Kompleksowe postepowanie leczenicze nowotowrów gruczołu sutkowego = Comprehensive therapeutic treatments methods of mammary gland carcinoma

Jan Paweł Mieszkowski, Magdalena Pastwik, Karolina Stejbach, Magdalena Przybyłowicz, Edyta Pijankowska

Abstract


Mieszkowski Jan, Pastwik Magdalena, Stejbach Karolina, Przybyłowicz Magdalena, Pijankowska Edyta. Kompleksowe postepowanie leczenicze nowotowrów gruczołu sutkowego = Comprehensive therapeutic treatments methods of mammary gland carcinoma. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):314-342. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.20068

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A314-342

https://pbn.nauka.gov.pl/works/585127

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20068

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2015. Revised 05.07.2015. Accepted: 12.07.2015.

 

KOMPLEKSOWE POSTEPOWANIE LECZENICZE NOWOTOWRÓW GRUCZOŁU SUTKOWEGO

Comprehensive therapeutic treatments methods of mammary gland carcinoma

Mieszkowski Jan1, Pastwik Magdalena2, Stejbach Karolina2, Przybyłowicz Magdalena2, Pijankowska Edyta2

 

 

1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

 

Autor do korespondencji:

mgr farm. Jan Mieszkowski e-mail mieszkowskijan@gmail.com

 

Słowa kluczowe: gruczoł sutkowy, kancerogeneza, mammografia, chemioterapia, mastektomia.

Key words: mammary gland, carcinogenesis, mammography, chemotherapy, mastectomy.

 

Streszczenie:

            Nowotwory piersi są obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem wśród kobiet na świecie, z liczbą nowo zdiagnozowanych zachorowań w 2012 roku na poziomie 1 670 000 pacjentek.  Wśród zgonów z powodu chorób nowotworowych, nowotwór piersi jest pierwszą, w krajach mniej rozwiniętych i drugą (po nowotworach płuc) w krajach rozwiniętych przyczyną zgonów kobiet. W Polsce obserwuje się ciągły wzrost zachorowań na nowotwory piersi. Najczęściej nowotwory piersi wykrywane są u kobiet w wieku 50 - 69 lat, jednak ostatnio obserwowany jest wyraźny wzrost zachorowań u kobiet młodszych.

            W ostatnim dwudziestoleciu nowe strategie profilaktyczne pozwalają na wykrywanie rozwoju choroby we wczesnym jej stadium,  zwiększając znacząco szansę pacjentek na dłuższe życie lub wyzdrowienie. Niezmiennie jednak leczenie nowotworów piersi  pozostaje procesem długotrwałym i nie dającym gwarancji na zahamowanie rozwoju zmian chorobowych i wyzdrowienie. Skuteczność terapeutyczna stosowanych metod leczenia jest bardzo zróżnicowana i wymaga każdorazowo indywidualizacji, oraz zastosowania odrębnych strategii leczenia (chirurgia, farmakoterapia, fizjoterapia, psychoterapia), które pozwolą na poprawę ogólnego stanu zdrowia chorego, spowolnienie progresji choroby lub poprawę komfortu życia.

            Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania dostępnych metod diagnostyki
i terapii nowotworów piersi ze szczególnym  skupieniem się na kompleksowym podejściem do problemu klinicznego jakim są nowotwory piersi. Ma to na celu lepszego zrozumienie roli wczesnej diagnostyki w przeciwdziałaniu rozwojowi nowotworów piersi oraz konieczności prowadzenia kompleksowych działań leczniczych (współdziałania metod leczenia z zakresu farmacji, fizjoterapii, psychologii) w terapii tego schorzenia.

 

Summary

            Breast cancers are now the most commonly diagnosed cancer amongst worldwide women, with the number of newly diagnosed cases 1 670 000 patients (in 2012). Among deaths due to cancer, breast cancer is the first cause of women death in less developed countries and the second (after lung cancer) in developed countries. In Poland continuous increase of breast cancer incidences is being observed. Breast cancers are mostly diagnosed in 50 - 69 years women, but recently the number of breast cancer rates in younger women is increasing.

            In the last two decades, new prevention strategies allow the detection of the disease development in its early stages, significantly increasing the chance of patients longer life or full  recovery. However, the treatment of breast cancer remains a long-term process which not gives a guarantee for the inhibition and recovery. The therapeutic efficacy of therapy methods is very diverse and always requires customization, and uses separate treatment strategies (surgery, pharmacotherapy, physiotherapy, psychotherapy), which will improve patient general health, slowing down the disease progression or improving the quality of life.

            This article is an attempt to systematize the available diagnosis and treatment methods of breast cancer with a particular focus on a comprehensive approach to this clinical problem. The aim is to better understand the role of early diagnosis in prevention of breast cancer development and the need of a comprehensive approach (interaction of treatments methods in the field of pharmacy, physiotherapy, psychology) in the treatment of this disease.


