Physiological changes in the locomotor system of a pregnant and related lumbar-sacral pain - examination of the degree of feeling back pain during properly running pregnancy

Katarzyna Urtnowska, Irena Bułatowicz, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Woźniak, Jacek Wiśniewski, Walery Zukow

Abstract


Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Radzimińska Agnieszka, Woźniak Magdalena, Wiśniewski Jacek, Zukow Walery. Fizjologiczne zmiany w układzie ruchu ciężarnej oraz związane z tym dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo - krzyżowego – badanie stopnia odczuwania bólu kręgosłupa w trakcie prawidłowo przebiegającej ciąży = Physiological changes in the locomotor system of a pregnant and related lumbar-sacral pain - examination of the degree of feeling back pain during properly running pregnancy. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):105-116. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19324

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A96-104

https://pbn.nauka.gov.pl/works/578814

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19324

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 30.06.2015.

 

Fizjologiczne zmiany w układzie ruchu ciężarnej oraz związane z tym dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo - krzyżowego – badanie stopnia odczuwania bólu kręgosłupa w trakcie prawidłowo przebiegającej ciąży

Physiological changes in the locomotor system of a pregnant and related lumbar-sacral pain - examination of the degree of feeling back pain during properly running pregnancy

 

Katarzyna Urtnowska, Irena Bułatowicz1, Agnieszka Radzimińska1, Magdalena Woźniak2, Jacek Wiśniewski2, Walery Zukow3

 

1. Katedra Fizjoterapii Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2. Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Część I: Zmiany w układzie ruchu

Part I: Changes in the locomotor system

 

Słowa kluczowe: ciąża, układ ruchu, ból pleców.

 

Streszczenie

W trakcie ciąży w organizmie kobiety dochodzi do szeregu modyfikacji mających na celu zapewnienie miejscowych warunków do rozwoju i wzrastania płodu. Dzięki funkcji, początkowo ciałka żółtego, a następnie łożyska oraz szeregom zjawisk hormonalnych dochodzi do przekształceń w całym organizmie.

Celem rozwoju płodu ciało kobiety musi ulec między innymi wielu mechanicznym zmianom adaptacyjnym, które obejmują układ ruchu: mięśniowo - więzadłowy i kostno - stawowy.           W prawidłowo przebiegającej ciąży to właśnie one są najbardziej zauważalne i mimo,                           iż całkowicie prawidłowe, często dają objawy bólowe.

 

Key words: pregnancy, musculo-skeletal system, low-back pain.

 

Summary

During pregnancy a woman's body passes through a series of anatomical changes, whose purpose is  to ensure local conditions for the development and growth of the fetus. A number of modifications throughout the whole woman organism occurs thanks to initially corpus luteum, and then placenta, and a series of hormonal transitions.

As to provide proper conditions for the development of the fetus, a woman’s body must go through a number of mechanical adaptive changes, which includes the changes of the motor system: ligament - muscular system and bone – joint system. In a properly running pregnancy this adjustments are the most noticeable and although completely correct, often produces symptoms of pain.

 

Część II: Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa w trakcie ciąży

 

Part II: Aches and pains lumbar-sacral spine during pregnancy

 

Słowa kluczowe: ciąża, układ ruchu, ból pleców.

 

Streszczenie

Wprowadzenie: Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa, są bardzo istotnym problemem medycznym i występują u 45 - 56% kobiet w ciąży. Główną przyczyną bólu pleców u ciężarnych są dysfunkcje stawowe, więzadłowe i mięśniowo-powięziowe, powstałe na skutek zmiany statyki ciała spowodowanej nagłym i dużym przyrostem masy ciała zlokalizowanym w okolicy brzucha.

Cel badania: Celem badania było wykazanie czy i w jakim stopniu u kobiet w ciąży występują dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa, oraz określenie czy istnieje zależność pomiędzy stopniem ich odczuwania, a wiekiem ciężarnej, zaawansowaniem ciąży i kolejnymi ciążami.

Metody i materiały: W sondażu diagnostycznym udział wzięło 180 kobiet będących w ciąży, które udzieliły odpowiedzi na 30 pytań.

