Kategorie optymalnych dla roślin gęstości gleb = Categories of optimal bulk density of soils for plants

Mieczysław Wojtasik, Dawid Aleksander Szatten

Abstract


Wojtasik Mieczysław, Szatten Dawid. Kategorie optymalnych dla roślin gęstości gleb = Categories of optimal bulk density of soils for plants. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):301-313. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.20065

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A271-300

https://pbn.nauka.gov.pl/works/585098

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20065

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2015. Revised 05.07.2015. Accepted: 12.07.2015.

 

Kategorie optymalnych dla roślin gęstości gleb

Categories of optimal bulk density of soils for plants

 

Mieczysław Wojtasik, Dawid Szatten

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Geografii, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15

 

Streszczenie

Gęstość objętościowa gleby jest pierwszorzędnym wskaźnikiem jej fizycznego stanu i najważniejszym parametrem w ocenie efektów zabiegów uprawowych. W badaniach własnych dowiedziono, iż najbardziej miarodajną wielkością z zakresu zmian tej cechy jest wielkość tzw. gęstości naturalnej, do której gleba samoczynnie dąży ze stanu spulchnienia lub zagęszczenia. Problemem jest powszechna nieznajomość reguł prowadzących do wyznaczania tej wielkości. Wskutek tego prowadzone w wielu krajach świata eksperymenty w układzie: gęstość gleby – plon roślinny, nie przynoszą wyników układających się w rozpoznawalny i użyteczny w praktyce system.

 

Słowa kluczowe: optymalna gęstość gleby, gatunek rośliny, kategorie optymalnej dla roślin gęstości gleb, grupa granulometryczna utworu glebowego.

 

 

Abstract

Bulk density of soil is a prime indicator of its physical state and the most important parameter in assessing the effects of the cultivation process. In our study it has been proved that the most accurate measurement of the range of changes of this feature is the value of so-called. natural density, to which the soil automatically tends form the state of disintegration or compaction. The problem is the universal ignorance of the rules leading to the determination of this value. As a result experiments conducted in many countries around the world in the system: the density of the soil - plant yield, do not provide the results arranged in a recognizable neither useful system.

 

Key words: optimal bulk density, plant species, categories of optimal bulk density of soils for plants, grain size groups of soils.


Keywords


optymalna gęstość gleby; gatunek rośliny; kategorie optymalnej dla roślin gęstości gleb; grupa granulometryczna utworu glebowego; optimal bulk density, plant species, categories of optimal bulk density of soils for plants, grain size groups of soils.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Adams E. P., Blake G. R., Martin P. W., Boetler D. H., 1960, Influences of soil compaction of crop growth dewelopment. Trans. of the 7-th Congr. of Soil Sci. Madison, Wisc. 1, 607-615.

Baranowski R., Pabin J., 1980, Wpływ gęstości gleby lekkiej na plony buraków cukrowych. Zesz. Probl. Port. Nauk. Roln. 227, 61-67.

Czyż E., Tomaszewska J., 1993, Changes of aeration conditions and the yield of sugar beet on sandy soil different density. Pol. J. Soil Sci. 26, 1, 1-9.

Drewery J. J., Cameron K. C., Buchan G. D., 2008, Pasture yield and soil physical property responses to soil compaction from treading and grazing – a review. Aust. J. Soil Res. 46, 237-256.

Dzięciołowski W., 1966, Gleby grądów Wielkopolski. Roczniki WSR w Poznaniu XXXI, 149-207.

Konecka-Betley K., Borek S., Czarnowska K., Kępka M., Królowa H., Łakomiec J., Kobylińska J., 1970, Wpływ procesu odgórnego oglejenia na kształtowanie się gleb wytworzonych z glin zwałowych. Roczn. Glebozn. XXI, 1, 21-46.

Mocek A. (red.), 2015, Gleboznawstwo. Wyd. Nauk. PWN S.A., ss.571.

Pul W., Szerszeń L., Borkowski J., 1960, Gleby Zakładu Doświadczalnego Świerklaniec. Zesz. Nauk. WSR Wrocław, 29, 137-151.

Roszak W., Radecki A., Opic J., Witkowski F., 1990, Próba określenia optymalnego zagęszczenia gleby gliniastej dla wzrostu i plonowania roślin uprawnych. Modelowanie i optymalizacja parametrów żyzności gleb. Mat. Międzyn. Semin. RWPG, IUNG Puławy, K/2, 106-115.

Szymankiewicz K., 1983, Wpływ uproszczonej uprawy na niektóre fizyczne właściwości gleby lekkiej. Mat. Konf. PAN, Wrocław, 23-24.

Ślusarczyk E., 1985, Optymalny model gleby dla potrzeb roślin uprawnych (pierwsze przybliżenie). Rocz. Glebozn. XXXVI, 1, 185-190.

Śmierzchalski L, 1972, Wpływ zagęszczenia gleby na plonowanie niektórych roślin zbożowych i okopowych. Międzyn. Konf. Nauk. Warszawa-Olsztyn-Puławy, 22-28.

Święcicki C., Siuta J., Sienkiewicz J., Trzecki S., Kiersnowski J., 1972, Ważniejsze właściwości gleb wpływające na warunki rozwoju mechanizacji. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 135, 55-61.

Wojtasik M., Pawluczuk Z., 1988, Wpływ gęstości gleb na ich efektywność enzymatyczną. Zesz. Nauk. ATR, 148, Rol. 35, 5-12.

Wojtasik M., 1989, Węgiel organiczny jako wyznacznik naturalnej gęstości gleby. Fragm. Agron. 3/23, 93-98.

Wojtasik M., 1990, Głębokość w profilu glebowym jako wyznacznik naturalnej gęstości gleby. Fragm. Agron. 1/25, 36-43.

Wojtasik M., 1995, Gęstość gleb mineralnych. Wyd. Uczel. WSP w Bydgoszczy, ss.120.

Wojtasik M., Wegner W., 1995, Aproksymacja niektórych właściwości powietrznych i wodnych gleb. Problemy Matematyczne, 14, 149-174.

Wojtasik M., Miatkowski Z., 1996, Skład granulometryczny a gęstość gleb cieżkich. Studia Przyrodnicze, Zesz. Nauk. WSP w Bydgoszczy, 12, 87-94.

Wojtasik M., Szatten D., 2015, Granulometryczny wskaźnik gęstości naturalnej gleb. Journal of Education, Health and Sport. 5(5), 76-85.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)