Keywords


gruczoł sutkowy, kancerogeneza, mammografia, chemioterapia, mastektomia, mammary gland, carcinogenesis, mammography, chemotherapy, mastectomy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Smaga A, Mikułowska M, Komorowska A, i wsp. Rak piersi w Polsce – leczenie to inwestycja, Warszawa, 2014

WHO: GLOBOCAN project 2012: http://globocan.iarc.fr/

Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, ISSN 0867–8251, 2011; 5-102.

http://onkologia.org.pl/raporty/

Kordek R. Onkologia - podręcznik dla studentów i lekarzy, Gdańsk, 2007; 3, 202-231

Jassem J, Krzakowski M. Rak piersi. Zalecenia postępowania diagnostyczno -terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Warszawa 2013

http://www.onkologia.zalecenia.med.pl/

Jaak Ph. Janssens, Magda Vandeloo „Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czynniki ryzyka związane z wiekiem i stylem życia”, Nowotwory, Journal of Oncology 2009; 59, 3: 159–167

National Cancer Institute „BRCA1 and BRCA2: Cancer Risk and Genetic Testing, http://www.cancer.gov/:

Jassem J, Krzakowski M. Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy, wydanie II, : VM Media Sp z o.o, Gdańsk 2014; 8-200

Krajowy Rejestr Nowotworów: onkologia.org.pl

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach http://www.io.gliwice.pl/dla-pacjenta/podzial-nowotworow;

Krzakowski M, Herman K, Jassem J. i wsp. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, część I, Via Medica, 2007; 15-435

Tkaczuk-Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej, Przegląd Menopauzalny 2012; 4: 343–347

Ganott MA, Sumkin JH, King JL i wsp. Screening mammography: Do women prefer a higher recall rate given the possibility of earlier detection of cancer? Radiology 2006; 238: 793–800

Del Giudice E, Tannenbaum D, Goodwin PJ. Breast self-examination: resistance to change. Can Fam Physician 2005;51: 698–699

Habbema JD, Van Oortmarssen GJ, van Putten DJ i wsp. Age-specific reduction in breast cancer mortality by screening: an analysis of the results of the Health Insurance Plan of Greater New York study. J Natl Cancer Inst 1986; 77: 317–320

Miller AB, To T, Baines CJ i wsp. Canadian national breast screening study: 1. Breast cancer mortality after 11 to 16 years of follow-up. A randomized screening trial of mammography in women age 40s. Ann Intern Med 2002;137: 305–312

Miller AB, To T, Bained CJ i wsp. Canadian national breast screening study: 2. 13-year results of a randomized trial in women aged 50–59 years. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 1490–1499

Recommendations on screening for breast cancer in average-risk women aged 40–74 years. CMAJ November 22, 2011; 183: 17

Humphrey LL, Helfland M, Chan BKS i wsp. Breast cancer screening: a summary of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2002;137: 347–360

Sheppard AJ, Chiarel AM, Marrett LD i wsp. Detection of later stage breast cancer in First Nations women in Ontario, Canada. Can J Public Health 2010; 101: 101–105

Rang HP, Dale MM, Ritter JM i wsp. Farmakologia. Elsevier Urban&Partner , Wrocław 2014; 697-712

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL. Farmakologia Goodmana & Gilmana. Czelej, Lublin 2007; 1411-1500

Kostowski W, Herman ZS. Farmakologia Podstawy farmakoterapii. PZWL, Warszawa 2014; 400-444

Hortobagyi GN. Treatment of breast cancer. NEJM 1998; 974-984

Hortobagyi GN, Buzdar AU. Current status of adjuvant systemic therapy for primary breast cancer: progress and controversy. CA Cancer J. Clin. 1995; 45: 199-226

Goldhirsch A, Valagussa P. Old and new trends in the adjuvant treatment of early breast cancer. Ann. Oncol. 1991; 2: 320-322

Beex L. Receptory steroidowe i inne markery tkankowe. W: J. Jassem (red.): Rak sutka. Wydawnictwo Springer PWN, Warszawa 1998;98-117.

Jordan VC. Tamoxifen (ICI46,474) as a targeted therapy to treat and prevent breast cancer,Br J Pharmacol. 2006;147, 1: 269-276

Pritchard KI. Current status of adjuvant endocrine therapy for resectable breast cancer. Semin. Oncol. 1987; 14: 23-33

Manson JE, Hsia J, Johnson KC i wsp. Estrogen plus progestin and the risk of coronary heart disease. N Engl J Med 2003; 349: 523–534

Brużewicz S, Wronkowski Z. Chemioterapia i radioterapia, PZWL, Warszawa 2007

Giordano SH, Kuo Y-F, Freeman JL i wsp. Risk of cardiac death after adjuvant radiotherapy for breast cancer. J Natl Cancer Inst 2005; 97: 419–424

