Ocena skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii inhibitorami aldosteronu w niewydolności serca = Evaluation of the efficacy and safety of pharmacotherapy using aldosterone antagonists in heart failure

Agata Tarczykowska, Bartosz Kochański, Łukasz Wołowiec, Agnieszka Surowiec, Anna Plaskiewicz, Walery Zukow

Abstract


Tarczykowska Agata, Kochański Bartosz, Wołowiec Łukasz, Surowiec Agnieszka, Plaskiewicz Anna, Zukow Walery. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii inhibitorami aldosteronu w niewydolności serca = Evaluation of the efficacy and safety of pharmacotherapy using aldosterone antagonists in heart failure. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):153-162. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19339

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A153-162

https://pbn.nauka.gov.pl/works/578965

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19339

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 30.06.2015.

 

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii inhibitorami aldosteronu w niewydolności serca

 

Evaluation of the efficacy and safety of pharmacotherapy using aldosterone antagonists in heart failure

 

Agata Tarczykowska1, Bartosz Kochański2, Łukasz Wołowiec3, Agnieszka Surowiec3, Anna Plaskiewicz2, Walery Zukow4

 

1Studenckie Koło Naukowe Biomed, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

2Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Streszczenie

Liczne badania udowodniły udział aldosteronu w patogenezie schorzeń układu krążenia. Aldosteron jest jednym z głównych czynników progresji niewydolności i remodelingu lewej komory. Pomimo stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE-I) lub inhibitorów receptorów dla angiotensyny II (ARB), negatywny wpływ układu RAA nie jest w pełni blokowany. Zjawisko nadmiernego wzrostu poziomu aldosteronu, pomimo stosowania ACE-I i ARB, zachodzi u około 40% chorych z niewydolnością serca. Pojawia się coraz więcej dowodów na to, jak ważne jest w tym wypadku dodatkowe zablokowanie receptorów mineralokortykoidowych. Obecnie dostępne są już na rynku inhibitory aldosteronu, zarówno selektywny eplerenon jak i nieselektywny spironolakton.

 

Abstract

                Numerous tests have proved the influence of aldosterone on pathogenesis of cardiovascular system. Aldosteron is one of the main factors that cause the progress of heart failure and left ventricular remodeling. Although angiotensin-converting enzyme and angiotensin II receptor blockers are used, the negative influence of RAAS is not fully blocked. Despite the use of ACE inhibitors and ARBs, too high aldosterone level occurs in approximately 40% of patients with heart failure. There are many evidences that in this case also very important is to block mineralocorticoid receptors. Nowadays aldosterone antagonists are available on the drug market, both selective eplerenone and non-selective spironolactone.

 

Słowa kluczowe: niewydolność serca, inhibitory aldosteronu, spironolakton, eplerenon.

Keywords: heart failure, aldosterone antagonists, spironolactone, eplerenone.


Keywords


niewydolność serca, inhibitory aldosteronu, spironolakton, eplerenon, heart failure, aldosterone antagonists, spironolactone, eplerenone.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wilson Tang W. H., Anoop C. Parameswaran, Anjli P. Maroo, Gary S. Francis, (2005). Aldosterone Receptor Antagonists In The Medical Management Of Chronic Heart Failure, Mayo Foundation For Medical Education And Research 80(12):1623-1630

Allan Struthers, Henry Krum, Gordon H.Williams, (2008). A Comparison Of The Aldosterone-Blocking Agents Eplerenone And Spironolactone, Clin. Cardiol. 31, 4, 153-158

Pitt B, Zannad F, Remme WJ, (1999). Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. N Engl J Med. 341:709-717

Craft J., (2004). Eplerenone (Inspra): A new aldosterone antagonist for the treatment of the systemic hypertension and heart failure, Baylor Univeristy Medical Center, 217-220

Pitt B, Remme W, Zannad F, (2003). Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med. 2003;348:2271

Kapłon-Cieślicka Agnieszka, Filipiak Krzysztof J.,: Eplerenon- co wiadomo o tym leku na początku 2009 roku?, Choroby Serca i Naczyń 2009, tom 6, nr1

Emilia Trzaska, Witold Gumułka, Helena E. Makulska-Now.k, (2009): Antagoniści aldosteronu w farmakoterapii chorób układu krążenia, Kardiol; 67: 667-671.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0063056/

Marcy T.R., Ripley T.L.: Aldosterone Antagonists in the Treatment of Heart Failure, American Journal of Health-System Pharmacy 2006;63(1):49-58.

Beręsewicz Andrzej, (2010). Patofizjologia niewydolności serca. Warszawa, 131-136

Van der Horst, Iwan C. C., Adriaan A. Voors, and Dirk J. van Veldhuisen, (2007). Treatment of Heart Failure with ACE Inhibitors and Beta-Blockers: What Is next? Aldosterone Receptor Antagonists?. Clinical Research in Cardiology 96.4 193–195.

Jacek Kubica, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Adam Sukiennik, Marek Koziński, Władysław Sinkiewicz, (2007). Od patofizjologii do terapii — rola antagonistów receptora angiotensynowego AT1 w leczeniu chorych z przewlekłą niewydolnością serca Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Cardiovascular Forum tom 12, nr 1–2


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)