Aktywność fizyczna kobiet w ciąży w świadomości przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej = Physical activity of expecting mothers in the awareness of future exercise professionals

Aneta Worska, Anna Szumilewicz

Abstract


Streszczenie

            Kobiety ciężarne coraz częściej podejmują aktywność fizyczną, z której czerpią wielokierunkowe korzyści bez negatywnych konsekwencji dla zdrowia dziecka. Regurlarne zajęcia ruchowe w ciąży pozwalają m.in. zachować sprawność ciała, zapobiegają nadmiernemu przyrostowi masy ciała, ułatwiają poród oraz skracają czas połogu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczna jest nie tylko konsultacja z lekarzem, ale również z instruktorem zajęć ruchowych, by dobrać odpowiedni rodzaj treningu, dopasować obciążenie do rozwoju ciąży i indywidualnych możliwości ciężarnej.

            Celem pracy było określenie poziomu wiedzy przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej na temat pre-/postnatalnej aktywności fizycznej.

            Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową przy pomocy kwestionariusza skonstruowanego na cele badań. Badana grupa liczyła 96 przyszłych instruktorów, studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, specjalności Rekreacja Ruchowa.

            Z zebranych danych wynika, iż przyszli instruktorzy mają niski poziom wiedzy na temat pre-/postnatalnej aktywności fizycznej oraz jej wpływu na zdrowie matki i dziecka. W szczególności respondenci wykazali bardzo niski poziom wiedzy dotyczącej metod określania intensywności zajęć dla kobiet w ciąży.

            Z przeprowadzonej pracy można wnioskować, że istnieje potrzeba dołączenia powyższych treści do programów edukacyjnych instruktorów rekreacji oraz popularyzowania informacji o korzyściach ćwiczeń fizycznych w ciąży i po porodzie.

 

Abstract

            Pregnant women are more likely to take the physical activity that is safe and provides many benefits. Allows them to retain the fitness of the body, prevents gaining weight. Facilitates childbirth and shortens the recovery time of the body after childbirth. Before beginning exercises, it is necessary not only to medical consultation, but also with fitness instructor to pick out the right kind of training, adjust external to the development of pregnancy and pregnant possibilities.

            The aim of the study was to determine the level of knowledge of future instructors of recreation motor on the motor activity of the pregnant woman.

            To achieve this goal have been carried out by method of the diagnostic survey, survey technique with the help of the questionnaire. The test group counted 96 would-be trainers, students third year Gdańsk University of Physical Education and Sport, studying full-time Tourism and Recreation, with the specialty Motor Recreation. Studies were carried out in December 2011 and January 2013. The questionnaire contained 24 questions, with the objectives of this work has been analysed 21 selected issues.

            From the collected data, it appears that the would-be trainers have a low level of knowledge about the physical activity of pregnant women and its effect on a baby, childbirth and post-partum mothers. Respondents also had zero knowledge of methods for determining the intensity of activities for mother-to-be.

            Due to the need to include this content to the course of study, promoting information about the positive effects of physical exercise and the emphasis on content relating to the methods for determining the intensity of activities in the course of the study.


Keywords


ciąża; aktywność fizyczna; wiedza; przyszli instruktorzy rekreacji ruchowej; pregnancy; physical activity; knowledge; future exercise professionals

Full Text:

PDF

References


Aktywne 9 miesięcy. http://www.rytm.pl/index.php?topic=3&menunr=10&url=tresc&id_tresc=1 (dostęp: 2014.01.05).

Berk B. Aktywna mama. Warszawa, Wydawnictwo Buk Rower, 2010.

Carlson K. Harwardzka encyklopedia zdrowia kobiety. Warszawa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2000.

Dmochowska H. Rocznik Demograficzny 2012. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2012.

Genti M, Serbezis V, Mavridis G. Aerobics and Pregnancy. Studies in phisical culture and tourism, 2009, 4.

Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.

Herman E. Pilates dla bystrzaków. Warszawa, Wydawnictwo Septem, 2007.

Keller L. Gimnastyka dla kobiet w ciąży. Warszawa, Wydawnictwo Interart, 1995.

Kozłowska J, Curyło M. The effects of women preparation to the delivery and confinement - according to the principles of delivery psycho preven. Journal of Medical Science. 2014, 2(83), p.159-162.

Kwiecińska K. Aksjomaty na temat przenatalnej aktywności fizycznej w świadomości kobiet ciężarnych. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr Anny Szumilewicz. Gdańsk, Wydawnictwo AWF, 2012.

Lewandowska K. Aktywność fizyczna a ciąża w świadomości kobiet oczekujących dziecka. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr Anny Szumilewicz. Gdańsk, Wydawnictwo AWF, 2012.

Lonnerdal B, Dewey K, Lovelady C. Lactation performance of exercising women. The American Journal of Clinical Nutrition, 1990, p.103-109.

Radowicki S. (1985). Ciąża, poród, połóg. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Rieger T. Minutes. 2nd Strategic Meeting of EHFA Standards Council. EHFA Standards Council, 2013.

Roux P. The EU view: How do policymakers see the opportunities for the H&F sector, now and towards 2025 - prezentacja przedstawiana w czasie 1st European Health and Fitness Forum w Kolonii. Kolonia, 2014.

Sperling A. Psychologia. Warszawa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1995.

Stańczak J. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2012.

Szumilewicz A. Kwalifikacje w rekreacji ruchowej na przykładzie fitnessu i pre/postnatalnej aktywności fizycznej jako element sektorowej ramy kwalifikacji dla sportu. – Artykuł w druku, 2014.

Vanderkam L. Pregnant? Get off the sofa, and don’t eat for two. http://politicalmavens.com/index.php/2007/04/25/pregnant-get-off-the-sofa-and-dont-eat-for-two/ (dostęp: 2014.01.10)

Villinger T, Gebauer-Sesterhenn B. Ciąża i poród. Wielki praktyczny poradnik. Wydawnictwo Olesiejuk Sp. z o.o., 2009.

Wojtyła A, Kapka-Skrzypczak L, Biliński P, Paprzycki P. Physical activity among women at reproductive age and during pregnancy (Youth Behavioural Polish Survey – YBPS and Pregnancy-related Assessment Monitoring Survay – PrAMS) – epidemiological population studies in Poland during the period 2010-2011. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2011, 18, p.365-374.

Worska A. Aktywność fizyczna kobiet ciężarnych w świadomości przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr Anny Szumilewicz. Gdańsk, Wydawnictwo AWF, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)