Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych = Stress and a burn-out syndrome at work among paramedics

Magdalena Żurowska-Wolak, Bartłomiej Wolak, Marcin Mikos, Grzegorz Juszczyk, Aleksandra Czerw

Abstract


Żurowska-Wolak Magdalena, Wolak Bartłomiej, Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych = Stress and a burn-out syndrome at work among paramedics. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):43-50. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.19112

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%287%29%3A43-50

https://pbn.nauka.gov.pl/works/575047

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19112

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 24.06.2015.

 

Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych

Stress and a burn-out syndrome at work among paramedics

 

Magdalena Żurowska-Wolak (1), Bartłomiej Wolak (2), Marcin Mikos (3), Grzegorz Juszczyk (4), Aleksandra Czerw (4)

 1.      Wydział Nauk o Zdrowiu,  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

2.      Krakowskie Pogotowie Ratunkowe; Kraków

3.      Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

4.      Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

 

Adres do korespondencji: Magdalena Żurowska-Wolak

tel: 503 196 836;  e- mail: m_zurowska@vp.pl

 

Streszczenie: Zawód ratownika medycznego jest jednym zawodów, w których narażenie na stres jest wysokie oraz istnieje ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego. Celem badania było poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, stosowanych przez ratowników medycznych oraz występowania wśród nich objawów wypalenia zawodowego. Najczęstszym z nich było występowanie dużego zmęczenia po pracy. Większość badanych (64%)  potwierdziła wykorzystywanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, jak również niekonstruktywne stosowanie używek, w szczególności kofeiny i nikotyny, których spożycie wzrastało w sytuacjach trudnych. Na podstawie badań można wnioskować, że wśród ratowników medycznych, pracujących w Krakowie i okolicach, występuje niebezpiecznie dużo objawów wypalenia zawodowego. Świadczy to o potrzebie stworzenia i realizacji przez ich pracodawców działań, obniżających poziom stresu wśród pracowników oraz zapobiegających wystąpieniu wypalenia zawodowego – jak debriefing, trenieng technik radzenia sobie ze stresem czy wspierania aktywności fizycznej. Jest to o tyle istotne, iż skutki stresu oraz wypalenia odczuwają nie tylko sami ratownicy. Skutki te są dolegliwe także dla pracodawców, którzy zatrudniają gorzej funkcjonujących pracowników oraz pacjentów, otrzymujących usługi o niższej jakości.

 

Abstract: Paramedics are one of the professions where the risk of exposure to stress is high as well as the risk of occurrence of the burnout syndrome. The aim of the study was to analyze methods of stress reduction and symptoms of the burnout syndrome among 122 paramedics from Kraków and surrounding area. The most prevalent symptom was severe tiredness after working hours. The majority of respondents (64%) confirmed using constructive methods of stress reduction, however potentially dangerous use of alcohol, cigarettes was also observed especially in difficult situations. The results showed that in the research group the occurrence of alarming symptoms of the burnout syndrome was numerous. Therefore there is a need to define and implement appropriate activities aiming at stress reduction training – like debriefing, training on resilience or support of physical activity.  It is highly important since the outcomes of burnout will affect not only paramedics themselves, but also their employers and patients.

 

Słowa kluczowe: ratownik medyczny, stres, wypalenie zawodowe.

Key words: paramedic, stress, burnout syndrome.


Keywords


ratownik medyczny, stres, wypalenie zawodowe, paramedic, stress, burnout syndrome.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Adriaenssens, J, De Gucht V, Maes S. Determinants and prevalence of burnout in emergency nurses: A systematic review of 25 years of research. Int J Nurs Stud 2015; 52(2), 649–661.

Strelau J. Psychologia, Tom III. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Oniszczenko W. Stres to brzmi groźnie. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1998.

Sęk H. (red) Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000.

Cydulka RK, Korte R. Career satisfaction in EM: The ABEM longitudinal study of Emergency Physicians. Ann Emerg Med 2008;51(6):714–22.

Popa F, Arafat R, Purcărea VL, Lală A, Bobîrnac G. Occupational Burnout levels in EmergencyMedicine – a nationwide study and analysis. J Med Life 2010; Aug 15; 3(3): 207–215.

Grau A. Influencia de factores personales, profesionales y transnacionales en el síndrome de burnout en personal sanitario hispanoamericano y Espanol. Rev Esp Salud Pública 2009; 83: 215–230.

Arora M, Asha S, Chinnappa J, Diwan AD. Review article: Burnout in emergency medicine physicians. Emerg Med Australas 2013; 25: 491–495.

Nirel N, Goldwag R, Feigenberg Z, Abadi D, Halpern P. Stress, work overload, burnout, and satisfaction among paramedics in Israel. Prehosp Disaster Med 2008; 23: 537–546.

Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łodź, 2004.

Cieślak R., Widerszal-Bazyl M., Psychospołeczne warunki pracy. Podręcznik do kwestionariusza. CIOP, Warszawa 2000, s. 12.

Van der Hek H., Plomp H.N.: Occupational stress management programmes: a practical overview of published effect studies. Occup. Med. 1997;47(3):133–141.

Mitchell J.T.: Stress. Development and functions of a critical incident stress debriefing team. J. Emerg. Med. Serv. 1988;13(12):43–46.

Regel S.: Post-trauma support in the workplace: the current status and practice of critical incident stress management (CISM) and psychological debriefing (PD) within organizations in the UK. Occup. Med. 2007;57(6):411–416.

Żołnierczyk-Zreda D.: Programy psychologicznego wspierania pracowników. Bezpiecz. Pr. 2005;12:2–3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)