Physical activity level and health-related quality of life (HRQOL) in amateur tennis players. Comprehensive evaluation of factors and components of subjective self-assessment of health

Janusz Kocjan

Abstract


Kocjan Janusz. Physical activity level and health-related quality of life (HRQOL) in amateur tennis players. Comprehensive evaluation of factors and components of subjective self-assessment of health. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):375-383. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18779

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A375-383

https://pbn.nauka.gov.pl/works/568290

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18779

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 20.06.2015.

 

PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE (HRQOL) IN AMATEUR TENNIS PLAYERS. COMPREHENSIVE EVALUATION OF FACTORS AND COMPONENTS OF SUBJECTIVE SELF-ASSESSMENT OF HEALTH

 

JANUSZ KOCJAN

 

Medical University of Silesia, Faculty of Medicine, Katowice, Poland

 

 

SUMMARY

Introduction: Physical recreation is an active form of leisure time spending. The rapid development of science and technology, which has been made over the last few decades, and the following as a result of changes in circumstances and ways of people life caused that growing number of people are deciding for sedentary form of free-time spending. Regular physical activity is regarded not only as one of the key factors of health prevention, but also allows to the proper functioning of the body in physically and mentally dimension.

The purpose of this study: was to evaluate the level of physical activity of amateur tennis and the level of their quality of life compared to people not engaged in sports activities. It was also examined whether the level of physical activity, age and BMI affect different dimensions and components of health in both groups.

Material and methods: The study involved 81 men aged 18-62 years (M=46,24; SD=10,43) - participants of amateur tennis tournaments. The control group consisted of 108 men aged 23-57 years (M=39,76; SD=7,98), who do not take any physical activities in the past and have no any somatic diseases. The study used sociometric techniques complemented by the own designed author's questionnaire. The level of sport activity was determined using a HPA (Habitual Physical Activity) questionnaire, while health self-assessment using a SF-36 (Short Form Health Survey) questionnaire.

Results: Significantly higher self-assessment of health was noted in the tennis sample – compared to the control group. Positive correlations between sport index ang global HPA index with factors and components of health were reported. In case of control group, relationships were weaker and additionally concern impact of work index to mental component of health and mental factors. In both group, association between age and BMI index with health self-assessment was no found.

Conclusions: Regular physical activity has a positive effect on physical and mental functioning of the body. Age and BMI did not show a connection with dimensions and components of health.
Keywords: physical activity, self-assessment of health, quality of life, tennis.

 

STRESZCZENIE

Wstęp: Rekreacja ruchowa jest formą aktywnego spędzania wolnego czasu. Szybki rozwój nauki i techniki, który dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, oraz następujące w wyniku tego zmiany warunków i sposobów życia ludzi spowodowały, iż coraz więcej osób decyduje się na sedenteryjny tryb wypoczynku. Systematyczna aktywność fizyczna, uważana jest nie tylko jako jeden z kluczowych czynników profilaktyki zdrowia, lecz pozwala również na prawidłowe funkcjonowanie organizmu w wymiarze fizycznym oraz psychicznym.

Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej osób amatorsko uprawiających tenis ziemny oraz określenie poziomu ich jakości życia w porównaniu do osób nie prowadzących aktywności sportowej. Zbadano także czy poziom aktywności fizycznej, wiek oraz wartość wskaźnika BMI wpływają na poszczególne wymiary i komponenty zdrowia w obu grupach.

Materiał i metody: Badaniem objęto 81 mężczyzn w wieku 18-62 lat (M=46,24; SD=10,43) – uczestników amatorskich turniejów tenisowych. Grupę kontrolną stanowiło 108 mężczyzn w wieku 23-57 lat (M=39,76; SD=7,98), nie prowadzących żadnej aktywności fizycznej oraz nie leczących się na żadną chorobę somatyczną. W badaniu wykorzystano techniki socjometryczne uzupełnione o autorską metryczkę. Poziom aktywności sportowej określono za pomocą kwestionariusza HPA (Habitual Physical Activity) natomiast samoocenę zdrowia za pomocą kwestionariusza SF-36 (Short Form Health Survey).

