleksandra Radecka, Anna Karakiewicz, Iwona Bryczkowska, Anna Lubkowska

Abstract


Radecka Aleksandra, Karakiewicz Anna, Bryczkowska Iwona, Lubkowska Anna. Analiza składu ciała w kontekście stanu funkcjonalnego mieszkańców Domów Pomocy Społecznej = Body composition analysis in the context of the functional state of the inhabitants of Social Welfare Homes. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):343-352. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.20152

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A343-352

https://pbn.nauka.gov.pl/works/585550

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20152

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2015. Revised 05.07.2015. Accepted: 12.07.2015.

 

Analiza składu ciała w kontekście stanu funkcjonalnego mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Body composition analysis in the context of the functional state of the inhabitants of Social Welfare Homes

 

Aleksandra RadeckaA, B, D-F, Anna KarakiewiczA, B, Iwona BryczkowskaC, Anna LubkowskaA, D, E*

 

Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Żołnierska 54, 71-210 Szczecin, Polska;

kierownik: dr hab. Anna Lubkowska, prof. nadzw. PUM

 

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych, E – przygotowanie maszynopisu,  F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy, * autor do korespondencji

 

Adres do korespondencji:

Anna Lubkowska

annalubkowska@gamil.com

mail: anna.lubkowska@pum.edu.pl

tel. 91 4800 949

 

Abstrakt

Starzenie jest okresem w którym zachodzi wiele zmian niejednokrotnie wpływających na stan funkcjonalny. Celem podjętych badań było określenie zależności miedzy składem ciała a stanem funkcjonalnym osób zamieszkujących Domy Pomocy Społecznej (DPS).

Grupę badaną stanowiło 60 ochotników w wieku 76,9±11,9 lat, BMI 25,33 ± 5,92 kg/m2. Badanych poddano analizie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (bioelectrical impedance analysis, BIA) oraz ocenie testem SPPB (Short Physical Performance Battery), powszechnie stosowanym do oceny funkcjonalnej pacjentów geriatrycznych.

Wyznaczono: wysokość i masę ciała, BMI, procentową zawartość tkanki tłuszczowej (%FM), masę tkanki tłuszczowej (FM), beztłuszczowa masę ciała (FFM) masę tkanki tłuszczowej wisceralnej (VFM), masę mięśni szkieletowych (SMM), masę tkanki kostnej (MTK), oraz całkowitą (TBW) i procentową zawartość wody (%TBW). W teście SPPB podczas 3-ech prób oceniano: utrzymanie równowagi, prędkość chodu na dystansie 3m oraz szybkość 5-krotnego wstawania i siadania na krześle.

Zaobserwowano dymorfizm płciowy w składzie ciała, kobiety cechowały się wyższymi wartościami wskaźników otłuszczenia, tj. BMI (p<0,05), FM (p<0,01) oraz %FM (p<0,001) a mężczyźni wskaźników beztłuszczowych (p<0,001): FFM, SMM, MTK, TBW, %TBW.

W grupie mężczyzn wykazano istotną dodatnią korelację pomiędzy testem chodu a wysokością i masą ciała, SMM, FFM i MTK. Wartości wskaźników FFM i SMM były związane z poziomem sprawności kończyn dolnych w grupie mężczyzn. Wyniki testu wstawania i siadania na krześle korelowały pozytywnie jedynie z wiekiem badanych.

Zawartość beztłuszczowych komponentów ciała ma istotne znacznie dla funkcjonowania osób starszych, co należy uwzględniać w opiece instytucjonalnej. U osób w wieku podeszłym z podwyższonym BMI wartość wskaźników tłuszczowych nie wpływa istotne na sprawność ruchową.

 

Słowa kluczowe: skład ciała, bioimpedancja elektryczna, SPPB.

 

 

Abstract

Aging is a period of many changes in the human body often affect the functional state. The aim of this study was to determine the relation between body composition and functional status of people living in the Social Welfare Department (DPS).

The study group was included 60 volunteers aged 76.9 ± 11.9 years, BMI 25.33 ± 5.92 kg/m2.

The subjects were analyzed body composition using bioimpedance (bioelectrical impedance analysis, BIA) and evaluation of test SPPB (Short Physical Performance Battery), commonly used to evaluate functional geriatric patients.

The study group was designated: height and weight, BMI,% body fat (% of FM), fat mass (FM), fat free mass (FFM), body fat mass of visceral (VFM), skeletal muscle mass (SMM), bone mass (MTK), and total (TBW) and the percentage of water content (% TBW). In the test SPPB during the three trials evaluated: to maintain a balance, walking speed over a distance of 3 meters and a speed five times standing up and sitting down on a chair.

It was observed sexual dimorphism in body composition, women had higher values of indicators of adiposity, ie. BMI (p <0.05), FM (p <0.01) and% FM (p <0.001) and non-fat indices men (p <0.001 ): FFM, SMM, ICC, TBW,% TBW.

In the group of men demonstrated a significant positive correlation between gait test and the height and weight, SMM, FFM, and the MTK. FFM index values and SMM were associated with an efficiency level of the lower limbs in men. The test results getting up and sitting down on a chair positively correlated only with age. The content of fat-free body composition is crucial for the functioning of the elderly, which should be included in institutional care. In elderly patients with elevated BMI value does not affect fatty indicators relevant to mobility.

 

Keywords: body composition, multifrequency bioelectrical impedance, SPPB.


Keywords


skład ciała, bioimpedancja elektryczna, SPPB, body composition, multifrequency bioelectrical impedance, SPPB.

Full Text:

PDF

References


Jachimowicz V, Kostka T. Ocena poczucia własnej skuteczności u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Gerontol Pol 2009; 17(1):23–31.

