Fair play i faul play w świadomości uczniów Greig City Academy w Londynie = Awareness of fair play and foul play among the students of Greig City Academy in London

Jolanta E. Kowalska

Abstract


Streszczenie

Idea fair play w rywalizacji sportowej spełnia ważną rolę wobec zagrożeń współczesnego sportu, między innymi takich jak: komercjalizacja, oszustwo, doping czy korupcja. Te i inne negatywne zjawiska sportowe powodują, iż człowiek zatraca wartości moralne. Faul play używane jest w odniesieniu do osób zasługujących na naganę, a nawet karę. Można to zinterpretować jako odwrotność postawy fair play.

Współistnienie we współzawodnictwie sportowym fair play i faul play jest więc nieuniknione i często jest niezrozumiałe wśród uczestników widowiska sportowego.

Mając powyższe na uwadze postanowiono sprawdzić jak rozumieją pojęcie fair play i faul play uczniowie szkoły Greig City Academy, którzy byli gospodarzami rozgrywek sportowych z łódzkimi gimnazjalistami w ramach projektu „Jestem fair”, rozegranego w październiku 2012 r.

Celem poznawczym podjętych badań była próba określenia poziomu świadomości badanej londyńskiej młodzieży uczestniczących w projekcie „Jestem fair” w zakresie rozumienia pojęć fair i faul play.

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza ankiety pt."Fair play in sport and in life".

 

Abstract

The Idea of fair play in sports competition plays an important role to the threats of the modern sport, among other things, such as commercialisation, cheating, doping or corruption. These and other negative phenomena of sports cause that people lost the moral values. Foul play is used for those who deserved warning or even punishment. This can be interpreted as the inverse of the attitudes of fair play.

The coexistence in sporting competitions of fair play and foul play is so inevitable but often incomprehensible spectacle among the participants.

With this in mind, it was decided to find out how the students of Greig City Academy understand the concept of fair play and foul play. Respondents were hosting the sport tournament with students of schools from Lodz within the framework of the project "I'm fair”, played in October 2012.

The aim of cognitive studies undertaken was an attempt to determine the level of awareness of the London youth participating in the project "I'm fair", in terms of understanding the concepts of fair and foul play.

The research was conducted by using the diagnostic survey questionnaire "Fair play in sport and in life".


Keywords


fair play; faul play; projekt “Jestem fair”; project “I’m fair”

Full Text:

PDF

References


Bodasińska A., Czysta gra w sporcie i życiu codziennym, Wydawnictwo AWF Warszawa, Biała Podlaska 2007.

Caille A., O pojęciu „fair play” [w:] Fair play – Sport – Edukacja. Żukowska Z. (red.), Warszawa 1996.

Dąbrowska A., Fair paly w świadomości sportowej młodzieży piłkarskiej w Polsce i w Anglii, [w:] Fair Play w sporcie i Olimpiźmie. Szansa czy utopia. Z. R. Żukowscy (red.), Warszawa, 2010.

Derbich J., Fair play w świadomości i zachowaniach młodych zawodników piłki nożnej [w:] Fair Play w europejskiej kulturze i edukacji. Z. Żukowska, R. Żukowski (red.), Klub Fair Play PKOl, Warszawa 2004

Kędzia P., Fair play jako kategoria etyczna współczesnego sportu. Szanse i zagrożenia [w:] Fair play w wychowaniu do kulturalnego odbioru widowiska sportowego. J.E. Kowalska, MSW Departament Nadzoru, 2012

Kowalska J., Edukacja olimpijska szansą na przeciwdziałanie chuligaństwu na stadionach, [w:] Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka, A. Kaźmierczak, A. Maszorek-Szymala, E. Dębowska, (red.), Łódź 2008.

Kowalska J.E., Kaźmierczak A., Zasada fair play jako wartość wychowawcza w edukacji szkolnej i w przeciwdziałaniu chuligaństwu na stadionach. Raport z badań w ramach projektu pilotażowego "Jestem fair" realizowanego w łódzkich szkołach, MSWiA, Warszawa 2010

Krawczyk Z., Kategorie etyki sportu, [w:] Fair play – Sport – Edukacja, Z. Żukowska (red.), Estrella, Warszawa 1996.

Lipiec J., Filozofia olimpizmu, Wydawnictwo Sprint, Warszawa 1999.

Lipoński W., Od filotimi do fair play i sportmanship – kilka uwag z historii etyki sportu, [w:] Fair Play w sporcie i Olimpiźmie. Szansa czy utopia. Z. R. Żukowscy (red.), Warszawa 2010.

Lipoński W., Olimpizm dla każdego, AWF Poznań 2000.

Manifest Sportowy Międzynarodowej Rady do Spraw Wychowania Fizycznego i Sportu, [w:] Fair play – Sport – Edukacja, Z. Żukowska (red.), Estrella, Warszawa 1996.

Muller N., O znaczeniu fair play w sporcie na przestrzeni stuleci, W: Fair play – Sport – Edukacja, Z. Żukowska (red)., Estrella, Warszawa 1996.

Nowocień, Zasada fair play źródłem wartości moralnych w wychowaniu poprzez sport, [w:] Fair Play w sporcie i Olimpiźmie. Szansa czy utopia. Z. R. Żukowscy (red.), Warszawa, 2010

Przyłuska-Fiszer A., Misiuna B., Etyczne aspekty sportu, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1993.

Zuchora K., Edukacja olimpijska ku wspólnym wartościom, Warszawa 2006.

Zuchora K., Edukacja olimpijska w szkole. Sprawa honoru, [w:] Fair play – Sport – Edukacja, Z. Żukowska (red.), Estrella, Warszawa 1996.

Żukowska Z., Żukowski R, Fair play i olimpizm w systemie edukacji sportowej młodzieży, [w:] Wychowanie przez sport, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Z. Żukowska, R. Żukowski (red.), Warszawa 2003

Źródła internetowe:

www.greigcityacademy.co.uk

www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/projekt_jestem_fair


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)