Oczekiwania uczniów i ich rodziców związane z edukacją onkologiczną = The expectations of school students and their parents regarding oncological education

Marianna Charzyńska-Gula, Małgorzata Kanadys, Marzena Janczaruk, Zdzisława Szadowska-Szlachetka

Abstract


Charzyńska-Gula Marianna, Kanadys Małgorzata, Janczaruk Marzena, Szadowska-Szlachetka Zdzisława. Oczekiwania uczniów i ich rodziców związane z edukacją onkologiczną = The expectations of school students and their parents regarding oncological education. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):407-418. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18908

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A407-418

https://pbn.nauka.gov.pl/works/570209

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18908

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 24.06.2015.

 

Oczekiwania uczniów i ich rodziców związane z edukacją onkologicznąThe expectations of school students and their parents regarding oncological education 

Marianna Charzyńska-Gula1, Małgorzata Kanadys2, Marzena Janczaruk3, Zdzisława Szadowska-Szlachetka1

 

  1. 1.       Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Department of Oncology and Community Health Care, Medical University of Lublin
  2. 2.       Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Student Research Club at the Department of Oncology and Community Health Care, Medical University of Lublin
  3. 3.       Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej / St John's Oncology Centre in Lublin

 

Adres do korespondencji / Address for correspondence

dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula / Marianna Charzyńska-Gula, MD, PhD

jaligula@o2.pl

 

Streszczenie

 

Wprowadzenie: Świadomość istnienia czynników ryzyka powodujących powstanie choroby nowotworowej to bardzo znaczący element w walce z rakiem. Odpowiednie postawy i zachowania mogą w dużej mierze zapobiec rozwojowi choroby a także ograniczyć jej poważne następstwa. Szkolna edukacja onkologiczna to zadanie nowoczesnej profilaktyki chorób nowotworowych.

Cel pracy: poznanie opinii uczniów i ich rodziców na temat realizacji w szkole edukacji onkologicznej.

Materiał i metoda: Badano grupę 105 gimnazjalistów z miejskich i wiejskich gimnazjów oraz ich rodziców w liczbie 103 osób. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim narzędziem w postaci kwestionariusza ankiety. Analizę ilościową przeprowadzono wykorzystując test U Manna-Whitneya oraz test jednorodności i niezależności Chi22).

Wyniki badań: Rodziców częściej niż młodzież interesują zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych, a także niepokojących objawów, natomiast dla młodzieży ważniejsza jest etiologia tych chorób. Dla rodziców najważniejszym źródłem informacji na temat chorób nowotworowych jest pielęgniarka szkolna (ok. 58%), natomiast taką pozycję nadaje jej tylko ok. 18% uczniów. Siebie jako dobre źródło tych informacji uznaje ok. 50% badanych rodziców co nie znajduje potwierdzenia w opinii ich dzieci (ok. 19%). Opinie nt. form przekazu wiedzy onkologicznej były podobne a największa różnica dotyczyła rozmowy i pogadanki – uczniowie cenią je mniej niż rodzice. Młodzież – w przeciwieństwie do rodziców - uważa, że wiedza onkologiczna nie powinna być sprawdzana, ponieważ jest to sprawa indywidualna każdego ucznia. Młodzież częściej niż rodzice uważa, że skuteczność edukacji zależy od osoby edukowanej i jej stosunku do edukacji, a nie od sposobu przekazywanej wiedzy (ok.75%).

Wnioski: Mimo, że respondentami byli członkowie tych samych rodzin, to opinie dotyczące szkolnej edukacji onkologicznej w znacznej części były wyraźnie różne. Różnice te dowodzą potrzeby wprowadzenie do szkół programowych elementów informacji o nowotworach uwzględniających jednak dwie grupy odbiorców – uczniów i ich rodziców.

 

Słowa kluczowe: szkoła, edukacja onkologiczna, uczniowie, rodzice.

 

Abstract

 

Background: The awareness of cancer risk factors is a crucial factor in combatting cancer. The right approaches and behaviour can largely contribute to preventing cancer development and limiting its serious consequences. Oncological education at school is one of the objectives of modern cancer prevention.

Objective: To recognise the opinions of students and their parents on the implementation of oncological education at school.

Material and methods: The survey included 105 lower-secondary school students from urban and rural areas and 103 of their parents. The diagnostic survey method was applied with the use of the questionnaire prepared by the authors. The quantitative analysis was carried out using the Mann-Whitney test and the Chi22) homogeneity and independence test.

Results: The parents more often than their children were interested in issues associated with cancer prevention and identifying alarming symptoms, while for the young people the etiology of neoplastic diseases was of central importance. For the parents the major source of information on neoplasms was the school nurse (approx. 58%), while the percentage of the students sharing the same opinion was only 18%. Approx. 50% of the surveyed parents considered themselves a good source of information on the issue, which, however, was not confirmed in their children's opinions (approx. 19%). The views on the forms of communicating oncological knowledge were similar, and the most substantial difference referred to conversations and lectures, which were valued by the students lower than by their parents. The young people, contrary to their parents, claimed that knowledge on oncology should not be tested as it is a private matter of each student. The students more often than their parents claimed that the effectiveness of education depends on the person receiving it rather than on the method of communicating knowledge (approx. 75%).