Baumgartner RN, Stauber PM, McHugh D, Koehler KM, Garry PJ. Cross-sectional Age Differences in Body Composition in Persons 60 + Years of Age. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1995; 50(6):M307-16.

Kozak-Szkopek E, Galus K. Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku. Gerontol Pol 2009; 17 (2):79–84.

Napiórkowska L, Franek E. Osteoporoza starcza. Endokrynol Pol 2009; 60 (2):110-4.

Graf CE, Karsegard VL, Spoerri A, Makhlouf AM, Ho S, Herrmann FR, Genton L. Body composition and all-cause mortality in subjects older than 65y. Am J Clin Nutr 2015; 101(4):760-7.

Dong HJ, Marcusson J, Wressle E, Unosson M. Obese very old women have low relative hangrip strength, poor physical function, and difficulties in daily living. J Nutr Health Aging 2015; 19(1):20-5.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Gerontol Pol 2013; 21( 2): 33–47.

Fish J. Short Physical Performance Battery, Encyclopedia of Clinical Neuropsychology, 2011; 2289-91.

Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L et al. A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol 1994; 49(2):M85-94.

Błaszczyk JW, Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska 2005; 13 (1): 25–36.

Teret SP, Baker SP, Defrancesco S. Report of the National Conference on Injury Control. US Public Health Service. Department of Health and Human Services 1981.

Lee RC, Wang Z, Heo M, Ross R, Janssen I, Heymsfield SB. Total-body skeletal muscle mass: development and cross-validation of anthropometric prediction models. Am J Clin Nutr 2000; 72(3):796-803.

Porter MM, Vandervoort AA, Lexell J. Aging of human muscle: structure, function and adaptability. Scand J Med Sci Sports 1995; 5(3):129-42.

Gallagher D, Ruts E, Visser M et al. Weight stability masks sarcopenia in elderly men and women. Am J Physiol Endocrinol Metab 2000; 279(2):E366-75.

Żołądź JA, Majerczak J, Duda K. Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. red. nauk. Jan Górski; aut.: Zdzisław Adach et al.- Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011; s157-65: 1 tab. s. 164-5.

von Haehling S, Morley JE, Anker SD. An overview of sarcopenia: facts and numbers on prevalence and clinical impact. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2010; 1(2):129-133.

Marsh AP, Wrights AP, Haakonssen EH et al. The Virtual Short Physical Performance Battery. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2015; pii: glv029. [Epub ahead of print].

Vasunilashorn S, Coppin AK, Patel KV et al. Use of the Short Physical Performance Battery Score to predict loss of ability to walk 400 meters: analysis from the In CHIANTI study. Gerontol A Biol Sci Med Sci 2009; 64(2):223-9.

Wu CH, Chen KT, Hou MT et al. Prevalence and associated factors of sarcopenia and severe sarcopenia in older Taiwanese living in rural community: the Tianliao Old People study. Geriatr Gerontol Int 2014;14 Suppl 1:69-75.

Volpato S, Cavalieri M, Sioulis F et al. Predictive value of the Short Physical Performance Battery following hospitalization in older patients. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2011; 66(1):89-96.

Villareal DT, Banks M, Siener C, Sinacore DR, Klein S. Physical frailty and body composition in obese elderly men and women. Obes Res 2004; 12(6):913-20.

Fantin F, Di Francesco V, Fontana G et al. Longitudinal Body Composition Changes in Old Men and Women: Interrelationships With Worsening Disability. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007; 62A(12) 1375–81.

Manini T, Marko M, vanArnam T. Efficacy of resistance and task-specific exercise in older adults who modify tasks of everyday life. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007; 62: 616–23.

Wellman NS, Kamp B, Kirk-Sanchez NJ, Johnson PM: Eat better & move more: a community-based program designed to improve diets and increase physical activity among older Americans. Am J Public Health 2007; 97:710–17.

Arai T, Obuchi S, Inaba Y et al. The effects of short-term exercise intervention on falls self-efficacy and the relationship between changes in physical function and falls self-efficacy in Japanese older people: a randomized controlled trial. Am J Phys Med. Rehabil 2007; 86:133–41.

McTigue KM, Hess R, Ziouras J. Obesity in older adults: a systematic review of the evidence for diagnosis and treatment. Obes 2006; 14: 1485–97.

Goulart AC, Rexrode KM. Health consequences of obesity in the elderly: a review. Current Cardiovascular Risk Reports 2007; 1: 340–7.

Villareal DT, Apovian CM, Kushner RF et al. Obesity in older adults: technical review and position statement of the american society for nutrition and NAASO, the obesity society. Obes Res. 2005; 13: 1849–63.

Socha M, Bolanowski M, JonakW, Lewandowski Z. Otłuszczenie ogólne i dystrybucja tkanki tłuszczowej u mężczyzn w starszym wieku. Endokrynol Otyłość 3(4): 73-8.

Kotwas M, Mazurek A, Wrońska A, Kmie Z. Patogeneza i leczenie otyłości u osób w podeszłym wieku. Forum Med Rodz 2008, 2(6): 435–44.

Lukaski HC, Bolonchuk WW, Hall CB, Siders WA. Validation of tetrapolar bioelectrical impedance method to assess human body composition. J Appl Physiol 1986; 60: 1327–32.

Lukaski HC. Methods for the assessment of human body composition: traditional and new. Am J Clin Nutr 1987; 46: 537–56.

Dixon C, LoVallo S, Andreacci J, Goss F. The effect of acute fluid consumption on measures of impedance and percent body fat using leg-to-leg bioelectrical impedance analysis. Eur J Clin Nutr 2006; 60: 142–6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)