Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią = Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarcopenia

Karina Nowak, Daria Porażyńska, Natalia Ciesielska, Wojciech Stemplowski, Remigiusz Sokolowski, Walery Zukow

Abstract


Nowak Karina, Porażyńska Daria, Ciesielska Natalia, Stemplowski Wojciech, Sokolowski Remigiusz, Zukow Walery. Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią = Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarcopenia. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):216-225. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19940

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A216-225

https://pbn.nauka.gov.pl/works/583641

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19940

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 30.06.2015.

 

Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią

 

Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarcopenia

 

 

Karina Nowak1, Daria Porażyńska1, Natalia Ciesielska1, Wojciech Stemplowski1, Remigiusz Sokolowski1, Walery Zukow2

 

1Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Streszczenie

Wstęp. Sarkopenia to postępująca wraz z wiekiem utrata tkanki mięśniowej która przyczynia się do pogorszenia funkcji mięśni zwiększając ryzyko upadków, złamań kości oraz  nasilenia niepełnosprawności. W świetle dzisiejszych doniesień naukowych żywienie może być istotnym elementem wspomagającym  u pacjentów z postępującą sarkopenią.

Cel. Przedstawienie aktualnych doniesień dotyczących wspomagania żywieniowego w przypadku postępującej sarkopenii mięśniowej.

Materiał i metody. Posługując się słowami kluczowymi: sarkopenia (sarcopenia), żywienie w sarkopenii (nutrition in sarcopenia), witamina D (vitamin D), osoby starsze (elderly people), dieta białkowa (protein diet/ intake) , starzenie (ageing), epidemiologia (epidemiology), stan odżywienia (nutrition status), otyłość sarkopeniczna (sarcopenic obesity), antyoksydanty (antioxidant), dieta niskokaloryczna (low energy diet), mięsnie szkieletowe (skeletal muscles), przeszukano elektroniczne polskie oraz zagraniczne pełnotekstowe bazy bibliograficzne: Polska Bibliografia Lekarska, EBSCO host Web, Wiley Online Library, Springer Ling, Science Direct oraz Medline. Ostatecznie przeanalizowano 48 publikacji dotyczących sarkopenii z ostatnich 18 lat.

Wyniki. Przegląd literatury ukazuje, że stan odżywiania organizmu tj. niedożywienie oraz otyłość istotnie może wpłynąć na postepowanie sarkopenii mięśniowej. Wśród naukowców, odnotowano duże zainteresowanie dietą wysokobiałkową, restrykcyjną oraz dietą wzbogaconą o suplementacje antyoksydantów oraz witaminę D.

Wnioski. Zaobserwowano, że aktualnie brakuje  badań, które jednoznacznie potwierdzą skuteczność stosowanego wspomagania żywieniowego w sarkopenii mięśniowej. Dieta restrykcyjna stosowana w leczeniu i zapobieganiu sarkopenii prócz tego, iż nie może doprowadzać do niedożywienia musi zawierać prawidłowe ilości wszystkich składników odżywczych i witamin. Obniża się wtedy produkcja wolnych rodników, stymuluje biogeneza a także mechanizmy obronne mitochondriów w mięśniach oraz można tym samym zapobiegać apoptozie rabdomiocytów. Istotne ograniczenia dziennego dowozu kalorii są jednak często źle tolerowane przez starsze osoby o prawidłowym wskaźniku masy ciała a badania nad wpływem diety restrykcyjnej na postęp zaniku mięśni i uszkodzeń DNA nadal trwają. Znaczenie w diecie osób z postępującą sarkopenią ma także prawidłowe stężenie witaminy D w surowicy. Istnieją badania wskazujące na to, że niskie stężenie 25-OHD i wysokie stężenie parathormonu (PTH ≥4.0 pmol / litr) zwiększają  ryzyko rozwoju sarkopenii u starszych mężczyzn i kobiet [42].

 

Słowa kluczowe: sarkopenia, dieta, osoby starsze.

 

 

 

Abstract

 

Introduction. Sarcopenia is progressing with age, loss of muscle tissue that contributes to the deterioration of muscle function by increasing the risk of falls, fractures and severity of disability. In the light of today's scientific reports nutrition may be an important element supporting patients with progressive sarcopenia.

Purpose. Presentation of the recent reports of nutritional support for progressive muscle sarcopenia.

Materials and methods. Using the keywords: sarcopenia (sarcopenia), nutrition in sarcopenia (nutrition in sarcopenia), vitamin D (vitamin D), the elderly (elderly people), protein diet (protein diets / intake), aging (aging), epidemiology (epidemiology ), nutritional status (nutrition status), obesity sarcopenic (sarcopenic obesity), antioxidants (antioxidant), low-calorie diet (low energy diet), skeletal muscle (skeletal muscles), searched electronic full-text Polish and foreign bibliographic databases: Polish Medical Bibliography, EBSCO Web host, Wiley Online Library, Springer Ling, Science Direct, and Medline. Finally, they analyzed 48 publications on sarcopenia over the past 18 years.

