Wpływ programu „Umiem pływać” na rozwój pływania w województwie Kujawsko-Pomorskim = The influence of the „Umiem pływać” programme on development of swimming in Kujawsko-Pomorskie

Agnieszka Kostyra

Abstract


Kostyra Agnieszka. Wpływ programu „Umiem pływać” na rozwój pływania w województwie Kujawsko-Pomorskim = The influence of the „Umiem pływać” programme on development of swimming in Kujawsko-Pomorskie. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):51-62. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19171

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A51-62

https://pbn.nauka.gov.pl/works/576505

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19171

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 24.06.2015.

 

Wpływ programu „Umiem pływać” na rozwój pływania w województwie Kujawsko-Pomorskim

The influence of the „Umiem pływać” programme on development of swimming in Kujawsko-Pomorskie

 

Agnieszka Kostyra

 

Abstract

Swimming is a common discipline in Poland, but for many reasons it is not appreciated and it is not highly approved. This is generaly an individual sport in opposit to the group of disciplines such as football or volleyball.

With the capabilities, technology and commitment to coaches and swimming instructors have the opportunity to demonstrate their knowledge about learning and improving swimming and creativity in organizing various sports activities. We should remember that coaches are only a part of the whole responsibility of the skills acquired by children in the developing process. A large part of these are their parents and teachers.

Thanks to the development and popularization of sport many new swimming programs, such as the „Umiem pływać” are created. This initiative aims in promotion of physical activity of children and young people and acquireing their basic swimming skills. The organization of sports activities helps preventing social pathologies and equalizes opportunities in access to sport infrastructure.

 

Keywords: swimming, physical activity, children, programme, coach.

Słowa kluczowe: pływanie, aktywność fizyczna, dzieci, projekt, trener.


Keywords


pływanie, aktywność fizyczna, dzieci, projekt, trener, swimming, physical activity, children, programme, coach.

Full Text:

PDF

References


Arends R.I., Uczymy się nauczać, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

Bondarowicz M., Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych, Sport i Turystyka, Warszawa 1983.

Czabański B., Fiłon M., Zatoń K. (red.), Elementy teorii pływania, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2003.

Czabański B., Model uczenia się i nauczania sportowych czynności motorycznych, Studia i monografie AWF, nr 1, Wrocław 1980.

Czabański B., Nauczanie czynności sportowych jako system komunikacji nauczyciela z uczniami, Zeszyty naukowe AWF, Wrocław 1982.

Czabański B., Wspólne elementy technik pływackich i ich skutki dydaktyczne, Zeszyty naukowe AWF, Wrocław 1985.

Czabański B., Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej, Nauki Humanistyczne, Wyd. III, Seria B, Wydawnictwo AWF, Wrocław 1998.

Czabański B., Wyobrażenia motoryczne a umiejętności ruchowe, Z warsztatów badawczych, Warszawa 1991.

Davies R.H., Lawrence A., Yelon S., Konstruowanie systemów kształcenia – Jak doskonalić nauczanie, PWN, Warszawa 1983.

Dybińska E., Uczenie się i nauczanie pływania, Wydawnictwo AWF, Kraków 2013.

Grabowski H., Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym, Impuls, Kraków 2000.

Grabowski H., Kalejdoskop pedentologiczny, Kultura Fizyczna, Kraków 1992.

Janowski A., Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, PWN, Warszawa 1991.

Koszczyc T., Nauczyciel wychowania fizycznego w świecie wprowadzonej reformy oświatowej, ODNiKU, Leszno 1997.

Kruszewski K., Zmiana i wartość – perspektywa dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987.

Lachowicz L., Organizacja wychowania fizycznego i sportu w szkole, Wydawnictwo AWF, Gdańsk 1985.

McRea C., Inwentarz osobowości, NEO FFI, Warszawa, 1998.

Strzyżewski S., Proces wychowania w kulturze fizycznej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.

Wiesner W., Bezpieczeństwo w wodzie jako problem praktyczny i jako cel kształcenia studentów, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2004.

Włodarski Z., Matczak A., Wprowadzenie do psychologii, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

Żukowscy Z. i R., Swoistość interakcji w wychowaniu fizycznym, Wychowanie Fizyczne i Zdrowie, Gdańsk 1996.

Źródła internetowe

http://www.msport.gov.pl

http://www.policja.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)