The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the preventive treatment of body statistics distortions

Mirosław Mrozkowiak, Hanna Żukowska

Abstract


Mrozkowiak Mirosław, Żukowska Hanna. Znaczenie Dobrego Krzesła, jako elementu szkolnego i domowego środowiska ucznia, w profilaktyce zaburzeń statyki postawy ciała = The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the preventive treatment of body statistics distortions. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):179-215. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19832

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A179-215

https://pbn.nauka.gov.pl/works/582700

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19832

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 30.06.2015.

 

Znaczenie Dobrego Krzesła, jako elementu szkolnego i domowego środowiska ucznia, w profilaktyce zaburzeń statyki postawy ciała

The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the preventive treatment of body statistics distortions

 

1Mirosław Mrozkowiak, 1Hanna Żukowska

 

1Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej

1Kazimierz Wielki University, Physical Culture Institute

 

 

Słowa kluczowe: Dobre Krzesło, przestrzenne asymetrie postawy ciała.

Key words: Good Chair, spatial asymmetries of body posture.

 

Streszczenie

 

Wstęp

W wieku od 7 do 12 lat występuje zdecydowanie największy odsetek postaw o zaburzonej symetrii przestrzennej, a ósmy rok życia jest okresem, w którym występuje szczególne zagrożenie prawidłowej postawy ciała. Analiza zebranych wyników pod kątem częstości występowania różnych zaburzeń postawy wykazała, że najczęstszy błędem postawy ciała wśród dzieci i młodzieży polskiej jest postawa o asymetrycznym przebiegu linii wyrostków kolczystych kręgosłupa wypukłością skierowaną w lewo 23,81% i cechach pleców okrągłych 17,34%. Środowisko szkolne i domowe ucznia to między innymi meble, które nie tylko powinny harmonizować z otaczającą przestrzenią, być estetyczne i praktyczne, adekwatne do masy i wysokości ciała, ale również komfortowe dla dziecka. Oznacza to, że kryteria ich doboru muszą brać pod uwagę wymogi ergonomii: dostosowanie do długości i rodzaju wykonywanej aktywności, jego proporcje uwzględniające masę i wysokość ciała, aktywność fizyczną podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych.

Celem badań było określenie w jakim stopniu Dobre Krzesło, jako element środowiska szkolnego i domowego ucznia, oddziałuje na zaburzenia statyki postawy ciała w wieku od 7 do 10 lat.

Materiał i metoda

Materiał badawczy stanowiło w 1 edycji: 194, drugiej: 194 i 3 edycji 142 dzieci  Szkół Podstawowych, w których trzykrotnie przestrzennie zdiagnozowano postawę ciała, stosując zestaw komputerowy wykorzystujący zjawisko mory projekcyjnej. Dzieci podzielono na trzy grupy, te które korzystały z Dobrego Krzesła w szkole i w domu, które korzystały z Dobrego Krzesła tylko w szkole i te które korzystały z krzeseł tradycyjnych w szkole i domu.

Wnioski

 

  1. Dobre Krzesło w procesie korekcji zaburzeń statyki ciała pełni istotną i uzupełniającą rolę w stosunku do wysiłków fizycznych stosowanych w ramach zajęć korekcyjnych postawy ciała. Jest rodzajem ortezy, spełniającej zadania pomocniczego sprzętu ortopedycznego w profilaktyce dzieci w wieku 7-10 lat.
  2. Podjęty problem wymaga szeroko zakrojonych badań środowiska szkolnego i jego oddziaływania na postawę ciała ucznia. Program diagnozujący znaczenie różnych zagrożeń somatyki należy wdrożyć niezwłocznie, bowiem planowana reforma edukacji wprowadza do szkoły dzieci sześcioletnie.

 

Summary

 

Introduction

In children and teenagers at the ages from 7 to 12 one observes the highest percentage of distorted body posture symmetry, and the children at the age of 8 are especially prone to possible body posture distortions. Research on the frequency of incidence of various body posture distortions indicates that the most common reason of poor body posture among Polish children and adolescents is asymmetrical spinous process protruding left, in 23,81% of the individuals, and hyperkyphosis (round back), in 17,34% of the individuals.  Children’s school and home environment comprises inter alia of the furniture, which should not only harmonize with surrounding space but also be aesthetically pleasing and practical, proportional to children’s body mass and height as well as comfortable. Therefore the criteria of furniture choice need to remain in agreement with some ergonomic requirements, namely they should be adjusted to the duration and kind of performed activity, proportional to children’s body mass and height as well as children’s physical activity during lessons and interclass breaks. The aim of the study was to determine to what extent Good Chair as part of school and home environments affects body statistics distortions at the ages from 7 to 10.

 

Materials and methods

Research material in first edition of the study was collected from 194 primary school children, in second edition from 194 primary school children and in the third edition from 142 primary school children, whose body posture was analyzed three times with the use of a computer set with projection moiré. The children were divided into three groups, those who used Good Chair at school and at home, those who used Good Chair only at school and those who used traditional chairs at school and at home.

