Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym = Insobriety and the risk of death in traffic accident

Dorota Lasota, Anna Staniszewska, Bożena Tarchalska-Kryńska, Dagmara Mirowska-Guzel, Paweł Krajewski

Abstract


Lasota Dorota, Staniszewska Anna, Tarchalska-Kryńska Bożena, Mirowska-Guzel Dagmara, Krajewski Paweł. Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym = Insobriety and the risk of death in traffic accident. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):419-432. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18926

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A419-432

https://pbn.nauka.gov.pl/works/570520

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18926

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 24.06.2015.

 

Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym

Insobriety and the risk of death in traffic accident

 

Dorota Lasota1*, Anna Staniszewska1, Bożena Tarchalska-Kryńska1, Dagmara Mirowska-Guzel1, Paweł Krajewski2

 

1 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Autor do korespondencji:

mgr Dorota Lasota

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

Banacha 1b, 02-097 Warszawa

e-mail: dorota.lasota@wum.edu.pl

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie. Wypadki komunikacyjne są istotnym problemem cywilizacyjnym, a także medycznym i społecznym. Ponadto są dominującą przyczyną urazów, których skutki mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Czynnikiem w sposób istotny wpływającym na wzrost ryzyka wypadków komunikacyjnych jest nietrzeźwość.

Cel pracy. Analiza stanu trzeźwości i jej wpływu na śmiertelność ofiar wypadków komunikacyjnych.

Materiał i metoda. Dane uzyskano z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Analizą objęto dane z lat 2009-2013. Grupę badaną stanowiły ofiary wypadków komunikacyjnych. W analizie uwzględniono wiek, płeć, wyjściową przyczynę zgonu, wynik badania sekcyjnego oraz stężenie alkoholu etylowego w materiale biologicznym.

Wyniki. Liczba ofiar wypadków komunikacyjnych w badanym czasie miała tendencję malejącą. Najliczniejszą grupę ofiar wypadków komunikacyjnych spośród wszystkich kategorii stanowili piesi. U nietrzeźwych pieszych, odnotowano istotnie wyższe stężenia alkoholu w porównaniu do innych  nietrzeźwych ofiar wypadków komunikacyjnych.

W analizowanym materiale stwierdzono ponadto zależność między stężeniem alkoholu a wiekiem i płcią nietrzeźwych ofiar wypadków komunikacyjnych.

Wnioski. Nietrzeźwość uczestników ruchu drogowego to jeden z najistotniejszych czynników ryzyka wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym. Wiele uwagi poświęca się nietrzeźwości kierowców, tymczasem równie istotnym problemem okazuje się być nietrzeźwość pieszych, na co wskazują wyniki przeprowadzonej analizy. Nie tylko więc nietrzeźwi kierowcy, ale również nietrzeźwi piesi stwarzają potencjalne ryzyko wypadku komunikacyjnego. Nietrzeźwość wydaje się być dużym problemem wśród mężczyzn, stanowiących znaczącą liczbę ofiar wypadków komunikacyjnych.

 

Słowa kluczowe: uraz wielonarządowy, obrażenia wielonarządowe, alkohol etylowy, etanol, wypadek komunikacyjny.

 

Summary

 

Introduction. Traffic accidents are one of the biggest problems of civilization. It also has a large medical and social problem. Traffic accidents are the dominant cause of injury, the effects of which can lead to permanent health damage and even death. Another factor significantly influencing the increased risk of traffic accidents is insobriety.

Aim of the study. Analysis of sobriety and its impact on mortality of victims of traffic accidents.

Material and methods. Data were obtained from the Department of Forensic Medicine, Medical University of Warsaw. The analysis included data for the years 2009-2013. Group were subjected to analysis of traffic accident victims. The analysis included age, sex, initial cause of death, the result section, and the concentration of ethyl alcohol in biological material.