Wyniki: Zdecydowana większość ciężarnych w mniejszym, lub większym stopniu odczuwała dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa. Odczuwalność bólu pleców wzrastała wraz ze stopniem zaawansowania ciąży, a dodatkowo stwierdzono, iż częściej doświadczały go młodsze panie niż starsze.

Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają, iż dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa są bardzo częstym problemem kobiet w ciąży

 

Key words: pregnancy, musculo-skeletal system, low-back pain.

 

Summary

Indroduction: Lower back pain is a very important medical problem and occur in 45 - 56%               of pregnant women. The main cause of pregnancy back pain are dysfunctions of joints, muscle and ligaments, resulting from changes in the posture, which is caused by a sudden and large increase of the body mass located mostly in the abdomen.

Objective: The aim of the study was to determine whether and to what extent, pregnant women are suffering from low back pain, and to determine whether there is a correlation between the degree of the pain, and the age of the pregnant woman, pregnancy progresses and a number of pregnancies before.

Materials and methods: A number of 180 pregnant women participated in a survey and responded to a number of 30 questions.

Results: The vast majority of pregnant women more or less suffered from low back pain. Sensibility of back pain increased with the progress of the pregnancy, and additionally younger women experienced it more often than older ones.

Conclusions: The results confirm that the lower back pain is a very common problem for women during pregnancy.


Keywords


ciąża, układ ruchu, ból pleców, pregnancy, musculo-skeletal system, low-back pain, ciąża, układ ruchu, ból pleców, pregnancy, musculo-skeletal system, low-back pain.

Full Text:

PDF

References


Gunther H., Kohlrauch W. Teirich - Leube H. „Gimnastyka w ginekologii i położnictwie”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1974, 207.

Fenwick E.: „The complete book of Mother & Baby Care” Dorling Kindersley Limited, London 1990, 256.

Krzysztof R. „Zmiany fizjologiczne w organizmie kobiety ciężarnej i ich znaczenie w praktyce lekarza ogólnego”, Przegląd Lekarski 2008; 65 (4): 195-202.

Bień A. M. „Opieka nad kobietą ciężarną”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2009, 368.

Buczek S. „Ciążowe dolegliwości - sposoby zapobiegania”, Medycyna Rodzinna 2009; (2): 39-43.

Roszkowski I. „Zdrowie kobiety”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981, 351.

Majchrzycki M., Mrozikiewicz P., Kocur P. i in. „Dolegliwości Bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży”, Ginekologia Polska 2010; 81 (11): 851-855.

Szukiewicz D. „Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2012, 256.

Robson S. E., Waught J. „Medical disorders in pregnancy - a manual for midwives”, Blackwell Publishing, Oxford 2008, 320.

Wang S., DeZinno P., Fermo L. et all. „Complementary and Alternative Medicine for Low - Back Pain in Pregnancy: A Cross - Sectional Survey”, The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2005; 11 (3): 459-464.

Ee C.C., Manheimer E., Pirotta M.V. et al. „Acupuncture for pelvic and back pain in pregnancy:a systematic review”, American Journal of Obstetric and Gynecology 2008; 198 (3): 254-259.

Swedan N. „Women's Sports Medicine and Rehabilitation”, Aspen Publishers 2001, 398.

Lalkhen A., Grady K. „Non obstetric Pain in Pregnancy”, Reviews in Pain 2008; 1 (2): 10-14.

Fijałkowski W. „Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii”, Awf, Wrocław 1998, 186.

MacEvilly M., Buggy D. „Back pain and pregnancy: a review” - Pain 1996; 64 (3): 405-414.

Chitryniewicz J., Kulis A. „Wpływ aktywności ruchowej i zabiegów masażu na dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego u kobiet w ciąży”, Ginekologia Praktyczna 2010, 2 (105): 17-22.

Sneag D.B., Bendo J.A. „Pregnancy - Related Low Back Pain”, Orthopedics 2007, 30 (10): 839-845.

Silhvonen T., Hutktunen M., Makkonen M. et all. „Functional Changes in Back Muscle Activity Correlate With Pain Intensity and Prediction of Low Back Pain During Pregnancy”, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1998; 79 (10): 1210-1212.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)