 

Conclusions

  1. Good Chair plays a significant role, and complementary to physical effort performed during corrective classes, in the correction of body statistics distortions. It is a kind of orthotics, being a supplementary orthopedic equipment in the preventive treatment of children at the ages from 7 to 10.
  2. The problem undertaken in the study requires broad research on the school environment and its effects on children’s body posture. Diagnostic research into various threats to body somatics should be implemented immediately, especially because the planned education reform introduces the six-year-olds to schools.

Keywords


Dobre Krzesło, przestrzenne asymetrie postawy ciała, Good Chair, spatial asymmetries of body posture.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Adamczak I. Badanie zależności między rozwojem somatycznym a występowaniem wad postawy ciała młodzieży regionu bydgoskiego. Scripta Periodica, 2000 III (2), supl. 1:191-197.

Adamczak I. i wsp, Rozwój somatyczny a wady postawy ciała wśród dzieci ze szkół podstawowych. W: Malinowski A, (red.). Ontogeneza i promocja zdrowia. Uniwersytet Zielonogórski; 2002. s. 106-109.

Annetts S., Coales P., Colville R., Mistry D., Thomas B., van Deursen R. A pilot investigation into the effects of different office chairs on spinal angles, Eur Spine, 2012, 21, (Suppl 2): 165-170.

Bąk S. Fizjologiczne podłoże odchyleń w fizycznym rozwoju młodzieży szkolnej. W: Trześniowski R, Maszczak T, (red.). Korektywa i kompensacja w rozwoju młodzieży szkolnej. Warszawa: SiT; 1977. s. 38-41.

Bibrowicz K., Skolimowski T. Występowanie zaburzeń symetrii postawy w płaszczyźnie czołowej u dzieci od 6 do 9 lat. Fizjoterapia, 1995 3(2): 26-29.

Graff K. i wsp. Częstość występowania wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. W: Ślężyński J, (red.). Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. Katowice: AWF; 1992. s. 231.

Kasperczyk T. i wsp. Ocena występowania wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. W: Kasperczyk T, (red.). Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. Warszawa: AWF; 1986. s. 226-240.

Łukowicz M. i wsp. Ocena występowania wad postawy ciała wśród dzieci i młodzieży regionu bydgoskiego. Postępu Rehabilitacji, 2001 XV, nr 3: 67.

Mrozkowiak M. Skuteczność wysiłku fizycznego w ramach programowych zajęć korekcyjnych błędów postawy ciała dzieci 7-9 letnich wybranych szkół regionu Warmińsko-Mazurskiego. W: Pęczkowski R, (red.). Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. [T. 3]. Poznań - Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa; 2005. s. 268 271.

Mrozkowiak M. Próba analizy asymetrii postawy ciała dzieci 4-7 letnich środowiska miejskiego. W: Jerzemowski J, Grzybiak M, (red.). Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. [Dokument elektroniczny; dysk optyczny]. Sopot: Tower Press; 2006. s. 352-355.

Mrozkowiak M. Zróżnicowanie wiekowe występowania postaw ciała prawidłowych, wadliwych i skolioz u dzieci i młodzieży od 4 do 19 lat w Polsce. Uniwersytet Szczeciński: Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”; 2007a. s. 189-192.

Mrozkowiak M. Zróżnicowanie środowiskowe występowania postaw ciała prawidłowych, wadliwych i skolioz u dzieci i młodzieży od 4 do 19 lat w wybranych regionach Polski. Uniwersytet Szczeciński: Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”; 2007b. s. 105-109.

Mrozkowiak M. Program: Akademia Zdrowych Pleców. W: Gwoździcka-Piotrowska M, Zduniak A, (red.). Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. T. 2. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa; 2007c. s. 333-338. (Edukacja XXI Wieku; 11).

Mrozkowiak M. Poziom i rodzaj zaburzeń postawy ciała w Polsce w latach 2004-2007. W: Bogucka-Kocka A, Kocki J, (red.). Wybrane problemy diagnostyki dziecka niepełnosprawnego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 2009. s. 159-165.

Mrozkowiak M. Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; 2010, 318, [2]: 291-308.

Mrozkowiak M., Strzecha M. Mora projekcyjna współczesnym narzędziem diagnostycznym postawy ciała. Antropomotoryka, 2012; 22(60): 34-48.

Prętkiewicz-Abacjew E., Zeyland Malawka E., Wróblewska A. Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci i młodzieży szkół gdańskich. Pediatria Polska, 1997; 72(12): 1121-1126.

Ksiądzyna D. Czynniki środowiskowe a etiologia nowotworów złośliwych przełyku i żołądka. Adv Clin Exp Med. 2004; 13(5): 807-814.

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY) Publishers; 1996.

Krotochwil-Skrzypkowa M. Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec B, Magdzik W, (red.). Szczepienia ochronne. Wyd 2. Warszawa: PZWL;1991:76-81.

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. W: Laragh JH, Brenner BM, (red.). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

Kimura J, Shibasaki H, (red.). Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the l0th International Congree of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan, Amsterdam: Elsevier; 1996.

Kmieć ML, Broniarczyk-Dyła G. Aspekty psychologiczne związane z atopowym zapaleniem skóry. http://www.cornetis.com.pl/artykul.php?issn=1730-7201&rok=2009&numer=4&str_p=237 (dostęp: 2010.04.29).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)