Wyniki: Odnotowano istotnie statystycznie wyższą samoocenę samoocenę zdrowia w grupie badanej – w porównaniu z grupą kontrolną. Zaobserwowano dodatnią korelacje między wskaźnikiem sportu i ogólnym wskaźnikiem HPA a czynnikami i komponentami zdrowia wśród mężczyzn uprawiających sport. W odniesieniu do grupy kontrolnej, odnotowano negatywną zależność między wysiłkiem fizycznym w pracy a psychicznym komponentem zdrowia i tworzącymi go czynnikami. W obu grupach, wiek i wartości wskaźnika BMI nie korelują ani z samooceną zdrowia ani z aktywnością fizyczną.

Wnioski: Systematyczna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na funkcjonowanie fizyczne i psychiczne organizmu. Wiek oraz wartości wskaźnika BMI nie wykazują związku z wymiarami i komponentami zdrowia.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, samoocena zdrowia, jakość życia, tenis ziemny.


Keywords


physical activity, self-assessment of health, quality of life, tennis, aktywność fizyczna, samoocena zdrowia, jakość życia, tenis ziemny.

Full Text:

PDF

References


Christensen U, Støvring N, Schultz-Larsen K, Schroll M, et all. Functional ability at age 75: is there an impact of physical inactivity from middle age to early old age? Scand J Med Sci Sports 2006; 16(4): 245-251.

Elavsky S, McAuley E, Motl RW, Konopack JF, et all. Physical activity enhances long-term quality of life in older adults: efficacy, esteem, and affective influences. Ann Behav Med 2005; 30(2): 138-145.

Singh MA. Exercise comes of age: rationale and recommendations for a geriatric exercise prescription. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002; 57(5): M262-282.

Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS. Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ 2006; 174(6): 801-809.

US Department of Health and Human Services. Physical activity guidelines for Americans: Be active, healthy and happy. Washington DC: US Department of Health and Human Services; 2008.

León-Muñoz LM, Martínez-Gómez D, Balboa-Castillo T, López-García E, et all. Continued sedentariness, change in sitting time, and mortality in older adults. Med Sci Sports Exerc 2013; 45(8): 1501-1507.

Dunstan DW, Salmon J, Owen N, Armstrong T, et all. Associations of TV viewing and physical activity with the metabolic syndrome in Australian adults. AusDiab Steering Committee Diabetologia 2005; 48(11): 2254-2261.

Bize R, Johnson JA, Plotnikoff RC. Physical activity level and health-related quality of life in the general adult population: a systematic review. Prev Med 2007; 45(6): 401-415.

Gillison FB, Skevington SM, Sato A, Standage M, et all. The effects of exercise interventions on quality of life in clinical and healthy populations: a meta-analysis. Soc Sci Med 2009; 68(9): 1700-1710.

Reid M, Duffield R. The development of fatigue during match-play tennis. Br J Sports Med 2014; 48(Suppl 1): i7–i11.

Koronas K, Mavvidis A, Athanailidis I, Hatzimanouil P, et all. The positive effects of tennis on the bone mineral density of middle-aged men. Journal of Human Movement Studies 2004; 47: 93-104.

Marks BL. Health benefits for veteran (senior) tennis players. Br J Sports Med 2006; 40(5): 469-476.

Pluim BM, Staal JB, Marks BL, Miller S, et all. Health benefits of tennis. Br J Sports Med 2007; 41(11): 760-768.

Baecke AJ, Burema J, Frijters JE. A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. Am J Clin Nutr 1982; 36(5): 936–942.

Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B. SF-36 Health Survey: Manual and Interpretation Guide. Boston, MA: Health Institute, New England Medical Center, 1994

 Żołnierczyk-Zreda D, Wrześniewski K, Bugajska J, Jędryka-Góral A. Polska wersja Kwestionariusza SF36v2 do badania jakości życia. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2009.

Rowe JW, Khan RL. Human aging: usual and successful aging. Science 1987; 237(4811): 143-149.

Rowe JW, Khan RL. Successful aging. Gerontologist 1997; 37: 433-440

Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Publ Health Rep 1985; 100: 126-131.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)