Results. The literature review shows that the nutritional status of the organism, ie. Malnutrition and obesity can significantly affect the outcome sarcopenia muscle. Among scientists, there has been great interest in high protein diet, a restrictive and supplemental diet enriched with antioxidants and vitamin D.

Conclusions. It was observed that currently lack research that clearly confirm the effectiveness of the nutritional support in muscle sarcopenia. Restrictive diet used in the treatment and prevention of sarcopenia except that it may not lead to malnutrition must contain the proper amounts of all nutrients and vitamins. Then descends free radical production, stimulates biogenesis and we defense mechanisms of mitochondria in muscle and may thus prevent apoptosis rabdomyocytes. Significant limitations calories daily commutation, however, are often not well tolerated by older people with normal body mass index and research on the effects of diet restriction on muscle atrophy progression and DNA damage are still ongoing. The importance in the diet of people with progressive sarcopenia also has the correct amount of vitamin D in serum. There are studies indicating that low levels of 25-OHD and high levels of parathyroid hormone (PTH ≥4.0 pmol / L) increase the risk of development of sarcopenia in older men and women [42].

 

Keywords: sarcopenia, diet, older people.


Keywords


sarkopenia , dieta , osoby starsze, sarcopenia, diet older people.

Full Text:

PDF

References


Strzelecki A, Ciechanowicz R, Zdrojewski Z.., Sarkopenia wieku podeszłego Reront. Pol 2011; 19(3-4):134:145.

Krzymińska-Siemaszko R, Czepulis N, Rzepnicka A, Dworak L, Wieczorowska-Tobis K,:Ocena ryzyka sarkopenii u starszych kobiet, Nowiny Lekarskie 2013, 82,1, 19-24.

Rosenberg I.H. Sarcopenia: origins and clinical relevance. J. Nutr.1997; 127: 990S–991S.

R. Moulias, S. Meaume, A. Raynaud-Simon: Sarcopenia, hypermetabolism, and aging, Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 1999, Volume 32, Issue 6, pp 425-43

F. J. Maurits, Vandewoude, A. Carolyn,2 S. Abby , H. Refaat: Malnutrition-Sarcopenia Syndrome: Is This the Future of Nutrition Screening and Assessment for Older Adults?, Journal of Aging Research Volume 2012, Article ID 651570, 8 pages

F. Landi, R. Liperoti, D. Fusco et al., “Sarcopenia andmortality among older nursing home residents,” Journal of the American Medical Directors Association, vol. 13, no. 2, pp. 121–126, 2011.

Turczynowski W, Szczepanik M i wsp., Leczenie żywieniowe a układ odpornościowy, Prz. Lek. 2000; 57(1):36-40.

Dzieniszewski J, Jarosz M. i wsp., Stan odżywienia pacjentów w szpitalach w Polsce. Ocena przesiewowa pacjentów dorosłych, Pol. Merk. Lek. 2003, 15(83):144-150.

Węgielska I., Słaba W., Suliburska J. : Terapia dietą i leczenie farmakologiczne otyłości w aspekcie problemu.

niedożywienia osób otyłych, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011, tom 2, nr 4, 239–244.

Global HunGer Index, The Challenge of hidden hunger, 2014r.

Fechner A., Böhme C., Gromer S., Funk M., Schirmer H. R., Becker K.,: Antioxidant Status and Nitric Oxide in the Malnutrition Syndrome Kwashiorkor, Pediatric Research (2001) 49, 237–243.

Pabiś M, Babik A., Najczęstsze problemy osób w wieku podeszłym na podstawie analizy „zespołów geriatrycznych”, Med Rodz 2007; 10(3):62-65.

Kulik TB, Janiszewska M i wsp., Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich, Med Ogólna i NoZ 2011; 17(2):90-95.

Sobotka L. (red.), Podstawy żywienia klinicznego, PZWL, Warszawa 2013.

Biernat J, Wyka J, Stan odżywienia w aspekcie stanu zdrowia, Now. Lek. 20011; 80(3):209- 212.

Parnicka A, gryglewska B, Wyniszczenie nowotworowe a starcza sarkopenia, Geront. Pol. 2006; 14(3):113-118.

Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Mirosława Jarosza, Instytut Żywności i Żywienia, 2011, 135-165.

Zamboni M, Mozalli G i wsp., Sarcopenic obesity: a new category of obesity in the elderly, Nutr. Metab. Cadiovasc. Dis. 2008; 18:388-395.

Strzelecki A, Ciechanowicz R, Zdrojewski Z.., Sarkopenia wieku podeszłego Reront. Pol 2011; 19(3-4):134:145.

Krzymińska- Siemaszko R, Wieczorkowska- Tobis K, Ocena sarkopenii u osób starszych- przyczynek do metodologii, Nowiny Lekarskie 2012; 81(1):16-20.

Ożyga E, Małgorzewicz S., Ocena stanu odżywienia osób starszych, Geriatria 1013; 7:98-103.

Paddon-Jones D, Rasmussen B, Dietary protein recommendations and the prevention of sarcopenia, Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009 Jan; 12(1): 86–90.

Morley JE, Argiles JM i wsp., Nutritional recommendations for the management of sarcopenia, J Am Med Dir Assoc. 2010; 11(6):391-396.