Conclusions: Despite the fact that the respondents belonged to the same families, their opinions on oncological education at school differed considerably. The differences demonstrate the need to include in school curricula the elements of knowledge on neoplasms for two separate groups of recipients – students and their parents.

 

Key words: school, oncological education, school students, parents.


Keywords


szkoła, edukacja onkologiczna ,uczniowie, rodzice, school, oncological education, school students, parents.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Charońska E., Wysocki J. , Zachowania zdrowotne: konteksty i obszary pojęcia, w: Edukacja zdrowotna. Możliwości, problemy, ograniczenia, pod red. M. Cylkowskiej- Nowak, Poznań 2008

Charzyńska- Gula M. L., Rzetelna i kreatywna edukacja zdrowotna- istotnym elementem promocji zdrowia, w: Rozmowy o profesjonalizacji w pielęgniarstwie w 40. rocznicę akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce Lublin 1969-2009, red. N. Gozdek, Wyd. WERSET, Lublin 2009

Charzyńska -Gula, M. Edukacja zdrowotna rodziny, Poradnik dla pielęgniarki rodzinnej, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Lublin 2002

Charzyńska-Gula M. , Szkolna edukacja zdrowotna jako element strategii działań na rzecz zdrowia publicznego, Lublin 2001

Chmielarczyk W., Galicka M., Szymańska W., Pruszyński A., Czy edukacja onkologiczna jest nauką? (http://speo.coi.pl/pdf/091008_czynauka.pdf) [23.09.2014]

Chmielarczyk W., M. Galicka, K. Wojtaszczyk, Refleksje na temat perspektywy edukacji onkologicznej w Polsce, NOWOTWORY Journal of Oncology, 2011, volume 61, nr 2, 178-180

Chmielarczyk W., M. Galicka, M. Kornblit, A. Szymańska, M. Bielska–Lasota, A. Pruszyński, Opracowanie modelu edukacji onkologicznej w Polsce w oparciu o doświadczenia własne i obce. Sprawozdanie naukowe Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2008; Grupa tematyczna II, Zadanie wieloletnie 3, Zadanie badawcze 3.1,

Chmielarczyk, W. , Pruszyński A. , K. Wojtaszczyk, K. Komorowska, Educere – refleksja nad edukacją onkologiczną, NOWOTWORY Journal of Oncology, 2007, volume 57, nr 4, 469- 470

Dziubak M., M. Dziedzic, A. Mierzwa, Wiedza licealistów o wpływie stylu życia na występowanie chorób układu krążenia i chorób nowotworowych a ich zachowania zdrowotne, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2011, 2, 235- 237

http://2008.mamhakanaraka.pl/pliki/dlamediow/CBOS_mlodzi_a_choroby_nowotoworowe.pdf, 01.10.2014

http://speo.coi.pl/oe-p.php 12.04.2015

Jośko J. , K. Kryszczyszyn, K. Lison, A. Bargielska, A. Kiermasz, J. Smolarek, K. Wadelik, Świadomość młodzieży na temat wpływu otyłości i nieprawidłowej diety na wystąpienie chorób nowotworowych, Hygeia Public Health 2010, 45(2), s. 148-151

Kasperek E., Promocja zdrowia i człowiek współczesny: nadzieje, problemy, kontrowersje, w: Promocja zdrowia. Konteksty społeczno- kulturowe, pod red. M. D. Głowackiej, Poznań 2000

Kozieł D. , E. Naszydłowska, M. Trawczyńska, G. Czerwiak, Zachowania zdrowotne młodzieży- kierunek działania dla edukacji zdrowotnej, Zdrowie Publiczne 2003; 113 (3/4), s. 281-282

Lewandowska A., E. Mess, A. Chybicka, Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci w wieku od 7 do 16 lat, Onkol. Pol. 2005, 8, 3, s. 145-150

Lewandowska A., E. Mess, Wiedza dzieci na temat chorób nowotworowych, Onkol. Pol. 2007, 10, 4, 174-177

Matysiak M., Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci, Family Medicine&Primary Care Review 2006, 8, 3, s. 1006- 1010

Nowak P. F., Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w opiniach nauczycieli, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012, Tom 18, Nr 3, s. 171- 175

Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych, CBOS, Warszawa, czerwiec 20007

Szczepański P., B. Szczepańska, Analiza postaw i opinii młodzieży dotyczących informowania pacjentów o rozpoznanej chorobie nowotworowej, Otolaryngologia Polska 2004, LVIII, 2, s. 261

Ślusarska B., A. Sadurska, M. Wysokiński, Edukacja zdrowotna a zachowania zdrowotne w badaniach pielęgniarskich, Zdrowie Publiczne 2003; 113(1/2), s. 201-204

Woynarowska B., Potrzeba kształcenia nauczycieli i zakresie zagadnień biomedycznych i edukacji zdrowotnej, Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna, Lider nr 9/247, 2011, s. 3-5

Wyderka M. I., Wiedza badanych kobiet o profilaktyce raka szyjki macicy, Pielęgniarstwo Polskie 4(30), 2008, s. 268-269


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)