Kruszewski WJ. Zasady postępowania chirurgicznego w raku piersi spełniające wymogi leczenia onkologicznego oraz umożliwiające sprawne przeprowadzenie operacji odtwórczej w przypadku amputacji gruczołu piersiowego. Współczesna onkologia 2002: 144-148

Ryś J, Wysocki WM, Chmielnik E i wsp. Rodzaje operacji wykonywanych u chorych na raka piersi i zasady zabezpieczania materiału tkankowego do badania histologicznego. Pol. J Pathol. 2009; 3, 1: 20-25

Informator dla chorych - Centrum Onkologii Kraków. Diagnostyka i leczenie raka piersi. 2011: 13-15

Pienkowski T, Jaśkiewicz J, Wronkowski Z i wsp.Leczenie raka piersi. Służba Zdrowia 2000; 3: 24-26

Skokowski J, Jankau J, Renkielska A, Jaśkiewicz J.: 5000 lat krzywej uczenia się chirurgii raka piersi. Forum medycyny rodzinnej 2011; 5, 2: 123-129

Połom K, Murawa D, Wasiewicz J, Połom W, Murawa P.: Rekonstrukcja gruczołu piersiowego u chorych leczonych z powodu raka piersi. Przegląd piśmiennictwa. Współczesna Onkologia 2009; 13; 6: 304-308

Tarkowski R. Miejscowo zaawansowany rak piersi. W: Rak Piersi, J. Kornafel (red.) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011: 51-60

Zabucka M, Leśniewska M, Knapp P, Wołczyński S.: Czy można wpływać na ryzyko wystąpienia raka piersi? Przegląd Menopauzalny 2005; 6: 70-75

Hojan K. Rehabilitacja dla kobiet z rakiem piersi. Rehabilitacja w praktyce 2013; 5: 18-22

Tchórzewska-Korba H. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie. Miejsce fizjoterapii we współczesnej ginekologii. Fizjoterapia w leczeniu chorych na raka piersi. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012: 160-172

Tchórzewska H.: Rehabilitacja psychofizyczna jako integralna część leczenia raka piersi. Terapia 1999; 3: 35

Woźniewski M. Rehabilitacja chorych na raka piersi. W: Rak Piersi, J. Kornafel (red.) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011: 159-176

Semiglazov VF, Moiseyenko VM, Bavli JL, i wsp. The role of breast self-examination in early breast cancer detection (results of the 5-year USSR/WHO randomized study in Leningrad). Eur J Epidemiol 1992; 8: 498-502

Bieda J, Bączyk M, Łuczak J. Obrzęk Limfatyczny – wartość diagnostyczna i prognostyczna limfoscyntygrafii dynamicznej kończyn górnych u pacjentek po mastektomii. Polska Medycyna Paliatywna 2003; 2, 2: 81-85

Bąk-Sosnowska M, Oleszko K, Skrzypulec-Plinta V. Adaptacja psychologiczna dojrzałych kobiet w pierwszych dobach po zabiegu mastektomii. Przegląd Menopauzalny 2013; 2: 120-124

Tchórzewska-Korba H. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie. Miejsce fizjoterapii we współczesnej ginekologii. Fizjoterapia w leczeniu chorych na raka piersi. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012: 160-172

Szadowska-Szlachetka Z, Stanisławek A, Charzyńska-Gula M i wsp. Różnice w jakości życia kobiet przed rekonstrukcją i po rekonstrukcji piersi mierzone skalą EORTC QLQ-C 30 i EORTC QLQ-BR 23. Przegląd Menopauzalny 2013; 3: 254-259

Hojan K. Rehabilitacja dla kobiet z rakiem piersi. Rehabilitacja w praktyce 2013; 5: 18-22

Kosmala J. Duchowe wsparcie. Charaktery 2009; 2: 22-23

Ogińska – Bulik N, Kozak G. Akceptacja choroby jako wyznacznik radzenia sobie z chorobą nowotworową u pacjentów opieki paliatywnej. Psychoonkologia 2002; 6, 1: 21 – 25

Nowicki A, Nikiel M. Operacje odtwórcze piersi, ocena satysfakcji pacjentek. Współczesna Onkologia 2006;10, 2: 45-50

Połom K, Murawa D, Wasiewicz J i wsp. Rekonstrukcja gruczołu piersiowego u chorych leczonych z powodu raka piersi. Przegląd piśmiennictwa. Współczesna Onkologia 2009; 13; 6: 304-308

Towpik E, Mazur S, Witnicki T i wsp. Operacje odtwórcze piersi po mastektomii. Terapia 1999; 3

Matkowski R. Leczenie chirurgiczne: przedoperacyjna lokalizacja zmian, leczenie oszczędzające a mastektomia. Węzeł wartowniczy. Zabiegi rekonstrukcyjne. W: Rak Piersi, J. Kornafel (red.) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011: 61-76

Tchórzewska H.: Rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi. Poradnik. Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Warszawa 2007: 10-11


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)