Związki zespołu cech kręgosłupa-miednicy i stóp dziewcząt i chłopców w wieku od 4 do 18 lat = Relationships in the Spine-Pelvis System and Feet in Girls and Boys Aged 4 to 18 Years

Mirosław Mrozkowiak, Paulina Jazdończyk

Abstract


Mrozkowiak Mirosław, Jazdończyk Paulina. Związki zespołu cech kręgosłupa-miednicy i stóp dziewcząt i chłopców w wieku od 4 do 18 lat = Relationships in the Spine-Pelvis System and Feet in Girls and Boys Aged 4 to 18 Years. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):226-250. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19950

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A226-250

https://pbn.nauka.gov.pl/works/583791

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19950

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 15.06.2015. Revised 05.07.2015. Accepted: 10.07.2015.

 

Związki zespołu cech kręgosłupa-miednicy i stóp dziewcząt i chłopców w wieku od 4 do 18 lat

Relationships in the Spine-Pelvis System and Feet in Girls and Boys Aged 4 to 18 Years

 

Mirosław Mrozkowiak1, Paulina Jazdończyk2

 

 

1Bioergonsport, Nowa Biała, Płock 

  e-mail: magmar54@interia.pl,

  www:  http://wadypostawy.republika.pl

2Gabinet Fizjoterapii

  Leszno Wlkp.

 

Słowa kluczowe: cechy kręgosłupa, tułowia i stóp.

 

Streszczenie

Celem podjętych badań jest próba określenia wzajemnych związków zespołu cech kręgosłupa-miednicy i stóp w populacji dziewcząt i chłopców w wieku od 4 do 18 lat obojga środowisk. Hipoteza: Najistotniejszy związek cech stóp i kręgosłupa-miednicy występuje z cechami strzałkowymi kręgosłupa, a kręgosłupa-miednicy ze szerokością stóp. Materiał i metoda. Badania pozwoliły zarejestrować 21895 obserwacji 104 parametrów miednicy – kręgosłupa i stóp. Do ich oceny wykorzystano  zestaw do komputerowej oceny postawy ciała wykorzystujący zjawisko mory projekcyjnej. Wnioski: 1. Najczęściej istotny związek cech kręgosłupa-miednicy z cechami stóp zachodzi ze  strzałkowymi cechami długościowymi kręgosłupa, rzadziej czołowymi i poprzecznymi. Najczęściej też cechy te wykazywały związek z: szerokością prawej i lewej stopy, kątem szpotawości V palca prawej stopy, 2. Najczęściej istotny związek cech stóp z cechami kręgosłupa-miednicy zachodzi z  szerokością obu stóp. Najczęściej też cechy te wykazywały związek z: wysokością i długością lordozy lędźwiowej oraz kifozy piersiowej, kątem nachylenia odcinka piersiowego górnego.

 

Keywords: characteristics of the spinal column, body trunk and feet.

 

Abstract

The aim of the study is to attempt to determine mutual relationships between the characteristics of the spine-pelvis system and feet in the populations of girls and boys aged 4 to 18 years from two environments. Material and Method. During the examinations carried out among volunteers, the authors recorded 21895 observations of 104 parameters of the spine-pelvis system and feet in different age. In order to assess these parameters, the authors used a set for computer analysis of body posture based on a phenomenon of projection moiré.

Conclusions. 1. The significant relationships between the characteristics of the spine-pelvis system and characteristics of feet occur the most often with sagittal length characteristics of the spine rather than those frontal or transverse. These characteristic showed the most frequently a relationship with the width of the right and left feet, angle of the hallux varus in right foot, 2. The significant relationships between the characteristics of feet with the characteristics of the spine-pelvis system occur the most often with the width of both feet. These characteristics showed the most frequently a relationship with the height and length of lumbar lordosis and thoracic kyphosis, inclination of the upper thoracic region.


Keywords


cechy kręgosłupa, tułowia i stóp, characteristics of the spinal column, body trunk and feet.

Full Text:

PDF

References


Drzał-Grabiec J., Snela S., Spinal curvatures and foot defects in children: an experimental study, Spine, 36-47, 2012.

Mrozkowiak M., Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 179-202, 2010.

Mrozkowiak Mirosław, Sokołowski M., Kaiser A.: Connection and influence of pelvis – spine complex features and feet in population of boys and girls aged 14–18 years. Związki i wpływ cech zespołu miednicy–kręgosłupa i stóp w populacji dzieci obojga płci w wieku od 14 do 18 lat, Problemy medycyny Rodzinnej, september, XIV, No. 3, 28-36, 2012.

Shumwey-Cook, Woollacott M., Motor control, Theory and practical applications, 2001.

Steinmetz M., Le pied, le rachis, la course et lachaussure, Medicine du Sport, t. 58, 1, 34-45, 1984.

Wolański N., 1956, Współzależność między postawą ciała a niektórymi cechami morfologicznymi, Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 10, 1956.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)