Wartość sportu ze względu na płeć, rekreacje ruchową, resocjalizację i proces rehabilitacji = The value of sport in the aspect of sex, recreation movement, resocialization and the process of rehabilitation

Anna Wiśniewska

Abstract


Streszczenie

Wprowadzenie. Współczesny sport jest obecny w życiu coraz większej grupy społecznej, a ta aktywność realizowana jest w każdym wieku. Dla osób niepełnosprawnych umysłowo sport jest bez wątpienia jedną z niewielu dziedzin, w której mogą się wybić jako indywidualności. Umacnia ich wiarę w siebie, uczy planowania i wypełniania niewielkich zadań, a także dążenia do celu i uświadamiania sobie własnej podmiotowości.

Cel pracy. Celem artykułu jest ukazanie wartości sportu przez pryzmat płci, rekreacji ruchowej, resocjalizacji i procesu rehabilitacji.

Metody i materiały. Praca opiera się na badania jakościowych wyjaśniających. Analizie poddane zostały poglądy i badania odnoszące się do problematyki objętej zakresem tego artykułu.

Wyniki. Aktywność fizyczna stanowi przedmiot badań naukowych i jest wykorzystywana w praktyce rehabilitacyjnej. Ruch doskonali zdolności motoryczne, zwiększa tolerancję wysiłkową i wpływa na podniesienie sprawności.

Dyskusja. Proces aktywizowania osób z niepełnosprawnością, a także osób resocjalizowanych nie mógłby odbyć się bez rekreacji ruchowej, a państwo winno pomagać w tworzeniu odpowiednich warunków do takiej aktywności i kształtować postawy prozdrowotne.

Wnioski. Badania dowodzą, że odpowiednio dobrany program treningowy wpływa dobroczynnie na zdrowy organizm. Rehabilitacja ma przede wszystkim wartość leczniczą, gdyż dąży do podniesienia sprawności i poprawy koordynacji. Rekreacja ruchowa to nie tylko promowanie zachowań zdrowotnych, ale także pożyteczne wypełnienie czasu wolnego i dbałość o odprężenie psychiczne. Rekreacja fizyczna przez resocjalizację pomaga wychowankom nauczyć się nowych zachowań i sposobów reagowania, a także kształtuje ich wartości wychowawcze.

Abstract

Introduction. Sport in our times is becoming part of the lifestyle in the growing number of people in different social groups and this activity is participated in every age. For people with intellectual disabilities, sport without a doubt is one of few disciplines in which they can stand out as an individual. Thanks to it their faith in themselves and self-esteem is growing stronger, they can learn planning and fulfilling small tasks and also achieving their goal or realizing their own subjectivity.

Aim of the study. The aim of this article is to show the value of sport in the aspect of sex, recreation movement, resocialization and the process of habilitation

Methods and materials. The studies is based on qualitative research inquiries. In the article analyzed views and studies relating to issues within the scope of this article.

Results. Use of movement as a medicine is finding justification in scientific research and rehabilitation practice. Movement improves motor skills, increases physical performance and affects the increase of efficiency.

Discussion. In the process of revitalizing people with disabilities (handicapped) sport, physical education, sport rively and other forms of physical movement are very important aspects. The government should assist in the creation of appropriate conditions for such activity and shape pro-health attitudes.

Conclusions. The research proves that the properly created training program is useful for healthy organism. Rehabilitation have most of all therapeutical worth. Physical recreation is not only to promote health behaviors, but also useful to fill free time and attention to mental relaxation. Resocializing conduct through sport activity is helping pupils to learn new behaviors and way of reaction, encouraging them to a positive thinking.


Keywords


sport; wartość; niepełnosprawność; rekreacja ruchowa; resocjalizacja; rehabilitacja; sport; value; disability; physical recreation; resocialization; rehabilitation

Full Text:

PDF

References


Błasiak A. W: Błasiak A, (red.), Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Wybrane zagadnienia. Kraków, Wydawnictwo WAM, 2009, s. 20-50.

Brzeziński W. Wychowanie fizyczne specjalne, cz. I Resocjalizacja. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995.

Cywińska – Wasilewska G. W: Kowalik S, (red.). Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009, s. 74.

Darkowski R. W: Błasiak A, (red.). Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Wybrane zagadnienia. Kraków, Wydawnictwo WAM, 2009, s. 75.

Groffik D. Metodyka stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce i terapii. Katowice, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2009.

Kowalczyk S. W: Śliwerski B, (red.). Kontestacje pedagogiczne. Kraków, Wydawnictwo Impuls, 1993, s. 142.

Kowalik S. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa, Wydawnictwo Interart, 1996.

Kowalik S. W: Kowalik S, (red.). Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009, s. 70, 335, 339.

Łobocki M. O wartościach w wychowaniu. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. 1993, 9, s. 125.

Misztal M. W: Matusiewicz Cz, (red.). Psychologia wartości. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1975, s. 17.

Ostrowska K. W: Świda H, Ostrowska K, (red.). W poszukiwaniu wartości. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, 1994, s. 12.

Sobiecka J. W: Kowalik S, (red.). Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009, s. 237-238.

Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe, 1963.

Świda H W: Świda H, Ostrowska K, (red.). W poszukiwaniu wartości. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, 1994, s. 11.

Tatarkiewicz W. W: Tatarkiewicz W, Głuszyński J, (red.). Wartości a wychowanie. Chowanna. 1983, 2, s. 105.

Ulatowski T. W: Kosmol A, (red.). Teoria i profilaktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008. s. 21.

Wojtyła K. Elementarz etyczny. Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008.

Wroczyński R. Powszechne dzieje wychowania fizycznego. Wrocław, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1985.

Zuchora K. W: Żukowska Z, (red.). Sport w życiu kobiety. Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet, 1995, s. 13.

Życie akademickie. Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 2003, 98, s. 12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)