Results. The number of victims of traffic accidents was considered short span downward trend. However, the largest group of victims of traffic accidents among all categories were pedestrians. It is in intoxicated pedestrians, reported significantly higher levels of alcohol compared to other intoxicated victims of traffic accidents.

In the analyzed material it was also found between the concentration of alcohol dependence and the age of intoxicated victims of traffic accidents - the older the victim, the higher the alcohol concentration and a significantly higher concentration of alcohol in drunken intoxicated men than in women.

Conclusions. Drunkenness road is one of the most important risk factors of traffic accidents with fatalities. We talk a lot about the intoxication of drivers, while equally important problem turns out to be drunken pedestrians, as shown by the results of the analysis. Thus, not only drunk drivers, but also intoxicated pedestrians pose a high risk of a traffic accident. Insobriety seems to be a big problem among men, accounting for a significant number of victims of traffic accidents.

 

Key words: polytrauma, multi-organ damage, ethyl alcohol, ethanol, traffic accident.


Keywords


uraz wielonarządowy; obrażenia wielonarządowe; alkohol etylowy; etanol; wypadek komunikacyjny; polytrauma; multi-organ damage; ethyl alcohol; ethanol; traffic accident.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Jacobs G, Aeron-Thomas A, Astrop A. Estimating global road fatalities. Crowthorne Transport Research Laboratory. 2000 (TRL Report 445)

Murray CJL et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012; 380: 2095–2128.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/en/ (dostęp: 15.05.2015)

Owczarek AJ, Kowalska M. Epidemiologia wypadków komunikacyjnych w Polsce. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2014; 95(1): 55-60

Komenda Główna Policji. Roczne Raporty Statystyczne.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/107731,Rok-2014-bardziej-bezpieczny.html?sid=6f5cc3e88a707c5d4f715f0b0773646e (dostęp: 11.05.2015)

Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B (red.). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 2012; 225

Goniewicz M, Goniewicz K. Wypadki drogowe w Polsce – czynniki sprawcze i zapobieganie. Bezpieczeństwo pracy. CIOP. 2010; 9: 14-17

Sienkiewicz P. Alkohol etylowy i środki psychoaktywne u pacjentów z urazami głowy i tułowia leczonych na oddziale chirurgii ogólnej wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Siedlcach. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2011; 97

http://www.zdm.waw.pl/uploads/media/Syteza_Raportu_BRD_2013.pdf (dostęp:19.05.2015)

Peden M, Scurfield R, Sleet D i wsp. World report on road traffic injury prevention. http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/en/index.html (dostęp: 15.05.2015)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997.. Dz.U. 2005.108.908 z późn. zm.: art. 45 ust.1 pkt1

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn.26.10.1982 r.: art.46 ust.2,3

Kodeks Karny: art.178a, art.115§16

Szeremeta M, Niemcunowicz-Janica A, Sackiewicz A, Ptaszyńska-Sarosiek I. Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 2007-2008. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. 2009; 59: 172-176

Szeremeta M, Dopierała T, Janica J, Niemcunowicz-Janica A, Załuski J, Ptaszyńska-Sarosiek I i wsp. Analiza porównawcza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego zakładu medycyny sądowej w Białymstoku w latach 1970-1986 oraz 1987-2006. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007; 53, SUPPL. 2,76–79

Borowska-Solonynko A, Dąbkowska A, Raczkowska Z, Kwietniewski W. Wpływ spożycia alkoholu na ciężkość doznanych obrażeń, rokowanie i śmiertelność - przegląd piśmiennictwa. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. 2012; 57: 50-52

Yaghoubian A, Kaji A, Putnam B, de Virgillo N, de Virgillo C. Elevated Blood Alcohol Level May Be Protective of Trauma Patient Mortality. American Surgeon. 2009; 75(10): 950-953

Salim A, Ley EJ, Cryer HG, Margulies DR, Ramicone E, Tillou A. Positive Serum Etanol Level and Mortality in Moderate to Severe Traumatic Brain Injury. Archives of Surgery.2009; 144 (9): 865-871


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)