Volpi E, Kobayashi H i wsp., Essential amino acids are primarily responsible for the amino acid stimulation of muscle protein anabolism in healthy elderly adults, Am J Clin Nutr. 2003;78:250–258.

Dorner B, Posthauer ME, Nutrition’s Role in Sarcopenia Prevention, Today’s Dietitian

, 14( 9): 62.

Frassetto L, et al., Diet, evolution and aging–the pathophysiologic effects of the post-agricultural inversion of the potassium-to-sodium and base-to-chloride ratios in the human diet. Eur J Nutr. 2001 Oct;40(5):200-13.

Marzetti E, Lees HA i wsp., Sarcopenia of aging: underlying cellular mechanisms and protection

by calorie restriction, Biofactors 2009; 35:28–35.

Abdul-Ghani MA, DeFronzo RA, Pathogenesis of insulin resistance in skeletal muscle, J. Biomed. Biotechnol. 2010; 2010: 476279.

Altun M, Besche HC i wsp., Muscle wasting in aged, sarcopenic rats is associated with enhanced activity of the ubiquitin proteasome pathway, J. Biol. Chem., 2010; 285:39597–39608.

Karpińska A, Gromadzka G: Stres oksydacyjny i naturalne mechanizmy antyoksydacyjne – znaczenie w procesie neurodegeneracji. Od mechanizmów molekularnych do strategii terapeutycznych, Postepy Hig Med Dosw, 2013; 67: 43-53.

Inoguchi T, Li P, Umeda F, H Y Yu, Kakimoto M, Imamura M, Aoki T, Etoh T, Hashimoto T, Naruse M, Sano H, Utsumi H Nawata H,: High glucose level and free fatty acid stimulate reactive oxygen species production through protein kinase C--dependent activation of NAD(P)H oxidase in cultured vascular cells. Diabetes, vol. 49, November 2000.

Phillips T, Leeuwenburgh C, Muscle fiber specific apoptosis and TNF-a signaling in sarcopenia are attenuated by life-long calorie restriction, FASEB J., 2005; 19:668–670.

Diet, Nutrition And The Prevention Of Chronic Diseases Report Of AJoint Who/Fao Expert Consultation, Geneva 2013.

Jarosz M., Praktyczny podręcznik dietetyki, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010

Dudziak K, Regulska-Ilow B: Znaczenie ładunku glikemicznego diety w rozwoju chorób nowotworowych, Postepy Hig Med Dosw, 2013; 67: 449-462.

Kim JY, Kim DH i wsp., Changes in lipid distribution during aging and its modulation by calorie restriction, Age (Dordr) 2009; 31: 127–142.

Sreekumar R, Unnikrishnan J i wsp., Effects of caloric restriction on mitochondrial function and gene trascripts in rat muscle, Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2002; 283: E38–E43.

Cerullo F, Gambassi G, Cesari M. Rationale for antioxidant supplementation in sarcopenia. Journal of Aging Research. 2012, p1-8. 8p.

Kupisz- Urbańska M, Galus K, Epidemiologia niedoboru witaminy D u osób w podeszłym wieku- wybrane zagadnienia Geront. Pol. 2011; 19(1):1-6.

Stawarska A, Tokarz A, Kolaczewska M, Ocena ilościowa składników mineralnych i witamin w dietach ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych, Brom Chem. Toksykol. 2009; 2:117-122.

Stefańska E, Ostrowska L i wsp., Ocena zawartości witamin w całodziennych racjach pokarmowych kobiet o prawidłowej masie ciała oraz z nadwagą i otyłością, Żyw. Nauk. Tech. Jako. 2009; 4(65):286-294.

Visser M., Deeg D.,Lips P.: Low Vitamin D and High Parathyroid Hormone Levels as Determinants of Loss of Muscle Strength and Muscle Mass (Sarcopenia): The Longitudinal Aging Study Amsterdam, J Clin Endocrinol Metab. 2003 Dec;88(12):5766-72.

Volkert D, The role of nutrition in the prevention of sarcopenia, Wiener Medizinische Wochenschrift, 2011; 161(17-18), 409-415.

Visser M, J. H. Deeg D i wsp., Low vitamin D and high parathyroid hormone levels as determinants of loss of muscle strength and muscle mass (sarcopenia): the Longitudinal Aging Study Amsterdam, J Clin Endocrinol Metab. 2003; 88(12):5766-5772.

Montero-Odasso M, Duque G. Vitamin D in the aging musculoskeletal system: an authentic strength preserving hormone. Mol Aspects Med. 2005 Jun;26(3):203-19.

Płudowski P. i wsp. 2013, Witamina D: Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka defcytów - wytyczne dla Europy Środkowej 2013 r., Standardy Medyczne- Pediatria 2013, tom10, 4: 573-578.

CONSENSUS STATEMENT: Vitamin D for Prevention of Falls and their Consequences in Older Adults.

Cerullo F, Gambassi G, Cesari M. Rationale for antioxidant supplementation in sarcopenia. Journal of Aging Research. 2012, p1-8. 8p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)